A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Kinh Thánh 2011

Sáng Thế 491
Rồi Gia-cốp gọi các con trai đến gần mình. Ông bảo, “Các con hãy lại gần cha, cha sẽ cho các con biết những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.
2
Các con trai Gia-cốp hãy lắng tai nghe. Hãy nghe lời của Ít-ra-en, cha các con.
3
Ru-bên, con trưởng nam ta, là sức mạnh của cha. Con đã chứng tỏ mình có thể làm cha được. Con đóng vai trò cao nhất trong các con trai cha, con cũng là người hùng mạnh nhất.
4
Nhưng con giống như nước lụt, không biết tự chế ngự, nên con không thể lãnh đạo các em con được. Vì con đã vào giường cha và sỉ nhục cha bằng cách ăn nằm với đứa nữ tì của cha.
5
Xi-mê-ôn và Lê-vi là hai anh em dùng gươm giáo để làm chuyện hung bạo.
6
Ta sẽ không tham gia chuyện bàn bạc bí mật của chúng nó. Ta cũng sẽ không họp với chúng nó để âm mưu việc ác. Chúng nó giết người vì nổi giận. Chúng chặt nhượng bò đực chỉ để cho vui.
7
Nguyện cơn giận của chúng nó bị nguyền rủa vì quá hung bạo. Nguyện sự hung bạo của chúng nó bị nguyền rủa vì nó quá hung ác. Ta sẽ phân chia chúng ra trong các lãnh thổ Gia-cốp và phân tán chúng ra trong các lãnh thổ Ít-ra-en.
8
Còn Giu-đa, các anh em sẽ ca ngợi con. Con sẽ nắm cổ kẻ thù, các anh em con sẽ quì lạy trước mặt con.
9
Giu-đa giống như sư tử tơ. Con ơi, con từ chuyến săn mồi về. Giống như sư tử, con duỗi thân ra nằm xuống nghỉ ngơi. Không ai dám đánh thức con dậy.
10
Các vua sẽ từ gia đình Giu-đa mà ra; Con cháu Giu-đa lúc nào cũng có người ngồi trên ngôi vua. Giu-đa sẽ cai trị cho đến khi Đấng Si-lô hiện đến, các quốc gia sẽ vâng phục Ngài.
11
Ngài cột lừa mình nơi gốc nho, cột lừa con mình nơi nhánh tốt nhất. Ngài dùng rượu để giặt quần áo và rượu ngon nhất để giặt áo dài mình.
12
Mắt ngài đậm như màu rượu, răng ngài trắng như sữa.
13
Xê-bu-lôn sẽ sống gần biển. Bờ biển của nó là bến an toàn cho tàu bè, đất nó kéo dài đến tận Xi-đôn.
14
Y-xa-ca giống như con lừa dũng mãnh, vừa chở hàng vừa nằm nghỉ.
15
Khi nhìn thấy nơi an nghỉ tốt đẹp và đất đai màu mỡ, nó sẽ lại chất hàng lên lưng và làm tôi mọi trở lại.
16
Đan sẽ cai trị dân mình giống như các chi tộc khác trong Ít-ra-en.
17
Đan sẽ giống như con rắn nằm cạnh đường, con rắn độc nằm cạnh lối đi. Nó sẽ cắn vó ngựa, và người cỡi sẽ té ngửa.
18
Lạy CHÚA, tôi trông đợi sự cứu rỗi của Ngài.
19
Một toán quân cướp sẽ tấn công Gát, nhưng nó sẽ đánh thắng và đuổi chúng đi.
20
Đất A-se sẽ sản xuất nhiều lương thực; nó sẽ cung cấp lương thực cho vua.
21
Nép-ta-li giống như con nai cái chạy rông, sinh ra các nai con xinh đẹp.
22
Giô-xép giống như dây nho sai trái, dây nho tươi tốt được suối nước nhuần tưới, cành lá phủ qua tường.
23
Các tay bắn cung tấn công nó tới tấp, tức giận nhắm bắn nó,
24
Nhưng nó nhắm cung vững vàng. Cánh tay nó vững mạnh. Nó nhận quyền lực từ nơi Thượng Đế Toàn Năng của Gia-cốp và sức mạnh từ Đấng Chăn chiên, Khối Đá của Ít-ra-en.
25
Thượng Đế của cha con sẽ giúp đỡ con. Thượng Đế Toàn Năng sẽ ban phước cho con. Từ trên trời Ngài ban mưa xuống cho con, từ dưới đất các suối phun lên, Ngài ban cho vợ con sinh ra nhiều trẻ thơ,
26
Phước lành của cha con lớn hơn phước lành của các núi cổ xưa nhất, lớn hơn những điều tốt đẹp của các đồi núi lâu đời. Nguyện những phước lành đó ngự trên đầu Giô-xép, trên trán của người đã bị xa lìa anh em.
27
Bên-gia-min như chó sói đói. Buổi sáng nó ăn mồi đã bắt được, và buổi chiều nó chia ra của chiếm được.”
28
Trên đây là mười hai chi tộc Ít-ra-en và những điều cha họ đã nói về họ. Ông ban cho mỗi đứa con phần phước lành mà mỗi đứa đáng nhận.
29
Rồi Ít-ra-en dặn các con như sau, “Cha gần qua đời rồi. Hãy mai táng cha chung với tổ tiên cha trong hang nằm trong ruộng của Ép-rôn người Hê-tít.
30
Hang đó nằm trong đồng Mặc-bê-la, gần Mam-rê thuộc đất Ca-na-an. Áp-ra-ham đã mua cánh đồng và hang đó từ Ép-ôn, người Hê-tít để làm chỗ mai táng.
31
Áp-ra-ham và Sa-ra được mai táng tại đó. Y-sác và vợ là Rê-be-ca cũng được chôn ở đó, cha cũng đã chôn Lê-a vợ cha nơi đó.
32
Cánh đồng và hang trong đồng đó được mua từ người Hê-tít.”
33
Sau khi nói chuyện xong với các con, Gia-cốp nằm xuống. Ông gác chân lên giường, thở hơi cuối cùng và qua đời.