A A A A A
×

Kinh Thánh 1926

Gióp 12

1
Gióp đáp lại rằng:
2
Hẳn chi các ngươi thật là người, Sự khôn ngoan sẽ đồng chết mất với các ngươi mà chớ!
3
Song ta cũng có sự thông sáng như các ngươi, Chẳng kém hơn đâu; mà lại ai là người không biết những việc như thế?
4
Ta đã cầu khẩn Ðức Chúa Trời, và Ðức Chúa Trời đáp lời cho ta; Nay ta thành ra trò cười của bầu bạn ta; Người công bình, người trọn vẹn đã trở nên một vật chê cười!
5
Lòng người nào ở an nhiên khinh bỉ sự tai họa. Tai họa thường sẵn giáng trên kẻ nào trợt chơn vấp ngã.
6
Trại của kẻ cướp được may mắn, Những kẻ chọc giận Ðức Chúa trời ở bình an vô sự, Và được Ðức Chúa Trời phó vào tay mình nhiều tài sản dư dật.
7
Nhưng khá hỏi loài thú, chúng nó sẽ dạy dỗ ngươi, Hỏi các chim trời, thì chúng nó sẽ bảo cho ngươi;
8
Hoặc nữa, hãy nói với đất, nó sẽ giảng dạy cho ngươi; Còn những cá biển sẽ thuật rõ cho ngươi biết.
9
Trong các loài này, loài nào chẳng biết Rằng tay của Ðức Chúa Trời đã làm ra những vật ấy?
10
Trong tay Ngài cầm hồn của mọi vật sống, Và hơi thở của cả loài người.
11
Lỗ tai há chẳng xét lời nói, Như ổ gà nếm những thực vật sao?
12
Người già cả có sự khôn ngoan, Kẻ hưởng trường thọ được điều thông sáng.
13
Nơi Ðức Chúa Trời có sự khôn ngoan và quyền năng; Mưu luận và thông minh điều thuộc về Ngài.
14
Kìa, Ngài phá hủy, loài người không cất lại được; Ngài giam cầm người nào, không ai mở ra cho.
15
Nầy, Ngài ngăn nước lại, nước bèn khô cạn; Ðoạn, Ngài mở nó ra, nó bèn làm đồi tàn đất,
16
Tại nơi Ngài có quyền năng và khôn ngoan; Kẻ bị lầm lạc và kẻ làm cho lầm lạc đều thuộc về Ngài.
17
Ngài bắt dẫn tù những kẻ bày mưu, Khiến các quan xét ra điên dại.
18
Ngài mở trói cho các vua, Và thắt xiềng xích nơi chơn họ;
19
Ngài bắt tù dẫn những thầy tế lễ, Ðánh đổ các kẻ cường quyền.
20
Ngài cất lời khỏi kẻ nói thành tín, Làm cho kẻ già cả mất trí khôn.
21
Ngài giáng điều sỉ nhục trên kẻ sang trọng, Tháo dây lưng của người mạnh bạo.
22
Ngài bày tỏ những sự mầu nhiệm ẩn trong tăm tối, Và khiến bóng sự chết hóa ra sáng sủa.
23
Ngài khiến các dân tộc hưng thạnh, rồi lại phá diệt đi; Mở rộng giới hạn cho các nước, đoạn thâu nó lại.
24
Ngài cất thông sáng khỏi những trưởng của các dân tộc thế gian, Khiến chúng đi dông dài trong đồng vắng không đường lối.
25
Chúng rờ đi trong tối tăm, không có sự sáng, Và Ngài làm cho họ đi ngả nghiêng như kẻ say.
Gióp 12:1
Gióp 12:2
Gióp 12:3
Gióp 12:4
Gióp 12:5
Gióp 12:6
Gióp 12:7
Gióp 12:8
Gióp 12:9
Gióp 12:10
Gióp 12:11
Gióp 12:12
Gióp 12:13
Gióp 12:14
Gióp 12:15
Gióp 12:16
Gióp 12:17
Gióp 12:18
Gióp 12:19
Gióp 12:20
Gióp 12:21
Gióp 12:22
Gióp 12:23
Gióp 12:24
Gióp 12:25
Gióp 1 / Gióp 1
Gióp 2 / Gióp 2
Gióp 3 / Gióp 3
Gióp 4 / Gióp 4
Gióp 5 / Gióp 5
Gióp 6 / Gióp 6
Gióp 7 / Gióp 7
Gióp 8 / Gióp 8
Gióp 9 / Gióp 9
Gióp 10 / Gióp 10
Gióp 11 / Gióp 11
Gióp 12 / Gióp 12
Gióp 13 / Gióp 13
Gióp 14 / Gióp 14
Gióp 15 / Gióp 15
Gióp 16 / Gióp 16
Gióp 17 / Gióp 17
Gióp 18 / Gióp 18
Gióp 19 / Gióp 19
Gióp 20 / Gióp 20
Gióp 21 / Gióp 21
Gióp 22 / Gióp 22
Gióp 23 / Gióp 23
Gióp 24 / Gióp 24
Gióp 25 / Gióp 25
Gióp 26 / Gióp 26
Gióp 27 / Gióp 27
Gióp 28 / Gióp 28
Gióp 29 / Gióp 29
Gióp 30 / Gióp 30
Gióp 31 / Gióp 31
Gióp 32 / Gióp 32
Gióp 33 / Gióp 33
Gióp 34 / Gióp 34
Gióp 35 / Gióp 35
Gióp 36 / Gióp 36
Gióp 37 / Gióp 37
Gióp 38 / Gióp 38
Gióp 39 / Gióp 39
Gióp 40 / Gióp 40
Gióp 41 / Gióp 41
Gióp 42 / Gióp 42