A A A A A
×

Kinh Thánh 1926

Sáng Thế 8

1
Vả, Ðức Chúa Trời nhớ lại Nô-ê cùng các loài thú và súc vật ở trong tàu với người, bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất, thì nước dừng lại.
2
Các nguồn của vực lớn và các đập trên trời lấp ngăn lại; mưa trên trời không sa xuống nữa.
3
Nước giựt khỏi mặt đất, lần lần vừa hạ vừa giựt; trong một trăm năm mươi ngày nước mới bớt xuống.
4
Ðến tháng bảy, ngày mười bảy, chiếc tàu tấp trên núi A-ra-rát.
5
Nước cứ lần lần hạ cho đến tháng mười; ngày mồng một tháng đó, mấy đỉnh núi mới lộ ra.
6
Ðược bốn mươi ngày, Nô-ê mở cửa sổ mình đã làm trên tàu,
7
thả một con quạ ra; quạ liệng đi liệng lại cho đến khi nước giựt khô trên mặt đất.
8
Người cũng thả một con bò câu ra, đặng xem thử nước hạ bớt trên mặt đất chưa.
9
Nhưng bò câu chẳng tìm được nơi nào đáp chơn xuống, bèn bay trở về trong tàu cùng người, vì nước còn khắp cả trên mặt đất. Nô-ê giơ tay bắt lấy bò câu, đem vào tàu lại với mình.
10
Ðoạn, người đợi bảy ngày nữa, lại thả bò câu ra khỏi tàu;
11
đến chiều bò câu về cùng người, và nầy, trong mỏ tha một lá Ô-li-ve tươi; Nô-ê hiểu rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất.
12
Người đợi bảy ngày nữa, thả bò câu ra; nhưng chuyến nầy bò câu chẳng trở về cùng người nữa.
13
Nhằm năm sáu trăm một của đời Nô-ê, ngày mồng một, tháng giêng, nước đã giựt bày mặt đất khô; Nô-ê bèn giở mui tàu mà nhìn; nầy, mặt đất đã se.
14
Ðến tháng hai, ngày hai mươi bảy, đất đã khô rồi.
15
Ðức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng:
16
Hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ các con và các dâu ngươi.
17
Hãy thả ra với ngươi mọi vật sống của các xác thịt đã ở cùng ngươi: nào chim, nào thú, nào côn trùng bò trên đất, hầu cho chúng nó sanh sản, và thêm nhiều trên mặt đất.
18
Vậy, Nô-ê cùng vợ người, các con trai và các dâu người ra khỏi tàu.
19
Các thú, rắn, chim cùng mọi vật hành động trên mặt đất tùy theo giống đều ra khỏi tàu.
20
Nô-ê lập một bàn thờ cho Ðức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ.
21
Ðức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng: Ta chẳng vì loài người mà rủa sả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ; ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm.
22
Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được.
Sáng Thế 8:1
Sáng Thế 8:2
Sáng Thế 8:3
Sáng Thế 8:4
Sáng Thế 8:5
Sáng Thế 8:6
Sáng Thế 8:7
Sáng Thế 8:8
Sáng Thế 8:9
Sáng Thế 8:10
Sáng Thế 8:11
Sáng Thế 8:12
Sáng Thế 8:13
Sáng Thế 8:14
Sáng Thế 8:15
Sáng Thế 8:16
Sáng Thế 8:17
Sáng Thế 8:18
Sáng Thế 8:19
Sáng Thế 8:20
Sáng Thế 8:21
Sáng Thế 8:22
Sáng Thế 1 / SáTh 1
Sáng Thế 2 / SáTh 2
Sáng Thế 3 / SáTh 3
Sáng Thế 4 / SáTh 4
Sáng Thế 5 / SáTh 5
Sáng Thế 6 / SáTh 6
Sáng Thế 7 / SáTh 7
Sáng Thế 8 / SáTh 8
Sáng Thế 9 / SáTh 9
Sáng Thế 10 / SáTh 10
Sáng Thế 11 / SáTh 11
Sáng Thế 12 / SáTh 12
Sáng Thế 13 / SáTh 13
Sáng Thế 14 / SáTh 14
Sáng Thế 15 / SáTh 15
Sáng Thế 16 / SáTh 16
Sáng Thế 17 / SáTh 17
Sáng Thế 18 / SáTh 18
Sáng Thế 19 / SáTh 19
Sáng Thế 20 / SáTh 20
Sáng Thế 21 / SáTh 21
Sáng Thế 22 / SáTh 22
Sáng Thế 23 / SáTh 23
Sáng Thế 24 / SáTh 24
Sáng Thế 25 / SáTh 25
Sáng Thế 26 / SáTh 26
Sáng Thế 27 / SáTh 27
Sáng Thế 28 / SáTh 28
Sáng Thế 29 / SáTh 29
Sáng Thế 30 / SáTh 30
Sáng Thế 31 / SáTh 31
Sáng Thế 32 / SáTh 32
Sáng Thế 33 / SáTh 33
Sáng Thế 34 / SáTh 34
Sáng Thế 35 / SáTh 35
Sáng Thế 36 / SáTh 36
Sáng Thế 37 / SáTh 37
Sáng Thế 38 / SáTh 38
Sáng Thế 39 / SáTh 39
Sáng Thế 40 / SáTh 40
Sáng Thế 41 / SáTh 41
Sáng Thế 42 / SáTh 42
Sáng Thế 43 / SáTh 43
Sáng Thế 44 / SáTh 44
Sáng Thế 45 / SáTh 45
Sáng Thế 46 / SáTh 46
Sáng Thế 47 / SáTh 47
Sáng Thế 48 / SáTh 48
Sáng Thế 49 / SáTh 49
Sáng Thế 50 / SáTh 50