A A A A A
×

Kinh Thánh 1926

1 Sử Ký 18

1
Sau việc ấy, Ða-vít đánh dân Phi-li-tin, bắt phục chúng nó; và đoạt lấy khỏi tay chúng nó thành Gát và các hương thôn nó.
2
Người cũng đánh Mô-áp; dân Mô-áp bèn phục dịch Ða-vít, và tiến cống cho người.
3
Ða-vít đánh Ha-đa-rê-xe, vua Xô-ba, tại Ha-mát, khi người đương đi lập nước mình trên sông Ơ-phơ-rát.
4
Ða-vít chiếm lấy của người một ngàn cỗ xe, bảy ngàn lính kỵ, và hai vạn lính bộ; Ða-vít cắt nhượng của các ngựa kéo xe, duy chừa lại một trăm con.
5
Dân Sy-ri ở Ða-mách đến cứu giúp Ha-đa-rê-xe, vua Xô-ba, Ða-vít bèn giết chúng hai vạn hai ngàn người.
6
Ða-vít lập đồn trong Sy-ri của Ða-mách, dân Sy-ri phục dịch người, và đem nộp thuế cho người. Ða-vít đi đến đâu, thì Ðức Giê-hô-va cũng khiến cho người được thắng.
7
Ða-vít đoạt những khiên vàng của các đầy tớ Ha-đa-rê-xe, rồi đem về Giê-ru-sa-lem.
8
Từ Ti-bát và Cun, hai thành của Ha-đa-rê-xe, Ða-vít lại đoạt lấy nhiều đồng, mà Sa-lô-môn dùng làm cái biển đồng, các trụ và chậu bằng đồng.
9
Khi Tô-hu, vua Ha-mát, hay rằng Ða-vít đã đánh cả đội binh của Ha-đa-rê-xe, vua Xô-ba,
10
thì sai Ha-đô-ram, con trai người, đến chào mừng và ngợi khen Ða-vít, bởi người đã chinh chiến với Ha-đa-rê-xe, và đã đánh người; vì Ha-đa-rê-xe và Tô-hu thường đánh giặc với nhau luôn; Tô-hu cũng gởi đến các thứ chậu bằng vàng, bạc, và đồng.
11
Các đồ ấy Ða-vít cũng biệt riêng ra thánh cho Ðức Giê-hô-va, luôn với bạc và vàng mà người đã đoạt lấy đem về từ các dân tộc, tức từ Ê-đôm, Mô-áp, dân Am-môn, dân Phi-li-tin, và dân A-ma-léc.
12
Vả lại, A-bi-sai, con trai của Xê-ru-gia, đánh giết tại trong trũng Muối, một vạn tám ngàn người Ê-đôm.
13
Người đặt đồn tại Ê-đôm, và cả dân Ê-đôm đều phải phục dịch Ða-vít. Ða-vít đi đến đâu, thì Ðức Giê-hô-va cũng khiến cho người được thắng.
14
Ða-vít làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên, lấy sự ngay thẳng và công bình mà xử với dân sự của người.
15
Giô-áp, con trai của Xê-ru-gia, thống lãnh đội binh; Giô-sa-phát con trai của A-hi-lút, làm quan thái sử;
16
Xa-đốc, con trai của A-hi-túp, và A-bi-mê-léc, con trai của A-bia-tha, làm thầy tế lễ; Sa-vê-sa làm quan ký lục.
17
Bê-na-gia, con trai của Giê-hô-gia-đa, cai quản người Kê-rê-thít và người Phê-lê-thít, còn các con trai Ða-vít đều làm quan đại thần gần bên vua.
1 Sử Ký 18:1
1 Sử Ký 18:2
1 Sử Ký 18:3
1 Sử Ký 18:4
1 Sử Ký 18:5
1 Sử Ký 18:6
1 Sử Ký 18:7
1 Sử Ký 18:8
1 Sử Ký 18:9
1 Sử Ký 18:10
1 Sử Ký 18:11
1 Sử Ký 18:12
1 Sử Ký 18:13
1 Sử Ký 18:14
1 Sử Ký 18:15
1 Sử Ký 18:16
1 Sử Ký 18:17
1 Sử Ký 1 / 1Sử 1
1 Sử Ký 2 / 1Sử 2
1 Sử Ký 3 / 1Sử 3
1 Sử Ký 4 / 1Sử 4
1 Sử Ký 5 / 1Sử 5
1 Sử Ký 6 / 1Sử 6
1 Sử Ký 7 / 1Sử 7
1 Sử Ký 8 / 1Sử 8
1 Sử Ký 9 / 1Sử 9
1 Sử Ký 10 / 1Sử 10
1 Sử Ký 11 / 1Sử 11
1 Sử Ký 12 / 1Sử 12
1 Sử Ký 13 / 1Sử 13
1 Sử Ký 14 / 1Sử 14
1 Sử Ký 15 / 1Sử 15
1 Sử Ký 16 / 1Sử 16
1 Sử Ký 17 / 1Sử 17
1 Sử Ký 18 / 1Sử 18
1 Sử Ký 19 / 1Sử 19
1 Sử Ký 20 / 1Sử 20
1 Sử Ký 21 / 1Sử 21
1 Sử Ký 22 / 1Sử 22
1 Sử Ký 23 / 1Sử 23
1 Sử Ký 24 / 1Sử 24
1 Sử Ký 25 / 1Sử 25
1 Sử Ký 26 / 1Sử 26
1 Sử Ký 27 / 1Sử 27
1 Sử Ký 28 / 1Sử 28
1 Sử Ký 29 / 1Sử 29