A A A A A
×

Kinh Thánh 2011

1 Sử Ký 24

1
Sau đây là nhóm các con trai A-rôn: Các con trai A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-xa, và Y-tha-ma.
2
Nhưng Na-đáp và A-bi-hu đã chết trước cha mình, họ không có con trai. Cho nên Ê-lê-a-xa và Y-tha-ma làm chức tế lễ.
3
Với sự trợ lực của Xa-đốc, một trong các con cháu Ê-lê-a-xa, và A-hi-mê-léc, một con cháu Y-tha-ma, Đa-vít phân gia tộc họ thành hai nhóm khác nhau. Mỗi nhóm có nhiệm vụ riêng.
4
Trong gia đình Ê-lê-a-xa có nhiều lãnh tụ hơn gia đình Y-tha-ma. Có mười sáu lãnh tụ từ gia đình Ê-lê-a-xa, và tám lãnh tụ từ gia đình Y-tha-ma.
5
Các người trong gia đình Ê-lê-a-xa và Y-tha-ma được chọn lựa theo lối bốc thăm. Một số người trong mỗi gia đình được chọn lựa để lo cho Nơi Thánh, một số được chọn để làm thầy tế lễ.
6
Sê-mai-gia, con trai Nê-tha-nên, từ chi tộc Lê-vi làm ký lục. Ông ghi chép tên tuổi của các con cháu đó trước mặt vua Đa-vít, các sĩ quan, thầy tế lễ Xa-đốc, A-hi-mê-léc, con trai A-bia-tha, các chủ gia đình của thầy tế lễ và người Lê-vi. Công tác được bắt thăm phân chia cho các gia đình của Ê-lê-a-xa và Y-tha-ma. Những người sau đây và nhóm của họ được lựa chọn.
7
Người thứ nhất được chọn là Giê-hô-gia-ríp. Người thứ nhì là Giê-đai-gia.
8
Người thứ ba là Ha-rim. Người thứ tư là Sê-ô-rim.
9
Người thứ năm là Manh-ki-gia. Người thứ sáu là Mi-gia-min.
10
Người thứ bảy là Hác-cốt. Người thứ tám là A-bi-gia.
11
Người thứ chín là Giê-sua. Người thứ mười là Sê-ca-nia.
12
Người thứ mười một là Ê-li-a-síp. Người thứ mười hai là Gia-kim.
13
Người thứ mười ba là Húp-ba. Người thứ mười bốn là Giê-sê-bê-áp.
14
Người thứ mười lăm là Binh-ga. Người thứ mười sáu là Im-mê.
15
Người thứ mười bảy là Hê-xia. Người thứ mười tám là Háp-bi-xê.
16
Người thứ mười chín là Bê-tha-nia. Người thứ hai mươi là Giê-hê-kên.
17
Người thứ hai mươi mốt là Gia-kin. Người thứ hai mươi hai là Ga-mun.
18
Người thứ hai mươi ba là Đê-lai-gia. Người thứ hai mươi bốn là Ma-a-xia.
19
Đó là những nhóm được chọn lựa để phục vụ trong đền thờ CHÚA. Họ vâng theo các qui tắc do A-rôn ban cho theo như CHÚA, là Thượng Đế của Ít-ra-en truyền dặn.
20
Sau đây là tên của những người còn lại thuộc dòng họ Lê-vi: Su-ba-bên là con cháu Am-ram, và Giê-đê-gia là con cháu Su-ba-ên.
21
Ích-sai-gia là con trưởng nam của Rê-ha-bia.
22
Từ họ hàng Y-xa có Sê-lô-mốt. Gia-hát là một trong những con cháu Sê-lô-mốt.
23
Con trưởng nam của Hếp-rôn là Giê-ri-a, con thứ hai là A-ma-ria, con thứ ba là Gia-ha-xi-ên, và con thứ tư là Giê-ca-mê-am.
24
Con trai của U-xi-ên là Mi-ca. Con trai của Mi-ca là Sa-mia.
25
Em của Mi-ca là Ích-si-a. Con trai của Ích-si-a là Xa-cha-ri.
26
Các con cháu của Mê-ra-ri là Ma-la và Mu-si. Con trai Mê-ra-ri là Gia-a-xia.
27
Gia-a-xia, con của Mê-ra-ri có các con trai tên Sô-lam, Xa-cua và Íp-ri.
28
Con trai Ma-li là Ê-lê-a-xa, nhưng Ê-lê-a-xa không có con trai nào.
29
Con trai của Kích là Giê-ra-mê-ên.
30
Các con trai của Mu-si là Ma-li, Ê-đe, và Giê-ri-mốt. Đó là các người Lê-vi được liệt kê theo gia đình.
31
Họ được chọn theo nhiệm vụ đặc biệt bằng cách bốc thăm trước mặt vua Đa-vít, Xa-đốc, A-hi-mê-léc, các trưởng gia đình của các thầy tế lễ, và người Lê-vi. Họ thi hành các công tác đó y như các thân nhân mình tức các thầy tế lễ, con cháu A-rôn đã làm. Gia đình của con trai cả hay con trai út được đối xử như nhau.
1 Sử Ký 24:1
1 Sử Ký 24:2
1 Sử Ký 24:3
1 Sử Ký 24:4
1 Sử Ký 24:5
1 Sử Ký 24:6
1 Sử Ký 24:7
1 Sử Ký 24:8
1 Sử Ký 24:9
1 Sử Ký 24:10
1 Sử Ký 24:11
1 Sử Ký 24:12
1 Sử Ký 24:13
1 Sử Ký 24:14
1 Sử Ký 24:15
1 Sử Ký 24:16
1 Sử Ký 24:17
1 Sử Ký 24:18
1 Sử Ký 24:19
1 Sử Ký 24:20
1 Sử Ký 24:21
1 Sử Ký 24:22
1 Sử Ký 24:23
1 Sử Ký 24:24
1 Sử Ký 24:25
1 Sử Ký 24:26
1 Sử Ký 24:27
1 Sử Ký 24:28
1 Sử Ký 24:29
1 Sử Ký 24:30
1 Sử Ký 24:31
1 Sử Ký 1 / 1Sử 1
1 Sử Ký 2 / 1Sử 2
1 Sử Ký 3 / 1Sử 3
1 Sử Ký 4 / 1Sử 4
1 Sử Ký 5 / 1Sử 5
1 Sử Ký 6 / 1Sử 6
1 Sử Ký 7 / 1Sử 7
1 Sử Ký 8 / 1Sử 8
1 Sử Ký 9 / 1Sử 9
1 Sử Ký 10 / 1Sử 10
1 Sử Ký 11 / 1Sử 11
1 Sử Ký 12 / 1Sử 12
1 Sử Ký 13 / 1Sử 13
1 Sử Ký 14 / 1Sử 14
1 Sử Ký 15 / 1Sử 15
1 Sử Ký 16 / 1Sử 16
1 Sử Ký 17 / 1Sử 17
1 Sử Ký 18 / 1Sử 18
1 Sử Ký 19 / 1Sử 19
1 Sử Ký 20 / 1Sử 20
1 Sử Ký 21 / 1Sử 21
1 Sử Ký 22 / 1Sử 22
1 Sử Ký 23 / 1Sử 23
1 Sử Ký 24 / 1Sử 24
1 Sử Ký 25 / 1Sử 25
1 Sử Ký 26 / 1Sử 26
1 Sử Ký 27 / 1Sử 27
1 Sử Ký 28 / 1Sử 28
1 Sử Ký 29 / 1Sử 29