A A A A A
×

Kinh Thánh 1926

Giô-sua 16

1
Phần đất bắt thăm trúng về con cháu Giô-sép trải từ sông Giô-đanh về Giê-ri-cô, từ các suối của Giê-ri-cô về hướng đông, chạy dọc theo đồng vắng từ thành Giê-ri-cô lên đến núi Bê-tên.
2
Giới hạn băng từ Bê-tên đến Lu-xơ, đi qua bờ cõi dân A-ê-kít tại A-ta-sốt;
3
kế chạy xuống hướng tây về phía bờ cõi dân Giáp-lê-tít, cho đến bờ cõi Bết-Hô-rôn dưới và Ghê-xe, rồi giáp biển.
4
Ấy là tại đó mà con cháu của Giô-sép, Ma-na-se và Ép-ra-im, lãnh phần sản nghiệp mình.
5
Này là giới hạn của Ép-ra-im, tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn của sản nghiệp họ ở về phía đông, từ A-tê-rốt-a-đa cho đến Bết-Hô-rôn trên,
6
thẳng qua tây tại hướng bắc của Mít-mê-thát; rồi vòng qua đông về lối Tha-a-nát-Si-lô, và qua khỏi đó đến Gia-nô-ách theo phía đông;
7
kế chạy từ Gia-nô-ách xuống A-ta-rốt và Na-ra-tha, đụng Giê-ri-cô, rồi giáp sông Giô-đanh.
8
Từ Tháp-bu-ách giới hạn đi vế hướng tây đến khe Ca-na, rồi giáp biển. Ðó là sản nghiệp của chi phái Ép-ra-im, tùy theo những họ hàng của chúng.
9
Người Ép-ra-im cũng có những thành và làng riêng ra giữa sản nghiệp của người Ma-na-se.
10
Song họ không đuổi được dân Ca-na-an ở tại Ghê-xe; nên dân Ca-na-an ở giữa Ép-ra-im cho đến ngày nay, nhưng phải nộp thuế. Phần của Ma-na-se, Giô-suê chia cho con cháu Giô-sép địa phận sẽ đánh lấy.
Giô-sua 16:1
Giô-sua 16:2
Giô-sua 16:3
Giô-sua 16:4
Giô-sua 16:5
Giô-sua 16:6
Giô-sua 16:7
Giô-sua 16:8
Giô-sua 16:9
Giô-sua 16:10
Giô-sua 1 / Giô 1
Giô-sua 2 / Giô 2
Giô-sua 3 / Giô 3
Giô-sua 4 / Giô 4
Giô-sua 5 / Giô 5
Giô-sua 6 / Giô 6
Giô-sua 7 / Giô 7
Giô-sua 8 / Giô 8
Giô-sua 9 / Giô 9
Giô-sua 10 / Giô 10
Giô-sua 11 / Giô 11
Giô-sua 12 / Giô 12
Giô-sua 13 / Giô 13
Giô-sua 14 / Giô 14
Giô-sua 15 / Giô 15
Giô-sua 16 / Giô 16
Giô-sua 17 / Giô 17
Giô-sua 18 / Giô 18
Giô-sua 19 / Giô 19
Giô-sua 20 / Giô 20
Giô-sua 21 / Giô 21
Giô-sua 22 / Giô 22
Giô-sua 23 / Giô 23
Giô-sua 24 / Giô 24