A A A A A
×

Kinh Thánh 1926

1 Sa-mu-ên 7

1
Người Ki-ri-át-Giê-a-rim đến thỉnh hòm của Ðức Giê-hô-va, đem vào nhà A-bi-na-đáp, ở trên gò nổng, rồi biệt riêng ta Ê-lê-a-sa, con trai người, đặng coi giữ hòm của Ðức Giê-hô-va.
2
Hòm của Ðức Giê-hô-va để tại Ki-ri-át-Giê-a-rim lâu ngày, đến đỗi trải qua hai mươi năm, cả nhà Y-sơ-ra-ên đều than nhớ Ðức Giê-hô-va;
3
Bấy giờ, Sa-mu-ên nói cùng cả nhà Y-sơ-ra-ên rằng: Nếu các ngươi thật hết lòng trở lại cùng Ðức Giê-hô-va, thì khá cất khỏi giữa các ngươi những thần lạ và tượng Át-tạt-tê, hết lòng theo Ðức Giê-hô-va, chỉ phục sự một mình Ngài mà thôi. Ngài ắt sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay dân Phi-li-tin.
4
Dân Y-sơ-ra-ên bèn dẹp những hình tượng của Ba-anh và của Át-tạt-tê, rồi phục sự một mình Ðức Giê-hô-va mà thôi.
5
Ðoạn, Sa-mu-ên nói: Hãy nhóm hiệp cả Y-sơ-ra-ên tại Mích-ba, ta sẽ cầu Ðức Giê-hô-va giùm cho các ngươi.
6
Chúng Hội hiệp tại Mích-ba, múc nước và đổ ra trước mặt Ðức Giê-hô-va. Trong ngày đó chúng cữ ăn và, mà rằng: Chúng tôi có phạm tội cùng Ðức Giê-hô-va. Sa-mu-ên đoán xét dân Y-sơ-ra-ên tại Mích-ba.
7
Khi dân Phi-li-tin đã hay rằng dân Y-sơ-ra-ên hội hiệp tại Mích-ba, thì các quan trưởng của chúng nó lên đánh Y-sơ-ra-ên. Nghe tin này, dân Y-sơ-ra-ên run sợ trước mặt dân Phi-li-tin,
8
nói cùng Sa-mu-ên rằng: Xin chớ vì chúng tôi mà ngừng kêu cầu Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng tôi, để Ngài giải cứu chúng tôi khỏi tay dân Phi-li-tin.
9
Sa-mu-ên bắt một con chiên con còn bú, dâng nó làm của lễ thiêu cho Ðức Giê-hô-va. Ðoạn, người vì Y-sơ-ra-ên cầu khẩn Ðức Giê-hô-va; Ðức Giê-hô-va bèn nhậm lời.
10
Trong lúc Sa-mu-ên dâng của lễ thiêu, dân Phi-li-tin đến gần đặng giao chiến cùng Y-sơ-ra-ên. Nhưng trong ngày đó Ðức Giê-hô-va khiến sấm sét nổ vang trên dân Phi-li-tin, làm cho thua vỡ chạy, và chúng nó bị đánh bại trước mặt Y-sơ-ra-ên.
11
Dân Y-sơ-ra-ên từ Mích-ba ra, đuổi theo dân Phi-li-tin, và đánh chúng nó cho đến dưới Bết-cạt.
12
Bấy giờ, Sa-mu-ên lấy một hòn đá dựng lên giữa khoảng Mích-ba và Sen, đặt tên là Ê-bên-Ê-xe. Vì người nói rằng: Ðức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi đến bây giờ.
13
Dân Phi-li-tin bị bắt phục; chẳng còn xâm lấn địa phận của Y-sơ-ra-ên nữa. Trọn đời Sa-mu-ên, tay của Ðức Giê-hô-va nhận trên dân Phi-li-tin.
14
Các thành mà dân Phi-li-tin đã chiếm lấy của Y-sơ-ra-ên, từ Éc-rôn đến Gát, đều được trả lại cho Y-sơ-ra-ên; và Y-sơ-ra-ên giải thoát địa hạt các thành ấy khỏi tay dân Phi-li-tin. Bèn có sự hòa bình giữa Y-sơ-ra-ên và dân A-mô-rít.
15
Sa-mu-ên làm quan xét cho Y-sơ-ra-ên trọn đời mình.
16
Mỗi năm người tuần hành khắp Bê-tên, Ghinh-ganh, và Mích-ba, mà đoán xét dân sự trong các thành ấy.
17
Ðoạn, người trở về Ra-ma, là nơi có nhà người. Ở Ra-ma người cũng đoán xét Y-sơ-ra-ên, và lập một bàn thờ cho Ðức Giê-hô-va tại đó.
1 Sa-mu-ên 7:1
1 Sa-mu-ên 7:2
1 Sa-mu-ên 7:3
1 Sa-mu-ên 7:4
1 Sa-mu-ên 7:5
1 Sa-mu-ên 7:6
1 Sa-mu-ên 7:7
1 Sa-mu-ên 7:8
1 Sa-mu-ên 7:9
1 Sa-mu-ên 7:10
1 Sa-mu-ên 7:11
1 Sa-mu-ên 7:12
1 Sa-mu-ên 7:13
1 Sa-mu-ên 7:14
1 Sa-mu-ên 7:15
1 Sa-mu-ên 7:16
1 Sa-mu-ên 7:17
1 Sa-mu-ên 1 / 1Sa 1
1 Sa-mu-ên 2 / 1Sa 2
1 Sa-mu-ên 3 / 1Sa 3
1 Sa-mu-ên 4 / 1Sa 4
1 Sa-mu-ên 5 / 1Sa 5
1 Sa-mu-ên 6 / 1Sa 6
1 Sa-mu-ên 7 / 1Sa 7
1 Sa-mu-ên 8 / 1Sa 8
1 Sa-mu-ên 9 / 1Sa 9
1 Sa-mu-ên 10 / 1Sa 10
1 Sa-mu-ên 11 / 1Sa 11
1 Sa-mu-ên 12 / 1Sa 12
1 Sa-mu-ên 13 / 1Sa 13
1 Sa-mu-ên 14 / 1Sa 14
1 Sa-mu-ên 15 / 1Sa 15
1 Sa-mu-ên 16 / 1Sa 16
1 Sa-mu-ên 17 / 1Sa 17
1 Sa-mu-ên 18 / 1Sa 18
1 Sa-mu-ên 19 / 1Sa 19
1 Sa-mu-ên 20 / 1Sa 20
1 Sa-mu-ên 21 / 1Sa 21
1 Sa-mu-ên 22 / 1Sa 22
1 Sa-mu-ên 23 / 1Sa 23
1 Sa-mu-ên 24 / 1Sa 24
1 Sa-mu-ên 25 / 1Sa 25
1 Sa-mu-ên 26 / 1Sa 26
1 Sa-mu-ên 27 / 1Sa 27
1 Sa-mu-ên 28 / 1Sa 28
1 Sa-mu-ên 29 / 1Sa 29
1 Sa-mu-ên 30 / 1Sa 30
1 Sa-mu-ên 31 / 1Sa 31