A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 1926

Thánh Thi 1341
Hỡi các tôi tớ Ðức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài, Hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va!
2
Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, Và ngợi khen Ðức Giê-hô-va!
3
Nguyện Ðức Giê-hô-va, là Ðấng dựng nên trời đất. Từ Si-ôn ban phước cho ngươi!