A A A A A
×

Kinh Thánh 1926

1 Sa-mu-ên 11

1
Na-hách, người Am-môn, đi ra đến vây Gia-be trong Ga-la-át. Cả dân Gia-be nói cùng Na-hách rằng: Hãy lập ước cùng chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục sự ông.
2
Na-hách, người Am-môn, đáp rằng: Ta sẽ lập ước cùng các ngươi theo cách nầy: phải khoét hết thảy con mắt hữu của các ngươi, để gieo sự sỉ nhục cho cả Y-sơ-ra-ên.
3
Các trưởng lão Gia-be nói cùng người rằng: Xin hãy cho chúng tôi bảy ngày đình chiến, chúng tôi sẽ sai sứ giả đến khắp địa phận Y-sơ-ra-ên; nếu không ai giải cứu chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đi ra hàng đầu.
4
Vậy, những sứ giả đi đến Ghi-bê-a, thành của Sau-lơ, thuật lại các lời ấy cho dân sự nghe. Cả dân sự bèn cất tiếng lên khóc.
5
Lúc ấy, Sau-lơ ở ruộng trở về, đi sau bò mình; người hỏi rằng: Cớ chi dân sự khóc như vậy? Người ta thuật lại lời các người Gia-be đã nói.
6
Vừa nghe tin nầy, Sau-lơ được Thần của Ðức Chúa Trời cảm động, và cơn giận người nổi phừng phừng.
7
Người bắt một cặp bò, sả ra từng miếng, gởi cho sứ giả đem đến khắp địa phận Y-sơ-ra-ên với lời rao nầy: Phàm ai không ra theo Sau-lơ và Sa-mu-ên, thì các con bò nó tất sẽ bị làm như vậy. Sự kinh khủng của Ðức Giê-hô-va giáng trên dân sự, nên hết thảy chúng đều đi ra như chỉ một người.
8
Sau-lơ kiểm điểm chúng tại Bê-xéc; có ba trăm ngàn người Y-sơ-ra-ên và ba mươi ngàn người Giu-đa.
9
Chúng nói cùng sứ giả đã đến rằng: Hãy nói cùng người Gia-be trong Ga-la-át: Ðến mai, khi mặt trời đã nắng nóng, thì anh em sẽ được giải cứu. Những sứ giả đi về thuật lại các lời nầy cho dân Gia-be. Dân nầy lấy làm vui mừng,
10
và nói cùng người Am-môn rằng: Ngày mai, chúng ta sẽ đi ra cùng các ngươi, các ngươi sẽ đãi chúng ta theo ý mình lấy làm phải.
11
Nhưng sáng ngày mai, Sau-lơ chia dân sự ra làm ba đạo, hãm dinh dân Am-môn vừa lúc canh năm, và đánh dân Am-môn cho đến gần đứng bóng. Những người thoát khỏi thì bị tản lạc đến đỗi không có hai người chung nhau.
12
Dân sự nói cùng Sa-mu-ên rằng: Ai đã nói: Sau-lơ há sẽ trị vì trên chúng ta sao? Hãy phó những người đó cho chúng tôi giết đi.
13
Nhưng Sau-lơ đáp: Chẳng ai sẽ bị xử tử trong ngày nay; vì ngày nay Ðức Giê-hô-va đã làm sự giải cứu trong Y-sơ-ra-ên.
14
Sa-mu-ên nói cùng dân sự rằng: Chúng ta hãy đi đến Ghinh-ganh đặng lập nước lại.
15
Cả dân sự đều đi đến Ghinh-ganh; tại đó, trước mặt Ðức Giê-hô-va, chúng lập Sau-lơ làm vua. Tại đó chúng dâng của lễ thù ân cho Ðức Giê-hô-va. Ðoạn, Sau-lơ và hết thảy người Y-sơ-ra-ên vui mừng khôn xiết.
1 Sa-mu-ên 11:1
1 Sa-mu-ên 11:2
1 Sa-mu-ên 11:3
1 Sa-mu-ên 11:4
1 Sa-mu-ên 11:5
1 Sa-mu-ên 11:6
1 Sa-mu-ên 11:7
1 Sa-mu-ên 11:8
1 Sa-mu-ên 11:9
1 Sa-mu-ên 11:10
1 Sa-mu-ên 11:11
1 Sa-mu-ên 11:12
1 Sa-mu-ên 11:13
1 Sa-mu-ên 11:14
1 Sa-mu-ên 11:15
1 Sa-mu-ên 1 / 1Sa 1
1 Sa-mu-ên 2 / 1Sa 2
1 Sa-mu-ên 3 / 1Sa 3
1 Sa-mu-ên 4 / 1Sa 4
1 Sa-mu-ên 5 / 1Sa 5
1 Sa-mu-ên 6 / 1Sa 6
1 Sa-mu-ên 7 / 1Sa 7
1 Sa-mu-ên 8 / 1Sa 8
1 Sa-mu-ên 9 / 1Sa 9
1 Sa-mu-ên 10 / 1Sa 10
1 Sa-mu-ên 11 / 1Sa 11
1 Sa-mu-ên 12 / 1Sa 12
1 Sa-mu-ên 13 / 1Sa 13
1 Sa-mu-ên 14 / 1Sa 14
1 Sa-mu-ên 15 / 1Sa 15
1 Sa-mu-ên 16 / 1Sa 16
1 Sa-mu-ên 17 / 1Sa 17
1 Sa-mu-ên 18 / 1Sa 18
1 Sa-mu-ên 19 / 1Sa 19
1 Sa-mu-ên 20 / 1Sa 20
1 Sa-mu-ên 21 / 1Sa 21
1 Sa-mu-ên 22 / 1Sa 22
1 Sa-mu-ên 23 / 1Sa 23
1 Sa-mu-ên 24 / 1Sa 24
1 Sa-mu-ên 25 / 1Sa 25
1 Sa-mu-ên 26 / 1Sa 26
1 Sa-mu-ên 27 / 1Sa 27
1 Sa-mu-ên 28 / 1Sa 28
1 Sa-mu-ên 29 / 1Sa 29
1 Sa-mu-ên 30 / 1Sa 30
1 Sa-mu-ên 31 / 1Sa 31