A A A A A
×

Kinh Thánh 2011

1 Sử Ký 25

1
Đa-vít và các viên chỉ huy quân lực chọn một số con trai của A-sáp, Hê-man, và Giê-đu-thun để nói tiên tri và chơi đờn cầm, đờn sắt, và chập chỏa. Sau đây là danh sách của những người phụ trách việc ấy:
2
Các con trai A-sáp lo việc nầy là Xa-cua, Giô-xép, Nê-tha-nia, và A-sa-rê-la. Theo vua chỉ định, A-sáp nói tiên tri, còn các con trai ông đứng kế ông.
3
Các con trai Giê-đu-thun lo việc nầy là Ghê-đa-lia, Xê-ri, Giê-sai-gia, Si-mê-i, Ha-sa-bia, và Mát-ti-thia. Có tất cả sáu người do Giê-đu-thun điều động. Ông chơi đờn sắt, và nói tiên tri để dâng lời cảm tạ cùng ca ngợi CHÚA.
4
Các con trai Hê-man phụ trách âm nhạc là Búc-kia, Mát-ta-thia, U-xi-ên, Su-ba-ên, Giê-ri-mốt, Ha-ha-nia, Ha-na-ni, Ê-li-a-tha, Ghi-đanh-ti, Rô-mam-ti Ê-xe, Giốt-bê-ca-sa, Manh-lô-thi, Hô-thia, và Ma-ha-giốt.
5
Tất cả những người ấy đều là các con trai Hê-man, người tiên kiến của Đa-vít. Thượng Đế hứa làm cho Hê-man hùng mạnh vì thế nên ông có nhiều con trai. Thượng Đế ban cho ông mười bốn con trai và ba con gái.
6
Hê-man điều động tất cả các con trai mình trong việc phụ trách âm nhạc cho đền thờ CHÚA và sử dụng chập chỏa, đờn cầm, đờn sắt; đó là cách họ phục vụ trong đền thờ Thượng Đế. Vua Đa-vít chịu trách nhiệm về A-sáp, Giê-đu-thun, và Hê-man.
7
Các người đó và thân nhân của họ được huấn luyện và có tài về âm nhạc ca ngợi CHÚA. Tổng số người lo việc nầy là hai trăm tám mươi tám người.
8
Mỗi người bắt thăm để chọn thời gian gia đình mình phục vụ nơi đền thờ. Người già, người trẻ, thầy hay trò đều phải bắt thăm.
9
Đầu tiên thăm rơi nhằm Giô-xép thuộc gia đình A-sáp. Thăm thứ hai chọn mười hai người từ Ghê-đa-lia, các con trai và thân quyến ông.
10
Thăm thứ ba chọn mười hai người từ Xa-cua, các con trai và thân quyến ông.
11
Thăm thứ tư chọn mười hai người từ Ích-ri, các con trai và thân quyến ông.
12
Thăm thứ năm chọn mười hai người từ Nê-tha-nia, các con trai và thân quyến ông.
13
Thăm thứ sáu chọn mười hai người từ Búc-kia, các con trai và thân quyến ông.
14
Thăm thứ bảy chọn mười hai người từ Giê-xa-rê-la, các con trai và thân quyến ông.
15
Thăm thứ tám chọn mười hai người từ Giê-sai-gia, các con trai và thân quyến ông.
16
Thăm thứ chín chọn mười hai người từ Mát-tha-thia, các con trai và thân quyến ông.
17
Thăm thứ mười chọn mười hai người từ Si-mê-i, các con trai và thân quyến ông.
18
Thăm thứ mười một chọn mười hai người từ A-xa-rên, các con trai và thân quyến ông.
19
Thăm thứ mười hai chọn mười hai người từ Ha-sa-bia, các con trai và thân quyến ông.
20
Thăm thứ mười ba chọn mười hai người từ Su-ba-ên, các con trai và thân quyến ông.
21
Thăm thứ mười bốn chọn mười hai người từ Mát-ti-thia, các con trai và thân quyến ông.
22
Thăm thứ mười lăm chọn mười hai người từ Giê-ri-mốt, các con trai và thân quyến ông.
23
Thăm thứ mười sáu chọn mười hai người từ Ha-na-nia, các con trai và thân quyến ông.
24
Thăm thứ mười bảy chọn mười hai người từ Giốt-bê-ca-sa, các con trai và thân quyến ông.
25
Thăm thứ mười tám chọn mười hai người từ Ha-na-ni, các con trai và thân quyến ông.
26
Thăm thứ mười chín chọn mười hai người từ Manh-lô-thi, các con trai và thân quyến ông.
27
Thăm thứ hai mươi chọn mười hai người từ Ê-li-a-thia, các con trai và thân quyến ông.
28
Thăm thứ hai mươi mốt chọn mười hai người từ Hô-thia, các con trai và thân quyến ông.
29
Thăm thứ hai mươi hai chọn mười hai người từ Ghít-đanh-thi, các con trai và thân quyến ông.
30
Thăm thứ hai mươi ba chọn mười hai người từ Ma-ha-xi-ốt, các con trai và thân quyến ông.
31
Thăm thứ hai mươi bốn chọn mười hai người từ Rô-mam-ti Ê-xe, các con trai và thân quyến ông.
1 Sử Ký 25:1
1 Sử Ký 25:2
1 Sử Ký 25:3
1 Sử Ký 25:4
1 Sử Ký 25:5
1 Sử Ký 25:6
1 Sử Ký 25:7
1 Sử Ký 25:8
1 Sử Ký 25:9
1 Sử Ký 25:10
1 Sử Ký 25:11
1 Sử Ký 25:12
1 Sử Ký 25:13
1 Sử Ký 25:14
1 Sử Ký 25:15
1 Sử Ký 25:16
1 Sử Ký 25:17
1 Sử Ký 25:18
1 Sử Ký 25:19
1 Sử Ký 25:20
1 Sử Ký 25:21
1 Sử Ký 25:22
1 Sử Ký 25:23
1 Sử Ký 25:24
1 Sử Ký 25:25
1 Sử Ký 25:26
1 Sử Ký 25:27
1 Sử Ký 25:28
1 Sử Ký 25:29
1 Sử Ký 25:30
1 Sử Ký 25:31
1 Sử Ký 1 / 1Sử 1
1 Sử Ký 2 / 1Sử 2
1 Sử Ký 3 / 1Sử 3
1 Sử Ký 4 / 1Sử 4
1 Sử Ký 5 / 1Sử 5
1 Sử Ký 6 / 1Sử 6
1 Sử Ký 7 / 1Sử 7
1 Sử Ký 8 / 1Sử 8
1 Sử Ký 9 / 1Sử 9
1 Sử Ký 10 / 1Sử 10
1 Sử Ký 11 / 1Sử 11
1 Sử Ký 12 / 1Sử 12
1 Sử Ký 13 / 1Sử 13
1 Sử Ký 14 / 1Sử 14
1 Sử Ký 15 / 1Sử 15
1 Sử Ký 16 / 1Sử 16
1 Sử Ký 17 / 1Sử 17
1 Sử Ký 18 / 1Sử 18
1 Sử Ký 19 / 1Sử 19
1 Sử Ký 20 / 1Sử 20
1 Sử Ký 21 / 1Sử 21
1 Sử Ký 22 / 1Sử 22
1 Sử Ký 23 / 1Sử 23
1 Sử Ký 24 / 1Sử 24
1 Sử Ký 25 / 1Sử 25
1 Sử Ký 26 / 1Sử 26
1 Sử Ký 27 / 1Sử 27
1 Sử Ký 28 / 1Sử 28
1 Sử Ký 29 / 1Sử 29