A A A A A
×

Kinh Thánh 1926

Gióp 3

1
Sau việc ấy, Gióp mở miệng rủa ngày sanh mình.
2
Gióp bèn cất tiếng nói rằng:
3
Ngày ta đã sanh ra, khá hư mất đi; Còn đêm đã nói rằng: Có được thai dựng một con trai, hãy tiêu diệt đi!
4
Nguyện ngày ấy bị ra tăm tối! Nguyện Ðức Chúa Trời từ trên cao chớ thèm kể đến, Và ánh sáng đừng chiếu trên nó!
5
Chớ gì tối tăm và bóng sự chết nhìn nhận nó, Áng mây kéo phủ trên nó, Và nhựt thực làm cho nó kinh khiếp.
6
Nguyện sự tối tăm mịt mịt hãm lấy đêm ấy; Chớ cho nó đồng lạc với các ngày của năm; Ðừng kể nó vào số của các tháng!
7
Phải, nguyện cho đêm ấy bị son sẻ; Tiếng vui cười chớ vang ra trong khoảng nó!
8
Ai hay rủa sả ngày, và có tài chọc Lê-vi-a-than dậy, Hãy rủa sả nó!
9
Nguyện sao chạng vạng đêm ấy phải tối tăm; Nó mong ánh sáng, mà ánh sáng lại chẳng có, Chớ cho nó thấy rạng đông mở ra!
10
Bởi vì đêm ấy không bế cửa lòng hoài thai ta, Chẳng có giấu sự đau đớn khỏi mắt ta.
11
Nhân sao tôi chẳng chết từ trong tử cung? Nhân sao không tắt hơi khi lọt lòng mẹ.?
12
Cớ sao hai đầu gối đỡ lấy tôi, Và vú để cho tôi bú?
13
Bằng chẳng vậy, bây giờ ắt tôi đã nằm an tịnh, Ðược ngủ và nghỉ ngơi
14
Cùng các vua và mưu sĩ của thế gian, Ðã cất mình những lăng tẩm;
15
Hoặc với các quan trưởng có vàng, Và chất bạc đầy cung điện mình.
16
Hoặc tôi chẳng hề có, như một thai sảo biệt tăm, Giống các con trẻ không thấy ánh sáng.
17
Ở đó kẻ hung ác thôi rày rạc, Và các người mỏn sức được an nghỉ;
18
Ở đó những kẻ bị tù đồng nhau được bình tịnh, Không còn nghe tiếng của kẻ hà hiếp nữa.
19
Tại nơi ấy nhỏ và lớn đều ở cùng nhau, Và kẻ tôi mọi được phóng khỏi ách chủ mình.
20
Cớ sao ban ánh sáng cho kẻ hoạn nạn, Và sanh mạng cho kẻ có lòng đầy đắng cay?
21
Người như thế mong chết, mà lại không được chết; Cầu thác hơn là tìm kiếm bửu vật giấu kín;
22
Khi người ấy tìm được mồ mả, Thì vui vẻ và nức lòng mừng rỡ thay,
23
Người nào không biết đường mình phải theo, Và bị Ðức Chúa Trời vây bọc bốn bên, sao lại được sự sống?
24
Vì trước khi ăn, tôi đã than siếc, Tiếng kêu vang tôi tuôn tôi như nước.
25
Vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi; Ðiều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi.
26
Tôi chẳng được an lạc, chẳng được bình tịnh, chẳng được an nghỉ; Song nỗi rối loạn đã áp đến!
Gióp 3:1
Gióp 3:2
Gióp 3:3
Gióp 3:4
Gióp 3:5
Gióp 3:6
Gióp 3:7
Gióp 3:8
Gióp 3:9
Gióp 3:10
Gióp 3:11
Gióp 3:12
Gióp 3:13
Gióp 3:14
Gióp 3:15
Gióp 3:16
Gióp 3:17
Gióp 3:18
Gióp 3:19
Gióp 3:20
Gióp 3:21
Gióp 3:22
Gióp 3:23
Gióp 3:24
Gióp 3:25
Gióp 3:26
Gióp 1 / Gióp 1
Gióp 2 / Gióp 2
Gióp 3 / Gióp 3
Gióp 4 / Gióp 4
Gióp 5 / Gióp 5
Gióp 6 / Gióp 6
Gióp 7 / Gióp 7
Gióp 8 / Gióp 8
Gióp 9 / Gióp 9
Gióp 10 / Gióp 10
Gióp 11 / Gióp 11
Gióp 12 / Gióp 12
Gióp 13 / Gióp 13
Gióp 14 / Gióp 14
Gióp 15 / Gióp 15
Gióp 16 / Gióp 16
Gióp 17 / Gióp 17
Gióp 18 / Gióp 18
Gióp 19 / Gióp 19
Gióp 20 / Gióp 20
Gióp 21 / Gióp 21
Gióp 22 / Gióp 22
Gióp 23 / Gióp 23
Gióp 24 / Gióp 24
Gióp 25 / Gióp 25
Gióp 26 / Gióp 26
Gióp 27 / Gióp 27
Gióp 28 / Gióp 28
Gióp 29 / Gióp 29
Gióp 30 / Gióp 30
Gióp 31 / Gióp 31
Gióp 32 / Gióp 32
Gióp 33 / Gióp 33
Gióp 34 / Gióp 34
Gióp 35 / Gióp 35
Gióp 36 / Gióp 36
Gióp 37 / Gióp 37
Gióp 38 / Gióp 38
Gióp 39 / Gióp 39
Gióp 40 / Gióp 40
Gióp 41 / Gióp 41
Gióp 42 / Gióp 42