A A A A A
×

Kinh Thánh 2011

1 Sử Ký 20

1
Vào mùa xuân tức thời kỳ trong năm khi các vua hay ra trận thì Giô-áp hướng dẫn đạo quân Ít-ra-en kéo ra. Nhưng Đa-vít ở lại Giê-ru-sa-lem. Quân Ít-ra-en tiêu diệt xứ dân Am-môn. Còn Giô-áp kéo quân đến thành Ráp-ba và tiêu diệt nó.
2
Đa-vít lấy mão triều khỏi đầu của vua đó đội trên đầu mình. Mão triều vàng đó nặng khoảng bảy mươi lăm cân và có cẩn nhiều ngọc quí. Đa-vít cũng lấy nhiều đồ vật quí giá trong thành đó.
3
Ông cũng đưa dân ra khỏi thành và bắt chúng làm việc bằng cưa, cuốc, và rìu. Đa-vít làm như thế cho tất cả các thành phố của dân Am-môn. Rồi Đa-vít và toàn quân trở về Giê-ru-sa-lem.
4
Về sau chiến tranh xảy ra với dân Phi-li-tin ở Ghê-xe. Xíp-bê-cai người Hu-sa-thít giết Xíp-bai là một trong những con cháu của dân Rê-pha-ít. Vậy những người Phi-li-tin bị đánh bại.
5
Sau đó có một trận chiến nữa với dân Phi-li-tin. Ên-ha-nan, con Giai-rơ giết La-mi, em Gô-li-át, người thuộc thị trấn Gát. Cái giáo của hắn lớn như trục thợ dệt.
6
Ở Gát cũng xảy ra một trận đánh nữa. Ở đó có một người khổng lồ; mỗi tay hắn có sáu ngón, và mỗi chân cũng có sáu ngón, tất cả là hai mươi bốn ngón. Hắn cũng là một trong các con trai của Ra-pha.
7
Khi hắn sỉ nhục Ít-ra-en thì Giô-na-than, con Si-mê-a, anh Đa-vít, giết hắn.
8
Đó là các con cháu của Ra-pha thuộc miền Gát là những người bị Đa-vít và các thuộc hạ của ông giết chết.
1 Sử Ký 20:1
1 Sử Ký 20:2
1 Sử Ký 20:3
1 Sử Ký 20:4
1 Sử Ký 20:5
1 Sử Ký 20:6
1 Sử Ký 20:7
1 Sử Ký 20:8
1 Sử Ký 1 / 1Sử 1
1 Sử Ký 2 / 1Sử 2
1 Sử Ký 3 / 1Sử 3
1 Sử Ký 4 / 1Sử 4
1 Sử Ký 5 / 1Sử 5
1 Sử Ký 6 / 1Sử 6
1 Sử Ký 7 / 1Sử 7
1 Sử Ký 8 / 1Sử 8
1 Sử Ký 9 / 1Sử 9
1 Sử Ký 10 / 1Sử 10
1 Sử Ký 11 / 1Sử 11
1 Sử Ký 12 / 1Sử 12
1 Sử Ký 13 / 1Sử 13
1 Sử Ký 14 / 1Sử 14
1 Sử Ký 15 / 1Sử 15
1 Sử Ký 16 / 1Sử 16
1 Sử Ký 17 / 1Sử 17
1 Sử Ký 18 / 1Sử 18
1 Sử Ký 19 / 1Sử 19
1 Sử Ký 20 / 1Sử 20
1 Sử Ký 21 / 1Sử 21
1 Sử Ký 22 / 1Sử 22
1 Sử Ký 23 / 1Sử 23
1 Sử Ký 24 / 1Sử 24
1 Sử Ký 25 / 1Sử 25
1 Sử Ký 26 / 1Sử 26
1 Sử Ký 27 / 1Sử 27
1 Sử Ký 28 / 1Sử 28
1 Sử Ký 29 / 1Sử 29