A A A A A
Facebook Instagram Twitter
עברית 1977

عبرانیوں 2۱
לכן אנחנו חיבים ביותר להכין לבבנו אל אשר שמענו פן ילוז ויאבד ממנו:
۲
כי אם הדבר הנאמר על ידי המלאכים היה קים וכל פשע ומרי נשא את ענשו כמשפט:
۳
איך נמלט אנחנו אם לא נשים לב לתשועה גדולה אשר כזאת הנאמרה מתחלה בפי האדון ותקים לנו על ידי שמעיה:
۴
וגם אלהים העיד עליה באתות ובמופתים ובגבורות שנות ובהאציל מרוח קדשו כרצונו:
۵
כי לא תחת יד המלאכים שת את העולם הבא אשר אנחנו מדברים עליו:
۶
כי אם כאשר העיד האמר במקום אחד מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו:
۷
ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו ותמשילהו במעשי ידיך:
۸
כל שתה תחת רגליו הנה באשר שת כל תחתיו לא השאיר דבר שלא שת תחתיו ועתה זה לא ראינו עדין כי כל הושת תחתיו:
۹
אבל ישוע המחסר מעט ממלאכים אותו ראינו מעטר בכבוד והדר מפני ענותו עד מות למען אשר יטעם בחסד אלהים את המות בעד כלם:
۱۰
כי נאה היה לו אשר הכל למענו והכל על ידו בהנחתו בנים רבים לכבוד להשלים בענוים את שר ישועתם:
۱۱
כי גם המקדש גם המקדשים כלם מאחד המה ועל כן לא בוש מקרא להם אחים:
۱۲
באמרו אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך:
۱۳
ועוד וקויתי לו ועוד הנה אנכי והילדים אשר נתן לי יהוה:
۱۴
ויען כי הילדים כלם יחדו בשר ודם אף הוא לבש בשר ודם כמוהם למען אשר יבטל על ידי המות את אשר לו ממשלת המות הוא השטן:
۱۵
ולהתיר את אלה אשר מאימת המות היו נתנים לעבדות כל ימי חייהם:
۱۶
כי אמנם לא במלאכים החזיק כי אם בזרע אברהם החזיק:
۱۷
על כן היה עליו להדמות לאחיו בכל דבר למען אשר יהיה כהן גדול רחמן ונאמן בעניני אלהים לכפר על חטאת העם:
۱۸
כי באשר הוא בעצמו ענה ונתנסה יכל לעזר את המנסים:عبرانیوں 2:1
عبرانیوں 2:2
عبرانیوں 2:3
عبرانیوں 2:4
عبرانیوں 2:5
عبرانیوں 2:6
عبرانیوں 2:7
عبرانیوں 2:8
عبرانیوں 2:9
عبرانیوں 2:10
عبرانیوں 2:11
عبرانیوں 2:12
عبرانیوں 2:13
عبرانیوں 2:14
عبرانیوں 2:15
عبرانیوں 2:16
عبرانیوں 2:17
عبرانیوں 2:18


عبرانیوں 1 / عبرانیوں 1
عبرانیوں 2 / عبرانیوں 2
عبرانیوں 3 / عبرانیوں 3
عبرانیوں 4 / عبرانیوں 4
عبرانیوں 5 / عبرانیوں 5
عبرانیوں 6 / عبرانیوں 6
عبرانیوں 7 / عبرانیوں 7
عبرانیوں 8 / عبرانیوں 8
عبرانیوں 9 / عبرانیوں 9
عبرانیوں 10 / عبرانیوں 10
عبرانیوں 11 / عبرانیوں 11
عبرانیوں 12 / عبرانیوں 12
عبرانیوں 13 / عبرانیوں 13