A A A A A
×

Kinh Thánh 1926

Gióp 40

1
(39:34) Ðức Giê-hô-va còn đáp lại cho Gióp, mà rằng:
2
(39:35) Kẻ bắt bẻ Ðấng Toàn năng há sẽ tranh luận cùng Ngài sao? Kẻ cãi luận cùng Ðức Chúa Trời, hãy đáp điều đó đi!
3
(39:36) Gióp bèn thưa cùng Ðức Giê-hô-va rằng:
4
(39:37) Tôi vốn là vật không ra gì, sẽ đáp chi với Chúa? Tôi đặt tay lên che miệng tôi.
5
(39:38) Tôi đã nói một lần, song sẽ chẳng còn đáp lại; Phải, tôi đã nói hai lần, nhưng không nói thêm gì nữa.
6
(40:1) Từ giữa trận gió trốt, Ðức Giê-hô-va đáp cùng Gióp, mà rằng:
7
(40:2) Hãy thắt lưng ngươi như kẻ dõng sĩ; Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta!
8
(40:3) Ngươi há có ý phế lý đoán ta sao? Có muốn định tội cho ta đặng xưng mình là công bình ư?
9
(40:4) Ngươi có một cánh tay như của Ðức Chúa Trời chăng? Có thể phát tiếng sấm rền như Ngài sao?
10
(40:5) Vậy bây giờ, ngươi hãy trang điểm mình bằng sự cao sang và oai nghi, Mặc lấy sự tôn trọng và vinh hiển.
11
(40:6) Khá tuôn ra sự giận hoảng hốt của ngươi; Hãy liếc mắt xem kẻ kiêu ngạo và đánh hạ nó đi.
12
(40:7) Hãy liếc mắt coi kẻ kiêu ngạo và đánh hạ nó đi; Khá chà nát kẻ hung bạo tại chỗ nó.
13
(40:8) Hãy giấu chúng nó chung nhau trong bụi đất, Và lấp mặt họ trong chốn kín đáo.
14
(40:9) Bấy giờ, ta cũng sẽ khen ngợi ngươi, Vì tay hữu ngươi chửng cứu ngươi được!
15
(40:10) Nầy, con trâu nước mà ta đã dựng nên luôn với ngươi; Nó ăn cỏ như con bò.
16
(40:11) Hãy xem: sức nó ở nơi lưng, Mãnh lực nó ở trong gân hông nó.
17
(40:12) Nó cong đuôi nó như cây bá hương; Gân đùi nó tréo xỏ-rế.
18
(40:13) Các xương nó như ống đồng, Tứ chi nó như cây sắt.
19
(40:14) Nó là công việc khéo nhứt của Ðức Chúa Trời; Ðấng dựng nên nó giao cho nó cây gươm của nó.
20
(40:15) Các núi non sanh đồng cỏ cho nó ăn, Là nơi các thú đồng chơi giỡn.
21
(40:16) Nó nằm ngủ dưới bông sen, Trong bụi sậy và nơi bưng.
22
(40:17) Bông sen che bóng cho nó, Và cây liễu của rạch vây quanh nó.
23
(40:18) Kìa, sông tràn lên dữ tợn, nhưng nó không sợ hãi gì; Dầu sông Giô-đanh bủa lên miệng nó, nó cũng ở vững vàng.
24
(40:19) Ai bắt được nó ở trước mặt? Ai hãm nó trong lưới, rồi xoi mũi nó?
Gióp 40:1
Gióp 40:2
Gióp 40:3
Gióp 40:4
Gióp 40:5
Gióp 40:6
Gióp 40:7
Gióp 40:8
Gióp 40:9
Gióp 40:10
Gióp 40:11
Gióp 40:12
Gióp 40:13
Gióp 40:14
Gióp 40:15
Gióp 40:16
Gióp 40:17
Gióp 40:18
Gióp 40:19
Gióp 40:20
Gióp 40:21
Gióp 40:22
Gióp 40:23
Gióp 40:24
Gióp 1 / Gióp 1
Gióp 2 / Gióp 2
Gióp 3 / Gióp 3
Gióp 4 / Gióp 4
Gióp 5 / Gióp 5
Gióp 6 / Gióp 6
Gióp 7 / Gióp 7
Gióp 8 / Gióp 8
Gióp 9 / Gióp 9
Gióp 10 / Gióp 10
Gióp 11 / Gióp 11
Gióp 12 / Gióp 12
Gióp 13 / Gióp 13
Gióp 14 / Gióp 14
Gióp 15 / Gióp 15
Gióp 16 / Gióp 16
Gióp 17 / Gióp 17
Gióp 18 / Gióp 18
Gióp 19 / Gióp 19
Gióp 20 / Gióp 20
Gióp 21 / Gióp 21
Gióp 22 / Gióp 22
Gióp 23 / Gióp 23
Gióp 24 / Gióp 24
Gióp 25 / Gióp 25
Gióp 26 / Gióp 26
Gióp 27 / Gióp 27
Gióp 28 / Gióp 28
Gióp 29 / Gióp 29
Gióp 30 / Gióp 30
Gióp 31 / Gióp 31
Gióp 32 / Gióp 32
Gióp 33 / Gióp 33
Gióp 34 / Gióp 34
Gióp 35 / Gióp 35
Gióp 36 / Gióp 36
Gióp 37 / Gióp 37
Gióp 38 / Gióp 38
Gióp 39 / Gióp 39
Gióp 40 / Gióp 40
Gióp 41 / Gióp 41
Gióp 42 / Gióp 42