A A A A A
×

Kinh Thánh 1926

Dân Số 28

1
Ðức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng:
2
Hãy truyền lịnh nầy cho dân Y-sơ-ra-ên mà rằng: Các ngươi phải lo dâng cho ta trong kỳ định lễ vật và thực vật của ta, cùng các của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho ta.
3
Vậy, ngươi phải nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nầy là của lễ dùng lửa đốt mà các ngươi sẽ dâng cho Ðức Giê-hô-va: Mỗi ngày, hai con chiên con đực giáp năm, không tì vít, làm của lễ thiêu hằng hiến.
4
Ngươi phải dâng con nầy vào buổi sớm mai và con kia vào buổi chiều tối;
5
còn về của lễ chay, thì phải dâng một phần mười ê-pha bột lọc nhồi với một phần tư hin dầu ô-li-ve ép.
6
Ấy là của lễ thiêu hằng hiến đã lập tại núi Si-na-i. là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Ðức Giê-hô-va.
7
Lễ quán sẽ bằng một phần tư hin rượu cho mỗi một chiên con. Ngươi phải dâng lễ quán bằng rượu cho Ðức Giê-hô-va trong nơi thánh.
8
Ngươi phải dâng chiên con kia vào buổi chiều tối, và làm một của lễ chay và một lễ quán như buổi sớm mai; ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Ðức Giê-hô-va.
9
Ngày sa-bát, ngươi phải dâng hai chiên con đực giáp năm, không tì vít, và hai phần mười ê-pha bột lọc nhồi dầu làm của lễ chay với lễ quán cặp theo.
10
Ấy là của lễ thiêu về mỗi ngày sa-bát, ngoại trừ của lễ thiêu hằng hiến và lễ quán cặp theo.
11
Mỗi đầu tháng, các ngươi phải dâng cho Ðức Giê-hô-va hai con bò đực tơ, một con chiên đực, và bảy chiên con đực giáp năm, không tì vít, làm của lễ thiêu;
12
ba phần mười ê-pha bột lọc nhồi dầu dùng làm của lễ chay về mỗi con bò đực; hai phần mười ê-pha bột lọc nhồi dầu dùng làm của lễ chay về con chiên đực;
13
một phần mười ê-pha bột lọc nhồi dầu dùng làm của lễ chay về mỗi con chiên con. Ấy là một của lễ thiêu có mùi thơm, tức một của lễ dùng lửa dâng cho Ðức Giê-hô-va.
14
Lễ quán sẽ bằng phân nửa hin rượu nho về mỗi con bò đực, một phần ba hin về con chiên đực và một phần tư hin về mỗi con chiên con. Ấy là của lễ thiêu về các đầu tháng trong năm.
15
Ngoại trừ của lễ thiêu hằng hiến và lễ quán cặp theo, cũng phải dâng cho Ðức Giê-hô-va một con dê đực làm của lễ chuộc tội.
16
Ngày mười bốn tháng giêng, phải giữ lễ Vượt-qua cho Ðức Giê-hô-va.
17
Qua ngày mười lăm sẽ là ngày lễ; phải ăn bánh không men trong bảy ngày.
18
Ngày thứ nhứt các ngươi sẽ có sự hội hiệp thánh: chớ nên làm một công việc xác thịt nào.
19
Các ngươi phải dâng cho Ðức Giê-hô-va hai con bò đực tơ, và bảy chiên con đực giáp năm, đều không tì vít, làm của lễ thiêu.
20
Của lễ chay sẽ bằng bột lọc nhồi dầu; các ngươi phải dâng ba phần mười ê-pha về một con bò đực, hai phần mười ê-pha về con chiên đực,
21
và một phần mười ê-pha về mỗi chiên con,
22
luôn một con dê đực làm của lễ chuộc tội, đặng làm lễ chuộc tội cho các ngươi.
23
Các ngươi phải dâng các lễ vật nầy, ngoài của lễ thiêu buổi sớm mai, là một của lễ thiêu hằng hiến.
24
Mỗi bữa trong bảy ngày, các ngươi phải dâng những lễ vật ngần ấy, như thực vật về của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Ðức Giê-hô-va. Người ta phải dâng lễ vật đó ngoài của lễ thiêu hằng hiến và lễ quán cặp theo.
25
Ngày thứ bảy các ngươi sẽ có sự hội hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào.
26
Trong kỳ lễ của các tuần, nhằm ngày hoa quả đầu mùa, khi các ngươi dâng cho Ðức Giê-hô-va của lễ chay mới, thì phải có sự hội hiệp thánh; chớ nên làm một công việc xác thịt nào.
27
Các ngươi sẽ dùng hai con bò đực tơ, một con chiên đực, và bảy chiên con đực giáp năm, đặng làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Ðức Giê-hô-va;
28
của lễ chay sẽ bằng bột lọc nhồi dầu, ba phần mười ê-pha về mỗi con bò đực, hai phần mười ê-pha về con chiên đực,
29
một phần mười ê-pha về mỗi con chiên con;
30
cũng phải dâng một con dê đực, để làm lễ chuộc tội cho mình.
31
Ngoài của lễ thiêu hằng hiến và của lễ chay cặp theo, các ngươi cũng phải dâng mấy lễ vật đó, không tì vít, và thêm những lễ quán cặp theo.
Dân Số 28:1
Dân Số 28:2
Dân Số 28:3
Dân Số 28:4
Dân Số 28:5
Dân Số 28:6
Dân Số 28:7
Dân Số 28:8
Dân Số 28:9
Dân Số 28:10
Dân Số 28:11
Dân Số 28:12
Dân Số 28:13
Dân Số 28:14
Dân Số 28:15
Dân Số 28:16
Dân Số 28:17
Dân Số 28:18
Dân Số 28:19
Dân Số 28:20
Dân Số 28:21
Dân Số 28:22
Dân Số 28:23
Dân Số 28:24
Dân Số 28:25
Dân Số 28:26
Dân Số 28:27
Dân Số 28:28
Dân Số 28:29
Dân Số 28:30
Dân Số 28:31
Dân Số 1 / DâSố 1
Dân Số 2 / DâSố 2
Dân Số 3 / DâSố 3
Dân Số 4 / DâSố 4
Dân Số 5 / DâSố 5
Dân Số 6 / DâSố 6
Dân Số 7 / DâSố 7
Dân Số 8 / DâSố 8
Dân Số 9 / DâSố 9
Dân Số 10 / DâSố 10
Dân Số 11 / DâSố 11
Dân Số 12 / DâSố 12
Dân Số 13 / DâSố 13
Dân Số 14 / DâSố 14
Dân Số 15 / DâSố 15
Dân Số 16 / DâSố 16
Dân Số 17 / DâSố 17
Dân Số 18 / DâSố 18
Dân Số 19 / DâSố 19
Dân Số 20 / DâSố 20
Dân Số 21 / DâSố 21
Dân Số 22 / DâSố 22
Dân Số 23 / DâSố 23
Dân Số 24 / DâSố 24
Dân Số 25 / DâSố 25
Dân Số 26 / DâSố 26
Dân Số 27 / DâSố 27
Dân Số 28 / DâSố 28
Dân Số 29 / DâSố 29
Dân Số 30 / DâSố 30
Dân Số 31 / DâSố 31
Dân Số 32 / DâSố 32
Dân Số 33 / DâSố 33
Dân Số 34 / DâSố 34
Dân Số 35 / DâSố 35
Dân Số 36 / DâSố 36