A A A A A
×

Kinh Thánh 1926

2 Sa-mu-ên 6

1
Ða-vít lại nhóm hiệp hết thảy những người kén chọn của Y-sơ-ra-ên, số chừng ba vạn người.
2
Ðoạn, người chỗi dậy, có và dân sự đồng theo, đi từ Ba-lê ở xứ Giu-đa đặng thỉnh hòm của Ðức Chúa Trời lên; trước hòm ấy dân cầu khẩn danh Chúa, tức là chánh danh Ðức Giê-hô-va vạn quân, vẫn ngự ở giữa chê-ru-bin tại trên hòm ấy.
3
Chúng để hòm của Ðức Chúa Trời trên một cái xe mới, rồi đem đi khỏi nhà A-bi-na-đáp, ở tại trên gò nỗng; U-xa và A-hi-giô, con trai A-bi-na-đáp, dẫn cái xe mới đó.
4
Vậy, chúng dời hòm khỏi nhà A-bi-na-đáp ở tại trên gò nỗng: U-xa đi gần bên hòm của Ðức Chúa Trời, còn A-hi-giô đi trước hòm.
5
Ða-vít và cả nhà Y-sơ-ra-ên đều múa hát trước mặt Ðức Giê-hô-va với đủ thứ nhạc khí bằng gỗ bá hương, đờn cầm, đờn sắt, trống, bạt, và mã la.
6
Khi đến sân đạp lúc của Na-côn, U-xa giơ tay lên nắm hòm của Ðức Chúa Trời, bởi vì những con bò vấp ngã.
7
Cơn thạnh nộ của Ðức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng U-xa; Ðức Chúa Trời hành hại người vì cớ lầm lỗi người, và người chết tại đó, gần bên hòm của Ðức Chúa Trời.
8
Ða-vít lấy làm buồn thảm, vì Ðức Giê-hô-va đã hành hại U-xa, và người ta gọi chỗ ấy là Hành hại U-xa cho đến ngày nay.
9
Trong ngày đó, Ða-vít sợ Ðức Giê-hô-va và nói rằng: Hòm của Ðức Giê-hô-va sẽ thế nào vào nhà ta được?
10
Vậy Ða-vít không muốn để hòm của Ðức Giê-hô-va đến nhà mình tại trong thành Ða-vít; bèn biểu dẫn vào trong nhà Ô-bết-Ê-đôm, là người Gát.
11
Như vậy, hòm của Ðức Giê-hô-va ở ba tháng trong nhà Ô-bết-Ê-đôm, người Gát; Ðức Giê-hô-va ban phước cho Ô-bết-Ê-đôm và cả nhà người.
12
Người ta đến nói cùng vua Ða-vít rằng: Ðức Giê-hô-va đã ban phước cho nhà Ô-bết-Ê-đôm và mọi vật thuộc về người, vì cớ hòm của Ðức Chúa Trời. Ða-vít bèn đi thỉnh hòm của Ðức Chúa Trời ở nhà Ô-bết-Ê-đôm đến trong thành Ða-vít cách rất vui mừng.
13
Khi những người khiêng hòm của Ðức Chúa Trời đã đi sáu bước, thì Ða-vít tế một con bò đực và một con thú mập béo.
14
Ða-vít mặc áo ê-phót vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Ðức Giê-hô-va.
15
Ấy Ða-vít và cả nhà Y-sơ-ra-ên lấy tiếng vui mừng và tiếng kèn thổi mà thỉnh hòm của Ðức Giê-hô-va lên là như vậy.
16
Nhưng khi hòm của Ðức Giê-hô-va vào thành Ða-vít, thì Mi-canh, con gái của Sau-lơ, dòm ngang qua cửa sổ, thấy Ða-vít múa nhảy trước mặt Ðức Giê-hô-va, thì trong lòng khinh bỉ người.
17
Vậy, chúng đem hòm của Ðức Giê-hô-va vào, đặt tại chỗ, giữa trại Ða-vít đã dựng cho hòm đó; rồi Ða-vít dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân tại trước mặt Ðức Giê-hô-va.
18
Khi Ða-vít đã dâng của lễ thiêu và các của lễ thù ân, thì người nhơn danh Ðức Giê-hô-va vạn quân mà chúc phước cho dân sự;
19
người phát cho hết thảy dân chúng Y-sơ-ra-ên, bất luận nam hay nữ, mỗi người một ổ bánh, một miếng thịt, và một bánh nho. Ðoạn, hết thảy ai về nhà nấy.
20
Ða-vít cũng trở về đặng chúc phước cho nhà mình; nhưng Mi-canh, con gái của Sau-lơ, đến đón người, mà nói rằng: Hôm nay vua Y-sơ-ra-ên được vinh hiển thay, mà ở trần trước mặt các con đòi của tôi tớ vua, làm như một kẻ không ra gì vậy!
21
Ða-vít đáp với Mi-canh rằng: Ấy tại trước mặt Ðức Giê-hô-va, là Ðấng đã chọn lấy ta làm hơn cha nàng và cả nhà người, lập ta làm vua chúa Y-sơ-ra-ên, là dân của Ðức Giê-hô-va; phải, trước mặt Ðức Giê-hô-va, ta có hát múa.
22
Ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt; dầu vậy, những con đòi nàng nói đó lại sẽ tôn kính ta.
23
Vì vậy, Mi-canh, con gái Sau-lơ, không sanh con cho đến ngày nàng thác.
2 Sa-mu-ên 6:1
2 Sa-mu-ên 6:2
2 Sa-mu-ên 6:3
2 Sa-mu-ên 6:4
2 Sa-mu-ên 6:5
2 Sa-mu-ên 6:6
2 Sa-mu-ên 6:7
2 Sa-mu-ên 6:8
2 Sa-mu-ên 6:9
2 Sa-mu-ên 6:10
2 Sa-mu-ên 6:11
2 Sa-mu-ên 6:12
2 Sa-mu-ên 6:13
2 Sa-mu-ên 6:14
2 Sa-mu-ên 6:15
2 Sa-mu-ên 6:16
2 Sa-mu-ên 6:17
2 Sa-mu-ên 6:18
2 Sa-mu-ên 6:19
2 Sa-mu-ên 6:20
2 Sa-mu-ên 6:21
2 Sa-mu-ên 6:22
2 Sa-mu-ên 6:23
2 Sa-mu-ên 1 / 2Sa 1
2 Sa-mu-ên 2 / 2Sa 2
2 Sa-mu-ên 3 / 2Sa 3
2 Sa-mu-ên 4 / 2Sa 4
2 Sa-mu-ên 5 / 2Sa 5
2 Sa-mu-ên 6 / 2Sa 6
2 Sa-mu-ên 7 / 2Sa 7
2 Sa-mu-ên 8 / 2Sa 8
2 Sa-mu-ên 9 / 2Sa 9
2 Sa-mu-ên 10 / 2Sa 10
2 Sa-mu-ên 11 / 2Sa 11
2 Sa-mu-ên 12 / 2Sa 12
2 Sa-mu-ên 13 / 2Sa 13
2 Sa-mu-ên 14 / 2Sa 14
2 Sa-mu-ên 15 / 2Sa 15
2 Sa-mu-ên 16 / 2Sa 16
2 Sa-mu-ên 17 / 2Sa 17
2 Sa-mu-ên 18 / 2Sa 18
2 Sa-mu-ên 19 / 2Sa 19
2 Sa-mu-ên 20 / 2Sa 20
2 Sa-mu-ên 21 / 2Sa 21
2 Sa-mu-ên 22 / 2Sa 22
2 Sa-mu-ên 23 / 2Sa 23
2 Sa-mu-ên 24 / 2Sa 24