A A A A A
×

Kinh Thánh 2011

Sáng Thế 32

1
Đang khi Gia-cốp đi đường thì các thiên sứ của Thượng Đế đón ông.
2
Nhìn thấy họ ông thốt lên, “Chao ôi, đây là doanh trại của Thượng Đế!” Nên ông gọi chỗ đó là Ma-ha-na-im.
3
Ê-sau, anh Gia-cốp, đang sống trong vùng gọi là Sê-ia thuộc xứ Ê-đôm. Gia-cốp cho người nhắn với Ê-sau
4
rằng, “Hãy thưa với Ê-sau, chủ tôi, như sau: ‘Gia-cốp, kẻ tôi tớ ông, nói thế nầy: Tôi đã sống với La-ban từ lâu cho đến bây giờ.
5
Tôi có gia súc, lừa, bầy vật, tôi trai tớ gái. Tôi nhờ người nhắn tin nầy cho ông để ông tiếp nhận chúng tôi.’”
6
Các người đưa tin trở về cùng Gia-cốp và trình, “Chúng tôi đã đi đến gặp anh ông là Ê-sau. Ông ta cùng bốn trăm gia nhân đang đi đến gặp ông đó.”
7
Gia-cốp đâm ra sợ hãi và vô cùng lo âu. Ông chia gia nhân và tất cả các bầy gia súc và lạc đà ra hai nhóm.
8
Gia-cốp tự nghĩ, “Nếu Ê-sau tiêu diệt một nhóm thì nhóm kia có thể chạy thoát được.”
9
Rồi Gia-cốp khẩn nguyện, “Lạy CHÚA của ông nội con là Áp-ra-ham! Thượng Đế của cha con là Y-sác ơi! CHÚA ơi! Ngài đã bảo con trở về xứ sở và gia đình con. Ngài hứa rằng Ngài sẽ hậu đãi con.
10
Con không xứng đáng gì với lòng nhân từ và ân huệ dồi dào mà Ngài đã ban cho con. Lần đầu tiên khi băng qua sông Giô-đanh, con chỉ có cây gậy, nhưng nay con có cả hai đoàn người.
11
Xin cứu con khỏi Ê-sau, anh con. Con sợ rằng anh ấy sẽ đến giết tất cả chúng con, giết luôn cả vợ con của con.
12
Ngài đã bảo con, ‘Ta sẽ hậu đãi con và khiến con cháu con đông như cát bãi biển, không thể đếm được.’”
13
Gia-cốp ở đó suốt đêm chuẩn bị một món quà cho Ê-sau từ tài sản mình:
14
Hai trăm dê cái, hai mươi dê đực, hai trăm chiên cái, hai mươi chiên đực,
15
ba mươi lạc đà mẹ luôn lạc đà con, bốn mươi bò cái, mười bò đực, hai mươi lừa cái, mười lừa đực.
16
Gia-cốp giao mỗi bầy vật cho một đầy tớ giữ và bảo chúng, “Hãy đi trước ta và giữ khoảng cách giữa mỗi bầy.”
17
Gia-cốp truyền lệnh cho họ. Ông dặn đứa đầy tớ của bầy gia súc đầu tiên, “Nếu Ê-sau, anh ta sẽ đến hỏi con, ‘Anh là đầy tớ của ai? Anh đang đi đâu vậy, còn những gia súc nầy là của ai?’
18
Thì hãy đáp với người, ‘Các gia súc là của Gia-cốp, kẻ tôi tớ ông. Người bảo con mang các gia súc nầy đến biếu ông, Ê-sau, chủ chúng con. Người đang đến sau chúng con đây.’”
19
Gia-cốp cũng dặn như thế với người đầy tớ thứ nhì, thứ ba và tất cả các đầy tớ khác. Ông bảo, “Hễ gặp Ê-sau thì nói y như vậy.
20
Hãy nói rằng, ‘Gia-cốp, kẻ tôi tớ ông đang đi sau chúng con đây.’” Vì Gia-cốp nghĩ, “Nếu ta gởi các món quà nầy đi trước, chắc Ê-sau sẽ tha thứ cho ta. Rồi khi ta gặp, anh ấy sẽ chấp nhận ta.”
21
Nên Gia-cốp gửi các quà đó đi trước, còn mình thì ở lại trại đêm ấy.
22
Đang đêm Gia-cốp đứng dậy băng qua sông Gia-bốc, mang theo hai vợ mình, hai nữ tì và mười một con trai.
23
Ông cho gia đình và tài sản mình qua sông.
24
Còn ông thì ở lại một mình. Có một người đến vật lộn với ông cho đến gần sáng.
25
Khi người đó thấy mình không thắng nổi, thì thoi vào mông Gia-cốp làm trẹo gân.
26
Người đó bảo Gia-cốp, “Thôi để ta đi. Mặt trời sắp mọc rồi.” Nhưng Gia-cốp bảo, “Ông chúc phước cho tôi thì tôi mới cho ông đi.”
27
Người đó hỏi, “Anh tên gì?” Ông đáp, “Gia-cốp.”
28
Người đó tiếp, “Tên anh sẽ không còn là Gia-cốp nữa mà từ nay sẽ là Ít-ra-en vì con đã vật lộn với Thượng Đế và người ta mà anh đều thắng cả.”
29
Gia-cốp liền hỏi người ấy, “Tên ông là gì?” Nhưng người ấy đáp, “Anh hỏi tên ta làm gì?” Rồi người chúc phước cho Gia-cốp tại đó.
30
Gia-cốp gọi nơi đó là Phê-ni-ên vì ông nói rằng, “Tôi đã gặp Thượng Đế mặt đối mặt mà mạng sống tôi vẫn còn toàn vẹn.”
31
Khi ông rời nơi ấy thì mặt trời đã mọc. Ông đi khập khiễng, vì chân bị trẹo gân.
32
Cho nên ngày nay người Ít-ra-en không ăn bắp thịt nơi mông của gia súc vì đó là chỗ trong thân thể của Gia-cốp bị thoi.
Sáng Thế 32:1
Sáng Thế 32:2
Sáng Thế 32:3
Sáng Thế 32:4
Sáng Thế 32:5
Sáng Thế 32:6
Sáng Thế 32:7
Sáng Thế 32:8
Sáng Thế 32:9
Sáng Thế 32:10
Sáng Thế 32:11
Sáng Thế 32:12
Sáng Thế 32:13
Sáng Thế 32:14
Sáng Thế 32:15
Sáng Thế 32:16
Sáng Thế 32:17
Sáng Thế 32:18
Sáng Thế 32:19
Sáng Thế 32:20
Sáng Thế 32:21
Sáng Thế 32:22
Sáng Thế 32:23
Sáng Thế 32:24
Sáng Thế 32:25
Sáng Thế 32:26
Sáng Thế 32:27
Sáng Thế 32:28
Sáng Thế 32:29
Sáng Thế 32:30
Sáng Thế 32:31
Sáng Thế 32:32
Sáng Thế 1 / SáTh 1
Sáng Thế 2 / SáTh 2
Sáng Thế 3 / SáTh 3
Sáng Thế 4 / SáTh 4
Sáng Thế 5 / SáTh 5
Sáng Thế 6 / SáTh 6
Sáng Thế 7 / SáTh 7
Sáng Thế 8 / SáTh 8
Sáng Thế 9 / SáTh 9
Sáng Thế 10 / SáTh 10
Sáng Thế 11 / SáTh 11
Sáng Thế 12 / SáTh 12
Sáng Thế 13 / SáTh 13
Sáng Thế 14 / SáTh 14
Sáng Thế 15 / SáTh 15
Sáng Thế 16 / SáTh 16
Sáng Thế 17 / SáTh 17
Sáng Thế 18 / SáTh 18
Sáng Thế 19 / SáTh 19
Sáng Thế 20 / SáTh 20
Sáng Thế 21 / SáTh 21
Sáng Thế 22 / SáTh 22
Sáng Thế 23 / SáTh 23
Sáng Thế 24 / SáTh 24
Sáng Thế 25 / SáTh 25
Sáng Thế 26 / SáTh 26
Sáng Thế 27 / SáTh 27
Sáng Thế 28 / SáTh 28
Sáng Thế 29 / SáTh 29
Sáng Thế 30 / SáTh 30
Sáng Thế 31 / SáTh 31
Sáng Thế 32 / SáTh 32
Sáng Thế 33 / SáTh 33
Sáng Thế 34 / SáTh 34
Sáng Thế 35 / SáTh 35
Sáng Thế 36 / SáTh 36
Sáng Thế 37 / SáTh 37
Sáng Thế 38 / SáTh 38
Sáng Thế 39 / SáTh 39
Sáng Thế 40 / SáTh 40
Sáng Thế 41 / SáTh 41
Sáng Thế 42 / SáTh 42
Sáng Thế 43 / SáTh 43
Sáng Thế 44 / SáTh 44
Sáng Thế 45 / SáTh 45
Sáng Thế 46 / SáTh 46
Sáng Thế 47 / SáTh 47
Sáng Thế 48 / SáTh 48
Sáng Thế 49 / SáTh 49
Sáng Thế 50 / SáTh 50