A A A A A
×

Kinh Thánh 1926

Gióp 6

1
Gióp đáp lại rằng:
2
Ôi! Chớ gì nỗi buồn tôi nhắc cân cho đúng, Và các tai nạn tôi để trên cân thăng bằng!
3
Vì hiện giờ nó nặng hơn cát biển; Nên tại cớ ấy các lời nói đại ra.
4
Bởi vì các tên của Ðấng Toàn năng trúng nhằm tôi; Tâm hồn tôi uống nọc độc của tên ấy; Sự kinh khiếp của Ðức Chúa Trời dàn trận nghịch cùng tôi.
5
Chớ thì con lừa rừng nào kêu la khi có cỏ? Còn bò nào rống khi có lương thảo?
6
Vật chi lạt lẽo, người ta nào ăn chẳng bỏ muối? Còn trong lòng trắng trứng gà, đâu có mùi lai gì?
7
Vật gì linh hồn tôi từ chối đá đến, Lại trở nên vật thực gớm ghê của tôi.
8
Ôi! Chớ gì lời sở cầu tôi được thành, Và Ðức Chúa Trời ban cho tôi điều tôi ao ước!
9
Chớ chi Ðức Chúa Trời đẹp lòng cà tán tôi, Buông tay Ngài ra trừ diệt tôi!
10
Vậy, tôi sẽ còn được an ủy, Và trong cơn đau đớn chẳng giản, Tôi sẽ vui mừng, bởi vì không có từ chối lời phán của Ðấng Thánh.
11
Sức lực tôi nào đủ đợi cho nỗi, Cuối cùng tôi sẽ ra sao, mà tôi lại nhẫn nhịn được?
12
Sức tôi há là sức đá sao? Thịt tôi há dễ là đồng?
13
Trong mình tôi chẳng có sự tiếp cứu, sự khôn ngoan bị cất khỏi tôi, Ấy há chẳng phải như vậy sao?
14
Kẻ gần xui té, đáng được bạn bầu thương xót đến, E kẻo người bỏ sự kính sợ Ðấng Toàn năng.
15
Anh em tôi dối gạt tôi như dòng khe cạn nước, Như lòng khe chảy khô.
16
Nó bị đục vì cớ nước đá, Có giá tuyết ẩn ở trong.
17
Nhưng trong khi giựt xuống, khe bèn khô cạn, Lúc nắng giọi, nó lại biến khỏi chỗ nó.
18
Ðoàn khách đi ngang qua nó bèn tẻ tách đường, Ði vào trong Sa mạc, rồi chết mất.
19
Ðoàn khách ở Thê-ma tìm kiếm nước nó, Các kẻ bộ hành Sê-ba nhờ cậy nó;
20
Nhưng chúng bị mắc cỡ vì nhờ cậy nơi nó; Khi đến tại khe, bèn phải hổ thẹn.
21
Hiện nay các bạn cũng không ra gì hết; Các bạn thấy sự đáng kinh khiếp, bèn run sợ.
22
Tôi há có nói rằng: Xin cung cấp cho tôi, Trong tài sản của các bạn, xin hãy lấy lễ vật dâng cho tôi, sao?
23
Hoặc cầu rằng: Xin hãy giải cứu tôi khỏi tay kẻ cừu địch, Và chuộc tôi khỏi tay kẻ hà hiếp ư?
24
Hãy dạy dỗ tôi, tôi sẽ nín lặng; Xin chỉ cho tôi hiểu tôi đã lầm lỗi nơi nào.
25
Lời chánh trực có sức lực dường bao! Còn lời trách móc của các bạn nào có trách được gì?
26
Các bạn muốn trách móc tiếng nói sao? Song lời của một người ngã lòng chỉ như luồng gió.
27
Quả thật, các bạn xông hãm kẻ mồ côi, Và đào hầm gài bạn hữu mình.
28
Vậy bây giờ, nếu các bạn muốn, hãy ngó tôi, Tôi nào dám nói dối trước mặt các bạn đâu.
29
Xin khá xét lại; chớ có sự bất công; Phải, hãy xét lại, vì duyên cớ tôi là công bình.
30
Có điều bất công nơi lưỡi tôi chăng? ổ gà tôi há chẳng phân biệt điều ác sao?
Gióp 6:1
Gióp 6:2
Gióp 6:3
Gióp 6:4
Gióp 6:5
Gióp 6:6
Gióp 6:7
Gióp 6:8
Gióp 6:9
Gióp 6:10
Gióp 6:11
Gióp 6:12
Gióp 6:13
Gióp 6:14
Gióp 6:15
Gióp 6:16
Gióp 6:17
Gióp 6:18
Gióp 6:19
Gióp 6:20
Gióp 6:21
Gióp 6:22
Gióp 6:23
Gióp 6:24
Gióp 6:25
Gióp 6:26
Gióp 6:27
Gióp 6:28
Gióp 6:29
Gióp 6:30
Gióp 1 / Gióp 1
Gióp 2 / Gióp 2
Gióp 3 / Gióp 3
Gióp 4 / Gióp 4
Gióp 5 / Gióp 5
Gióp 6 / Gióp 6
Gióp 7 / Gióp 7
Gióp 8 / Gióp 8
Gióp 9 / Gióp 9
Gióp 10 / Gióp 10
Gióp 11 / Gióp 11
Gióp 12 / Gióp 12
Gióp 13 / Gióp 13
Gióp 14 / Gióp 14
Gióp 15 / Gióp 15
Gióp 16 / Gióp 16
Gióp 17 / Gióp 17
Gióp 18 / Gióp 18
Gióp 19 / Gióp 19
Gióp 20 / Gióp 20
Gióp 21 / Gióp 21
Gióp 22 / Gióp 22
Gióp 23 / Gióp 23
Gióp 24 / Gióp 24
Gióp 25 / Gióp 25
Gióp 26 / Gióp 26
Gióp 27 / Gióp 27
Gióp 28 / Gióp 28
Gióp 29 / Gióp 29
Gióp 30 / Gióp 30
Gióp 31 / Gióp 31
Gióp 32 / Gióp 32
Gióp 33 / Gióp 33
Gióp 34 / Gióp 34
Gióp 35 / Gióp 35
Gióp 36 / Gióp 36
Gióp 37 / Gióp 37
Gióp 38 / Gióp 38
Gióp 39 / Gióp 39
Gióp 40 / Gióp 40
Gióp 41 / Gióp 41
Gióp 42 / Gióp 42