A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 1926

Gióp 251
Binh-đát, người Su-a, bèn đáp rằng:
2
Quyền quản trị và sự sợ hãi thuộc về Chúa: Ngài khiến hòa bình trong các nơi cao của ngài.
3
Ai cai được số của đạo binh Chúa? Có ai mà ánh sáng Ngài không chói đến sao?
4
Làm sao loài người được công bình trước mặt Ðức chúa Trời? Kẻ nào bị người nữ sanh ra, sao cho là trong sạch được?
5
Kìa, mặt trăng không chiếu sáng, Các ngôi sao chẳng tinh sạch tại trước mặt Ngài thay:
6
Phương chi loài người vốn giống như con sâu, Và con cái loài người giống như một con giòi bọ!