A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Sáng Thế 111
Lúc đó cả thế giới chỉ có một ngôn ngữ, mọi người đều dùng một thứ tiếng mà thôi.
2
Khi dân chúng di cư khỏi phía đông thì họ tìm được một bình nguyên ở vùng đất Xi-na, nên định cư tại đó.
3
Họ bảo nhau, “Chúng ta hãy lấy gạch nướng thật cứng.” Nên họ dùng gạch thay cho đá, và dùng nhựa chai thay cho vôi.
4
Rồi họ bảo nhau, “Chúng ta hãy xây một cái thành và một cái tháp cao đến tận trời. Chúng ta sẽ làm một đài kỷ niệm cho mình. Như thế chúng ta sẽ không bị tản lạc khắp nơi trên đất nữa.”
5
CHÚA ngự xuống thấy thành phố và tháp mà con người đã xây.
6
Ngài bảo, “Bây giờ các dân nầy đã đoàn kết với nhau và nói cùng một ngôn ngữ. Đây chỉ là giai đoạn đầu chúng nó định làm thôi. Không có gì ngăn chặn điều chúng định làm.
7
Bây giờ chúng ta hãy xuống làm lộn xộn ngôn ngữ của chúng để chúng không còn hiểu nhau được nữa.”
8
Vậy CHÚA phân tán họ khắp đất, nên họ bỏ dở việc xây thành.
9
Nơi đó được gọi là Ba-bên vì là chỗ CHÚA làm lộn xộn ngôn ngữ của cả thế gian. Thế là CHÚA làm họ tản lạc khắp nơi trên thế giới.
10
Đây là gia phổ của Sem. Hai năm sau trận lụt lớn, lúc Sem được 100 tuổi thì sinh A-phác-xác.
11
Sau đó Sem sống thêm 500 năm nữa, sinh con trai con gái.
12
Khi A-phác-xác được 35 tuổi thì sinh ra Sê-la.
13
Sau đó A-phác-xác sống thêm 403 năm nữa sinh con trai con gái.
14
Khi Sê-la được 30 tuổi thì sinh Ê-be.
15
Sau đó Sê-la sống thêm 403 năm nữa, sinh con trai con gái.
16
Khi Ê-be được 34 tuổi thì sinh Phê-léc.
17
Sau đó Ê-be sống thêm 430 năm nữa, sinh con trai con gái.
18
Khi Phê-léc được 30 tuổi thì sinh ra Rêu.
19
Sau đó Phê-léc sống thêm 209 năm nữa, sinh con trai con gái.
20
Khi Rêu được 32 tuổi thì sinh Sê-rúc.
21
Sau đó Rêu sống thêm 207 năm nữa, sinh con trai con gái.
22
Khi Sê-rúc được 30 tuổi thì sinh Na-ho.
23
Sau đó Sê-rúc sống thêm 200 năm nữa, sinh con trai con gái.
24
Khi Na-ho được 29 tuổi, sinh Thê-ra.
25
Sau đó Na-ho sống thêm 119 năm nữa, sinh con trai con gái.
26
Sau khi Thê-ra được 70 tuổi thì sinh Áp-ram, Na-ho và Ha-ran.
27
Đây là gia phổ của Thê-ra. Thê-ra sinh Áp-ram, Na-ho, và Ha-ran. Ha-ran sinh ra Lót.
28
Ha-ran qua đời trong thành U-rơ thuộc miền Ba-by-lôn, nơi sinh trưởng, trong khi cha mình hãy còn sống.
29
Cả Áp-ram và Na-ho đều lập gia đình. Vợ Áp-ram tên Sa-rai, vợ Na-ho tên Minh-ca. Nàng là con gái Ha-ran, là người sinh ra Minh-ca và Ích-ca.
30
Sa-rai hiếm muộn không sinh con được.
31
Thê-ra mang Áp-ram, con mình, và Lót, cháu mình, con dâu Sa-rai tức vợ của Áp-ram, di cư ra khỏi thành U-rơ, xứ Ba-by-lôn. Họ dự định đi qua xứ Ca-na-an, nhưng đi đến thành Ha-ran thì định cư tại đó.
32
Thê-ra hưởng thọ 205 tuổi rồi qua đời tại Ha-ran.