A A A A A
×

Kinh Thánh 1926

Gióp 35

1
Ê-li-hu lại nói rằng:
2
Ông đã nói rằng: Tôi vốn công bình hơn Ðức Chúa Trời; Lại nói: Tôi sẽ đặng lời gì? Nhược bằng chẳng phạm tôi,
3
Tôi há sẽ được ích hơn chăng? Chớ thì ông tưởng lời ấy có lý sao?
4
Tôi sẽ đáp lại ông, Và các bạn hữu của ông nữa.
5
Hãy ngước mắt lên xem các từng trời; Hãy coi áng mây, nó cao hơn ông.
6
Nếu ông đã phạm tôi, có hại chi cho Ðức Chúa Trời chăng? Nếu các sự vi phạm ông thêm nhiều, có can gì với Ngài?
7
Nếu ông công bình, ông sẽ ban gì cho Ngài? Ngài sẽ lãnh điều gì bởi tay của ông?
8
Sự gian ác của ông có thể hại một người đồng loại ông, Và sự công bình ông có thể làm ích cho một con cái loài người.
9
Tại vì nhiều sự hà hiếp, nên người ta kêu oan, Bởi tay kẻ có cường quyền áp chế, nên họ kêu cứu.
10
Nhưng không ai hỏi rằng: Ðức Chúa Trời, là Ðấng Tạo hóa của tôi, ở đâu? Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm,
11
dạy dỗ chúng tôi được thông sáng hơn các loài thú trên đất, Và làm cho trở nên khôn ngoan hơn các loài chim trời.
12
Người ta kêu la, song Ngài không đáp lời, Vì cớ sự kiêu ngạo của kẻ gian ác.
13
Quả thật lời cầu nguyện hư giả, Ðức Chúa Trời chẳng dủ nghe, Ðấng Toàn năng chẳng thèm đoái đến.
14
Huống chi khi ông nói rằng không thấy Ngài, Sự cáo tụng đã đem đến trước mặt Ngài, và ông đợi Ngài xét đoán!
15
Bây giờ, vì cơn thạnh nộ Ngài chưa giáng phạt, Và vì Ngài không kể đến sự kiêu hãnh cho lắm,
16
Nên Gióp mở miệng ra luân điều hư không, Và nói thêm nhiều lời vô tri.
Gióp 35:1
Gióp 35:2
Gióp 35:3
Gióp 35:4
Gióp 35:5
Gióp 35:6
Gióp 35:7
Gióp 35:8
Gióp 35:9
Gióp 35:10
Gióp 35:11
Gióp 35:12
Gióp 35:13
Gióp 35:14
Gióp 35:15
Gióp 35:16
Gióp 1 / Gióp 1
Gióp 2 / Gióp 2
Gióp 3 / Gióp 3
Gióp 4 / Gióp 4
Gióp 5 / Gióp 5
Gióp 6 / Gióp 6
Gióp 7 / Gióp 7
Gióp 8 / Gióp 8
Gióp 9 / Gióp 9
Gióp 10 / Gióp 10
Gióp 11 / Gióp 11
Gióp 12 / Gióp 12
Gióp 13 / Gióp 13
Gióp 14 / Gióp 14
Gióp 15 / Gióp 15
Gióp 16 / Gióp 16
Gióp 17 / Gióp 17
Gióp 18 / Gióp 18
Gióp 19 / Gióp 19
Gióp 20 / Gióp 20
Gióp 21 / Gióp 21
Gióp 22 / Gióp 22
Gióp 23 / Gióp 23
Gióp 24 / Gióp 24
Gióp 25 / Gióp 25
Gióp 26 / Gióp 26
Gióp 27 / Gióp 27
Gióp 28 / Gióp 28
Gióp 29 / Gióp 29
Gióp 30 / Gióp 30
Gióp 31 / Gióp 31
Gióp 32 / Gióp 32
Gióp 33 / Gióp 33
Gióp 34 / Gióp 34
Gióp 35 / Gióp 35
Gióp 36 / Gióp 36
Gióp 37 / Gióp 37
Gióp 38 / Gióp 38
Gióp 39 / Gióp 39
Gióp 40 / Gióp 40
Gióp 41 / Gióp 41
Gióp 42 / Gióp 42