A A A A A
×

Kinh Thánh 1926

Phục Truyền Luật Lệ 5

1
Vậy, Môi-se gọi cả Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Hõi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe những luật lệ và mạng lịnh mà ngày nay ta rao truyền nơi lỗ tai các ngươi; các ngươi phải học tập và cẩn thận làm theo những điều đó.
2
Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta có lập giao ước cùng chúng ta tại Hô-rếp.
3
Chẳng phải cùng tổ phụ chúng ta mà Ðức Giê-hô-va đã lập giao ước nầy đâu, nhưng cùng hết thảy chúng ta hiện ngày nay còn sống đây.
4
Ðức Giê-hô-va tại trên núi từ giữa lửa, đã đối diện phán cùng các ngươi.
5
Ðang lúc đó, ta đứng giữa Ðức Giê-hô-va và các ngươi, đặng truyền lại lời của Ngài cho các ngươi; vì các ngươi sợ lửa, không lên trên núi. Ngài phán rằng:
6
Ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ.
7
Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác.
8
Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc ở nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.
9
Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,
10
và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.
11
Ngươi chớ lấy danh của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi mà làm chơi; vì Ðức Giê-hô-va không cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.
12
Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên thánh, y như Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi.
13
Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày;
14
nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi: chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai con gái, tôi trai tớ gái của ngươi, hoặc bò, lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi.
15
Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó; bởi cớ ấy cho nên Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ.
16
Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban cho.
17
Ngươi chớ giết người.
18
Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
19
Ngươi chớ trộm cướp.
20
Ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình.
21
Ngươi chớ tham vợ của kẻ lân cận mình; chớ tham nhà của người, hoặc ruộng, tôi trai tớ gái, bò, lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.
22
Tại trên núi, giữa lửa, mây và sự tối tăm, Ðức Giê-hô-va có dùng tiếng lớn phán những lời nầy cho cả hội các ngươi, Ngài không thêm chi hết; đoạn Ngài ghi các lời đó trên hai bảng đá, và trao cho ta.
23
Vả, trong khi cả núi phát lửa, các ngươi vừa nghe tiếng từ giữa nơi tối tăm phán ra, thì những quan trưởng của các chi phái, và những trưởng lão các ngươi đến gần ta mà nói rằng:
24
Kìa, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng tôi đã tỏ ra sự vinh hiển và sự oai nghiêm Ngài cho chúng tôi, và chúng tôi có nghe tiếng Ngài từ giữa lửa phán ra; ngày nay chúng tôi thấy rằng Ðức Chúa Trời có phán cùng loài người và loài người vẫn còn sống.
25
Nhưng bây giờ, cớ sao chúng tôi phải chết? vì đám lửa lớn nầy sẽ tiêu diệt chúng tôi hết. Ví bằng chúng tôi còn có nghe tiếng của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng tôi, thì chúng tôi phải chết.
26
Vì trong loài người, có ai đã nghe tiếng Ðức Chúa Trời sanh hoạt từ giữa lửa phán ra, như chúng tôi mà vẫn còn sống?
27
Vậy, ông hãy đi đến gần, nghe mọi điều Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng tôi sẽ phán, rồi hãy truyền lại cho chúng tôi mọi điều Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng tôi sẽ nghe và làm theo.
28
Ðang khi các ngươi bàn cùng ta, Ðức Giê-hô-va nghe những lời của các ngươi, nên phán cùng ta rằng: Ta có nghe những lời dân nầy bàn cùng ngươi; chúng nó nói như vậy lấy làm thậm phải.
29
Ồ! chớ chi dân nầy thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều răn ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời!
30
Hãy đi nói cùng dân sự rằng: Khá trở về trại mình;
31
còn ngươi, hãy ở lại đây với ta, ta sẽ truyền các điều răn, luật lệ, và mạng lịnh mà ngươi sẽ dạy lại cho, để chúng nó làm theo các điều đó trong xứ ta sẽ ban cho họ nhận lấy.
32
Vậy, các ngươi khá cẩn thận làm theo, y như Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn các ngươi; chớ xây qua bên hữu, hoặc qua bên tả.
33
Các ngươi khá đi theo trọn đường mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho, để các ngươi được sống, hưởng phước, và ở lâu dài trong xứ mà mình sẽ nhận được.
Phục Truyền Luật Lệ 5:1
Phục Truyền Luật Lệ 5:2
Phục Truyền Luật Lệ 5:3
Phục Truyền Luật Lệ 5:4
Phục Truyền Luật Lệ 5:5
Phục Truyền Luật Lệ 5:6
Phục Truyền Luật Lệ 5:7
Phục Truyền Luật Lệ 5:8
Phục Truyền Luật Lệ 5:9
Phục Truyền Luật Lệ 5:10
Phục Truyền Luật Lệ 5:11
Phục Truyền Luật Lệ 5:12
Phục Truyền Luật Lệ 5:13
Phục Truyền Luật Lệ 5:14
Phục Truyền Luật Lệ 5:15
Phục Truyền Luật Lệ 5:16
Phục Truyền Luật Lệ 5:17
Phục Truyền Luật Lệ 5:18
Phục Truyền Luật Lệ 5:19
Phục Truyền Luật Lệ 5:20
Phục Truyền Luật Lệ 5:21
Phục Truyền Luật Lệ 5:22
Phục Truyền Luật Lệ 5:23
Phục Truyền Luật Lệ 5:24
Phục Truyền Luật Lệ 5:25
Phục Truyền Luật Lệ 5:26
Phục Truyền Luật Lệ 5:27
Phục Truyền Luật Lệ 5:28
Phục Truyền Luật Lệ 5:29
Phục Truyền Luật Lệ 5:30
Phục Truyền Luật Lệ 5:31
Phục Truyền Luật Lệ 5:32
Phục Truyền Luật Lệ 5:33
Phục Truyền Luật Lệ 1 / PhLệ 1
Phục Truyền Luật Lệ 2 / PhLệ 2
Phục Truyền Luật Lệ 3 / PhLệ 3
Phục Truyền Luật Lệ 4 / PhLệ 4
Phục Truyền Luật Lệ 5 / PhLệ 5
Phục Truyền Luật Lệ 6 / PhLệ 6
Phục Truyền Luật Lệ 7 / PhLệ 7
Phục Truyền Luật Lệ 8 / PhLệ 8
Phục Truyền Luật Lệ 9 / PhLệ 9
Phục Truyền Luật Lệ 10 / PhLệ 10
Phục Truyền Luật Lệ 11 / PhLệ 11
Phục Truyền Luật Lệ 12 / PhLệ 12
Phục Truyền Luật Lệ 13 / PhLệ 13
Phục Truyền Luật Lệ 14 / PhLệ 14
Phục Truyền Luật Lệ 15 / PhLệ 15
Phục Truyền Luật Lệ 16 / PhLệ 16
Phục Truyền Luật Lệ 17 / PhLệ 17
Phục Truyền Luật Lệ 18 / PhLệ 18
Phục Truyền Luật Lệ 19 / PhLệ 19
Phục Truyền Luật Lệ 20 / PhLệ 20
Phục Truyền Luật Lệ 21 / PhLệ 21
Phục Truyền Luật Lệ 22 / PhLệ 22
Phục Truyền Luật Lệ 23 / PhLệ 23
Phục Truyền Luật Lệ 24 / PhLệ 24
Phục Truyền Luật Lệ 25 / PhLệ 25
Phục Truyền Luật Lệ 26 / PhLệ 26
Phục Truyền Luật Lệ 27 / PhLệ 27
Phục Truyền Luật Lệ 28 / PhLệ 28
Phục Truyền Luật Lệ 29 / PhLệ 29
Phục Truyền Luật Lệ 30 / PhLệ 30
Phục Truyền Luật Lệ 31 / PhLệ 31
Phục Truyền Luật Lệ 32 / PhLệ 32
Phục Truyền Luật Lệ 33 / PhLệ 33
Phục Truyền Luật Lệ 34 / PhLệ 34