A A A A A
×

Kinh Thánh 1926

Dân Số 17

1
Kế đó, Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng:
2
Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên và biểu rằng: Mỗi chi phái của họ phải đem nộp cho ngươi một cây gậy; nghĩa là mười hai cây gậy bởi các quan trưởng của mỗi chi phái.
3
Ngươi phải đề tên mỗi người trên cây gậy của mình, và đề tên A-rôn trên cây gậy của Lê-vi; vì phải có một cây gậy cho mỗi trưởng tộc.
4
Ngươi phải để các gậy đó trong hội mạc, trước hòm bảng chứng, là nơi ta gặp ngươi.
5
Hễ người nào ta chọn lấy, thì cây gậy người đó sẽ trổ hoa; vậy ta sẽ làm cho nín đi trước mặt ta những lời lằm bằm của dân Y-sơ-ra-ên đã phát ra đối nghịch cùng các ngươi.
6
Môi-se nói cùng dân Y-sơ-ra-ên, thì hết thảy trưởng tộc, tùy theo chi phái mình, đem nộp cho người một cây gậy, tức là mười hai cây. Gậy của A-rôn ở giữa các cây gậy khác.
7
Môi-se để những gậy đó trong Trại bảng chứng trước mặt Ðức Giê-hô-va.
8
Ngày mai, khi Môi-se vào Trại bảng chứng, xảy thấy cây gậy A-rôn về nhà Lê-vi đã trổ hoa: nó có nứt mụt, sanh hoa và trái hạnh nhơn chín.
9
Môi-se bèn rút các cây gậy khỏi trước mặt Ðức Giê-hô-va, đem đưa cho cả dân Y-sơ-ra-ên; các người đều thấy và mỗi người lấy gậy mình lại.
10
Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đem cây gậy của A-rôn để lại trước hòm bảng chứng, đặng giữ làm một dấu cho con cái phản nghịch; ngươi phải làm cho nín đi những lời lằm bằm đối nghịch cùng ta, hầu cho dân chúng chẳng chết.
11
Môi-se làm như vậy, tức làm y như Ðức Giê-hô-va đã phán dặn mình.
12
Dân Y-sơ-ra-ên nói cùng Môi-se rằng: Nầy, chúng tôi bị diệt, chúng tôi bị chết, chúng tôi chết mất hết thảy!
13
Phàm ai đến gần đền tạm của Ðức Giê-hô-va đều chết. Có lẽ chúng tôi phải chết hết sao?
Dân Số 17:1
Dân Số 17:2
Dân Số 17:3
Dân Số 17:4
Dân Số 17:5
Dân Số 17:6
Dân Số 17:7
Dân Số 17:8
Dân Số 17:9
Dân Số 17:10
Dân Số 17:11
Dân Số 17:12
Dân Số 17:13
Dân Số 1 / DâSố 1
Dân Số 2 / DâSố 2
Dân Số 3 / DâSố 3
Dân Số 4 / DâSố 4
Dân Số 5 / DâSố 5
Dân Số 6 / DâSố 6
Dân Số 7 / DâSố 7
Dân Số 8 / DâSố 8
Dân Số 9 / DâSố 9
Dân Số 10 / DâSố 10
Dân Số 11 / DâSố 11
Dân Số 12 / DâSố 12
Dân Số 13 / DâSố 13
Dân Số 14 / DâSố 14
Dân Số 15 / DâSố 15
Dân Số 16 / DâSố 16
Dân Số 17 / DâSố 17
Dân Số 18 / DâSố 18
Dân Số 19 / DâSố 19
Dân Số 20 / DâSố 20
Dân Số 21 / DâSố 21
Dân Số 22 / DâSố 22
Dân Số 23 / DâSố 23
Dân Số 24 / DâSố 24
Dân Số 25 / DâSố 25
Dân Số 26 / DâSố 26
Dân Số 27 / DâSố 27
Dân Số 28 / DâSố 28
Dân Số 29 / DâSố 29
Dân Số 30 / DâSố 30
Dân Số 31 / DâSố 31
Dân Số 32 / DâSố 32
Dân Số 33 / DâSố 33
Dân Số 34 / DâSố 34
Dân Số 35 / DâSố 35
Dân Số 36 / DâSố 36