A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Kinh Thánh 2011

Sáng Thế 51
Sau đây là gia phổ của A-đam. Khi Thượng Đế dựng nên loài người, Ngài tạo dựng họ giống như hình ảnh của Ngài.
2
Ngài dựng nên người đàn ông và đàn bà. Ngày đó Ngài ban phúc cho họ và gọi họ là loài người.
3
Khi A-đam được 130 tuổi thì sinh một con trai nữa giống mình và đặt tên là Sết.
4
Sau khi Sết ra đời thì A-đam sống thêm 800 năm nữa, sinh con trai con gái.
5
Vậy A-đam sống được 930 tuổi, rồi qua đời.
6
Khi Sết được 105 tuổi thì sinh một con trai tên Ê-nóc.
7
Sau khi Ê-nóc sinh ra, Sết sống thêm 807 năm nữa, người sinh con trai con gái.
8
Vậy Sết sống được 912 năm rồi qua đời.
9
Lúc Ê-nóc được 90 tuổi thì sinh một con trai tên Kê-nan.
10
Sau khi Kê-nan ra đời, Ê-nóc sống thêm 815 năm nữa, sinh con trai con gái.
11
Vậy Ê-nóc sống được 905 tuổi rồi qua đời.
12
Khi Kê-nan được 70 tuổi thì sinh một con trai tên Ma-ha-la-lên.
13
Sau khi Ma-ha-la-lên ra đời, Kê-nan sống thêm 840 năm nữa sinh con trai con gái.
14
Vậy Kê-nan sống được 910 tuổi rồi qua đời.
15
Khi Ma-ha-la-lên được 65 tuổi thì sinh một con trai đặt tên là Gia-rết.
16
Sau khi sinh Gia-rết, Ma-ha-la-lên sống thêm 830 năm nữa, sinh con trai con gái.
17
Vậy Ma-ha-la-lên sống được 895 tuổi rồi qua đời.
18
Khi Gia-rết được 162 tuổi sinh một con trai tên Ê-nóc.
19
Sau khi sinh Ê-nóc, Gia-rết sống được 800 năm nữa sinh con trai con gái.
20
Vậy Gia-rết sống được 962 tuổi rồi qua đời.
21
Khi được 65 tuổi, Ê-nóc sinh ra một con trai tên Mê-tu-sê-la.
22
Sau khi Mê-tu-sê-la ra đời, Ê-nóc đồng đi với Thượng Đế trong 130 năm, ông sinh con trai con gái.
23
Vậy Ê-nóc sống được 365 năm.
24
Ê-nóc đi với Thượng Đế; không ai thấy ông nữa vì Thượng Đế đã mang ông đi.
25
Khi được 187 tuổi, Mê-tu-sê-la sinh một con trai tên La-méc.
26
Sau khi La-méc ra đời, Mê-tu-sê-la sống thêm 782 năm nữa, sinh con trai con gái.
27
Vậy Mê-tu-sê-la sống được tổng cộng 969 tuổi rồi qua đời.
28
Khi được 182 tuổi, La-méc sinh một con trai
29
đặt tên là Nô-ê và nói rằng, “Đứa con nầy sẽ an ủi chúng ta trong công việc nhọc nhằn khi cày bừa, vì đất đã bị CHÚA nguyền rủa.”
30
Sau khi Nô-ê ra đời, La-méc sống thêm 595 năm nữa, sinh con trai con gái.
31
Vậy La-méc hưởng thọ tổng cộng 777 tuổi rồi qua đời.
32
Khi được 500 tuổi, Nô-ê sinh Sem, Cham và Gia-phết.