A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

2 Các Vua 191
Khi vua Ê-xê-chia nghe các điều đó thì ông xé quần áo và mặc vải sô. Ông liền đi vào đền thờ của CHÚA.
2
Ê-xê-chia sai Ê-li-a-kim, quản lý cung vua, và Sếp-na, đổng lý văn phòng, cùng các thầy tế lễ lớn tuổi đến gặp Ê-sai. Tất cả đều mặc vải sô khi họ đến gặp nhà tiên tri Ê-sai, con A-mốt.
3
Họ nói với Ê-sai, “Vua Ê-xê-chia nói: Hôm nay là ngày buồn thảm, tai ương và hổ nhục, giống như đứa bé sắp sinh ra nhưng người mẹ quá yếu ớt, không sinh được.
4
Vua A-xy-ri đã sai viên chỉ huy mặt trận đến chế giễu Thượng Đế hằng sống. Có lẽ CHÚA là Thượng Đế đã nghe điều viên chỉ huy ấy nói và trừng phạt hắn. Xin ông hãy cầu nguyện cho số ít chúng tôi còn sống sót lại.”
5
Khi các sĩ quan của vua Ê-xê-chia đến cùng Ê-sai,
6
thì ông bảo họ rằng, “Hãy nói với chủ các ngươi như sau: CHÚA phán, ‘Đừng sợ điều các ngươi nghe. Đừng kinh hoảng vì lời của các đầy tớ vua A-xy-ri sỉ nhục ta.
7
Nghe đây! Ta sẽ đặt một thần linh trong vua A-xy-ri. Người sẽ nghe tiếng đồn khiến người sẽ trở về xứ mình rồi ta sẽ khiến cho người chết vì gươm tại đó.’”
8
Viên tư lệnh mặt trận nghe vua A-xy-ri đã rời La-ki. Khi trở về thì thấy vua đang vây đánh thành Líp-na.
9
Vua nghe báo cáo rằng Tiệt-ha-ca, vua Cu-si của Ai-cập, đang kéo đến đánh mình. Khi vua A-xy-ri nghe vậy liền sai sứ đến nói với vua Ê-xê-chia rằng,
10
“Hãy bảo Ê-xê-chia, vua Giu-đa như sau: Đừng để thần mà ngươi tin cậy phỉnh gạt. Đừng tin lời thần đó quả quyết rằng Giê-ru-sa-lem sẽ không bị trao vào tay vua A-xy-ri.
11
Ngươi có nghe điều các vua A-xy-ri đã làm. Chúng ta đã chiến thắng tất cả các nước cho nên đừng tưởng rằng các ngươi sẽ thoát nạn đâu.
12
Các thần của những dân tộc đó có giải cứu họ không? Tổ tiên ta tiêu diệt chúng, đánh bại các thành Gô-xan, Ha-ran, và Rê-xếp, và dân Ê-đen ở Tên-Át-xa.
13
Các vua Ha-mát và Ác-bát đâu? Các vua của Xê-phạt-va-im, Hê-na và Y-va đâu rồi?”
14
Khi vua Ê-xê-chia nhận thư từ tay các sứ giả và đọc xong thì ông đi lên đền thờ của CHÚA. Ông mở thư ra trước mặt CHÚA
15
và cầu nguyện: “Ôi Lạy CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en, ngôi ngài ngự giữa các sinh vật bằng vàng có cánh, chỉ một mình Ngài là Thượng Đế của các nước trên đất. Ngài tạo nên trời và đất.
16
Lạy CHÚA, xin lắng tai nghe. Xin mở mắt ra nhìn. Xin hãy nghe mọi điều vua San-chê-ríp đã nói để sỉ nhục Thượng Đế hằng sống.
17
Lạy CHÚA, quả thật rằng các vua A-xy-ri đã tiêu diệt các xứ đó và đất đai chúng.
18
Họ đã ném những thần của các dân tộc đó vào lửa nhưng những thần đó chẳng qua chỉ là gỗ và đá do tay người làm ra vì thế các vua A-xy-ri đã tiêu diệt chúng.
19
Lạy CHÚA là Thượng Đế chúng tôi xin hãy giải cứu chúng tôi khỏi quyền lực vua A-xy-ri để các nước trên đất biết rằng Ngài là Thượng Đế duy nhất.”
20
Sau đó Ê-sai, con trai A-mốt nhắn với Ê-xê-chia như sau, “CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en, phán: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện cùng ta về San-chê-ríp, vua A-xy-ri.
21
Đây là điều CHÚA phán nghịch cùng San-chê-ríp: Trinh nữ Xi-ôn ghét ngươi và sỉ nhục ngươi; Nó cười nhạo ngươi khi ngươi bỏ chạy.
22
Ngươi chế giễu và nhục mạ ai? Ngươi đã lên tiếng nghịch cùng ai? Ngươi ngạo mạn xấc láo đối với ai? Ngươi nghịch ta, Đấng Thánh của Ít-ra-en!
23
Ngươi đã sai sứ đến sỉ nhục CHÚA. Ngươi nói, ‘Nhờ vào vô số quân xa ta kéo lên các đỉnh núi, lên các núi cao nhất của Li-băng. Ta đã đốn ngã các cây hương nam và các cây thông tốt nhất của nó. Ta đã lên đến các nơi xa nhất và vào các rừng tốt nhất của nó.
24
Ta đã đào các giếng trong các nước ngoại quốc và uống nước từ các giếng đó. Bàn chân ta đã làm cạn khô hết các sông Ai-cập.’
25
Hỡi vua A-xy-ri, hẳn ngươi đã nghe. Từ xưa ta, CHÚA, đã dự liệu việc nầy. Từ lâu ta đã trù liệu việc đó, bây giờ ta thực hiện chúng. Ta đã cho phép ngươi biến các thành kiên cố có vách thành đống gạch vụn.
26
Dân cư các thành đó rất yếu ớt; chúng nó hoảng sợ và bị sỉ nhục. Chúng như cỏ ngoài đồng, như cỏ non, yếu ớt, như cỏ trên nóc nhà bị gió thiêu đốt trước khi mọc lên.
27
Ta biết khi ngươi nằm nghỉ, cả lúc ngươi đi hay đến, và cách ngươi nổi giận nghịch ta.
28
Vì ngươi nổi giận nghịch ta, và vì ta đã nghe những lời xấc láo của ngươi, ta sẽ đặt móc vào mũi ngươi, và tra hàm thiếc vào miệng ngươi. Rồi ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi xứ ta y như cách ngươi đến.”
29
Rồi CHÚA phán, “Hỡi Ê-xê-chia, ta sẽ cho ngươi dấu hiệu nầy: Năm nay ngươi sẽ không thể trồng trọt gì, sang năm thứ hai ngươi sẽ ăn những gì mọc hoang từ năm trước. Nhưng đến năm thứ ba ngươi sẽ ăn từ thóc lúa ngươi trồng trọt và gặt hái. Ngươi sẽ trồng vườn nho và ăn hoa quả từ đó.
30
Những người còn lại trong Giu-đa mà thoát được sẽ đâm rễ, sẽ mọc mạnh và sinh nhiều con cháu.
31
Một số người sẽ sống sót và ra khỏi Giê-ru-sa-lem; một số ít từ núi Xi-ôn sẽ sống sót. Tình yêu nồng nhiệt của CHÚA Toàn Năng sẽ thực hiện điều ấy.”
32
Cho nên đây là điều CHÚA phán về vua A-xy-ri: “Nó sẽ không vào thành, thậm chí cũng sẽ không bắn một mũi tên nào vào đây. Nó cũng sẽ không dùng khiên, hay đắp lối đi lên để tấn công vách thành.
33
Nó đến đây bằng đường nào, thì cũng sẽ trở về xứ mình bằng đường ấy, nhưng nó sẽ không vào thành nầy, CHÚA phán vậy.
34
Ta sẽ bảo vệ và giải cứu thành nầy vì Đa-vít, kẻ tôi tớ ta.”
35
Đêm ấy, thiên sứ của CHÚA đi ra giết một trăm tám mươi lăm ngàn người trong doanh trại A-xy-ri. Sáng sớm hôm sau khi người ta dậy thì thấy toàn xác chết.
36
San-chê-ríp, vua A-xy-ri liền trở về lại Ni-ni-ve.
37
Một ngày kia San-chê-ríp đang thờ lạy trong đền thờ Nít-rốc, thần của mình, thì hai con trai vua là Ách-ra-mê-léc và Sa-rê-xe lấy gươm giết vua rồi trốn qua xứ A-ra-rát. Ê-xa-hát-đôn, con trai San-chê-ríp, lên ngôi vua A-xy-ri.