A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

1 Sử Ký 161
Họ mang Rương của Thượng Đế và đặt bên trong lều mà Đa-vít đã dựng sẵn. Sau đó họ dâng của lễ thiêu, của lễ thân hữu cho Thượng Đế.
2
Sau khi Đa-vít đã dâng các của lễ thiêu và thân hữu xong thì ông nhân danh CHÚA chúc phước cho dân chúng.
3
Ông phát cho mỗi một người đàn ông, đàn bà Ít-ra-en một ổ bánh, trái chà là, và nho khô.
4
Rồi Đa-vít chỉ định một số người Lê-vi phục vụ trước Rương của CHÚA. Họ có nhiệm vụ hướng dẫn việc thờ phụng, cảm tạ, và ca ngợi CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en.
5
A-sáp, người chơi chập chỏa, hướng dẫn. Phụ tá ông có Xa-cha-ri. Các người Lê-vi khác là Gia-a-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, Mát-ti-thia, Ê-li-áp, Bê-nai-gia, Ô-bết Ê-đôm, và Giê-i-ên. Họ chơi đờn sắt và đờn cầm.
6
Bê-nai-gia và Gia-ha-xi-ên là các thầy tế lễ thổi kèn thường xuyên trước Rương Giao Ước với Thượng Đế.
7
Ngày đó là lần đầu tiên Đa-vít giao cho A-sáp và thân quyến ông nhiệm vụ hát xướng ca ngợi CHÚA.
8
Hãy cảm tạ CHÚA và cầu khẩn cùng Ngài. Hãy thuật cho các dân những việc Ngài làm.
9
Hãy hát xướng cho Ngài, chúc tụng danh Ngài. Hãy thuật lại những phép lạ Ngài.
10
Hãy hớn hở vì các ngươi thuộc về Ngài; những ai tìm kiếm CHÚA hãy vui mừng.
11
Hãy nhờ cậy CHÚA và năng lực Ngài; hãy luôn luôn xin CHÚA giúp đỡ.
12
Hãy nhớ lại những phép lạ Ngài đã làm, những việc diệu kỳ, và những quyết định của Ngài.
13
Hỡi Ít-ra-en, các ngươi là dòng dõi của tôi tớ Ngài; các ngươi là con cháu Gia-cốp, dân được chọn lựa của Ngài.
14
Ngài là CHÚA và là Thượng Đế chúng ta. Luật pháp Ngài dành cho cả thế gian.
15
Ngài sẽ giữ giao ước Ngài đời đời; Ngài sẽ luôn luôn giữ lời hứa mình.
16
Ngài sẽ giữ giao ước đã lập với Áp-ra-ham và lời hứa Ngài cùng Y-sác.
17
Ngài biến nó thành luật lệ cho dân cư Gia-cốp; Ngài biến nó thành giao ước với Ít-ra-en đời đời.
18
Ngài phán, “Ta sẽ ban đất Ca-na-an cho các ngươi, để làm tài sản ngươi.”
19
Lúc đó dân của Thượng Đế hãy còn ít ỏi, họ sống như người xa lạ trong xứ.
20
Họ lưu lạc từ dân nầy đến dân khác, từ nước nầy đến nước nọ.
21
Nhưng Ngài không cho ai làm hại họ; Ngài cảnh cáo các vua không được đụng đến họ.
22
Ngài dặn, “Không được đụng đến dân tuyển chọn của ta, không được làm hại các nhà tiên tri ta.”
23
Hỡi cả trái đất, hãy hát xướng cho CHÚA. Mỗi ngày hãy thuật lại ơn cứu của Ngài.
24
Hãy thuật cho các dân về vinh hiển Ngài; Hãy cho mọi người biết các phép lạ Ngài làm.
25
CHÚA rất cao cả, đáng được ca ngợi. Ngài đáng được tôn kính hơn tất cả các thần.
26
Tất cả thần của các dân chỉ là hình tượng, nhưng CHÚA tạo ra các bầu trời.
27
Ngài đầy vinh hiển và oai nghi; Ngài có uy quyền và niềm vui trong đền thờ Ngài.
28
Hỡi các dân trên đất hãy ca ngợi CHÚA. Hãy ca ngợi vinh hiển và quyền năng Ngài.
29
Hãy ca ngợi vinh hiển của danh Ngài. Hãy mang của lễ mà đến cùng Ngài. Hãy thờ kính CHÚA trong trang phục thánh.
30
Hỡi mọi người trên đất hãy run sợ trước mặt Ngài. Trái đất đã được đặt để, nó không thể dời đi nơi khác.
31
Trời hãy vui mừng, và đất hãy hớn hở. Dân chúng các nơi hãy nói, “CHÚA là vua!”
32
Biển và mọi loài trong đó hãy la lớn, đồng ruộng và mọi thứ trong đó hãy vui mừng.
33
Các cây cối trong rừng sẽ reo vui trước mặt CHÚA. Chúng sẽ hát mừng vì Ngài đến để phân xử thế gian.
34
Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài nhân từ. Tình yêu Ngài còn đến đời đời.
35
Hãy thưa cùng Ngài, “Lạy Thượng Đế là Đấng Cứu Chuộc chúng tôi, xin hãy giải cứu chúng tôi, mang chúng tôi trở về và cứu chúng tôi từ các nước khác. Thì chúng tôi sẽ cảm tạ Ngài và hết lòng ca ngợi Ngài.”
36
Hãy ca ngợi CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en. Ngài hằng hữu từ ngàn xưa cho đến mãi mãi. Toàn dân đều nói “A-men” và ca ngợi CHÚA.
37
Sau đó Đa-vít để A-sáp và các người Lê-vi khác đứng trước mặt Rương Giao Ước với CHÚA. Họ ở đó để phục vụ công tác mỗi ngày.
38
Đa-vít cũng để Ô-bết Ê-đôm và sáu mươi tám người Lê-vi phục vụ chung với họ. Hô-sa và Ô-bết Ê-đôm, con Giê-đu-thun lo nhiệm vụ canh gác.
39
Đa-vít để thầy tế lễ Xa-đốc và các thầy tế lễ khác phục vụ cùng ông trước Lều của CHÚA ở nơi thờ phụng tại Ghi-bê-ôn.
40
Mỗi sáng và chiều họ dâng của lễ thiêu trên bàn thờ theo đúng các qui tắc trong Lời Giáo Huấn của CHÚA đã được ban cho dân Ít-ra-en.
41
Cùng với họ có Hê-man và Giê-đu-thun cùng các người Lê-vi khác. Họ được chọn đích danh để ca ngợi CHÚA chẳng hạn như hát khúc Ca tụng CHÚA vì tình yêu Ngài còn đời đời.
42
Hê-man và Giê-đu-thun cũng có nhiệm vụ thổi kèn, đánh chập chỏa và chơi các nhạc cụ khác khi người ta hát lên cho Thượng Đế. Các con trai Giê-đu-thun lo nhiệm vụ gác cửa.
43
Rồi tất cả dân chúng ra về. Mọi người đều trở về nhà. Đa-vít cũng về nhà chúc phước cho các người trong gia đình mình.