A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ang Biblia 2001

رسولوں 15۱
May ilang tao ang dumating mula sa Judea na nagtuturo sa mga kapatid, "Maliban na kayo'y tuliin ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo maliligtas."
۲
Pagkatapos na magkaroon sina Pablo at Bernabe ng hindi maliit na pakikipagtalo at pakikipagsalungatan sa kanila, sina Pablo at Bernabe, at ang ilan sa iba pa ay inatasang pumunta sa Jerusalem, upang talakayin ang suliraning ito sa mga apostol at sa matatanda.
۳
Kaya't isinugo sila ng iglesya sa kanilang paglalakbay, at pagdaan nila sa Fenicia at Samaria, iniulat nila ang pagbabagong-loob ng mga Hentil at sila'y nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid.
۴
Nang sila'y makarating sa Jerusalem, tinanggap sila ng iglesya at ng mga apostol at ng matatanda, at iniulat nila ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila.
۵
Subalit ang ilang mananampalataya na kasapi sa sekta ng mga Fariseo ay tumayo at nagsabi, "Kailangang sila'y tuliin at utusang sundin ang kautusan ni Moises."
۶
Nagtipon ang mga apostol at ang matatanda upang pag-usapan ang bagay na ito.
۷
Pagkatapos ng maraming talakayan, tumindig si Pedro at sinabi sa kanila, "Mga ginoo, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga unang araw ay pumili ang Diyos sa inyo, na sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga Hentil ang salita ng ebanghelyo, at sila'y manampalataya.
۸
At ang Diyos na nakakaalam ng puso ng tao ay nagpatotoo sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Espiritu Santo tulad nang nangyari sa atin;
۹
at tayo'y hindi niya itinangi sa kanila, kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya.
۱۰
Kaya ngayon, bakit ninyo sinusubok ang Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng pamatok sa batok ng mga alagad na kahit ang ating mga ninuno ni tayo ay hindi nakayang dalhin?
۱۱
Ngunit naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesus, na tulad naman nila."
۱۲
Tumahimik ang buong kapulungan at kanilang pinakinggan sina Bernabe at Pablo na isinasalaysay ang mga tanda at mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila sa gitna ng mga Hentil.
۱۳
Nang matapos na silang magsalita ay sumagot si Santiago, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako.
۱۴
Ipinaliwanag na ni Simeon kung paanong unang dinalaw ng Diyos ang mga Hentil, upang kumuha sa kanila ng isang bayan para sa kanyang pangalan.
۱۵
At dito'y sumasang-ayon ang mga salita ng mga propeta, tulad ng nasusulat,
۱۶
'Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik, at muli kong itatayo ang tolda ni David na bumagsak; muli kong itatatag ang guho nito, at ito'y aking itatayo:
۱۷
upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon, at ng lahat ng mga Hentil na tinatawag sa aking pangalan,
۱۸
sabi ng Panginoon na nagpakilala ng mga bagay na ito mula ng una.'
۱۹
Kaya't ang hatol ko ay huwag nating gambalain ang mga Hentil na nagbabalik-loob sa Diyos.
۲۰
Sa halip ay sumulat tayo sa kanila, na sila'y lumayo sa mga bagay na pinarumi ng diyus-diyosan at pakikiapid, at sa anumang bagay na binigti, at sa dugo.
۲۱
Sapagkat mula sa mga unang salin-lahi, si Moises ay mayroon sa bawat lunsod na nangangaral tungkol sa kanya, dahil binabasa siya nang malakas tuwing Sabbath sa mga sinagoga."
۲۲
Nang magkagayo'y minabuti ng mga apostol at ng matatanda, pati ng buong iglesya, na pumili ng kalalakihan mula sa kanilang bilang at isugo sa Antioquia na kasama nina Pablo at Bernabe. Isinugo nila si Judas na tinatawag na Barsabas, at si Silas, na mga nangungunang lalaki sa mga kapatid,
۲۳
at isinulat sa pamamagitan ng kamay nila: "Ang mga apostol at ang matatanda, ang mga kapatid, sa mga kapatid na nasa mga Hentil sa Antioquia at Siria at Cilicia, ay bumabati.
۲۴
Yamang aming nabalitaan na ang ilang tao mula sa amin ay nagsabi ng mga bagay upang bagabagin kayo at ginugulo ang inyong mga isip gayong hindi namin sila binigyan ng tagubilin,
۲۵
ay may pagkakaisa naming ipinasiya na humirang ng mga lalaki at isugo sila sa inyo na kasama ng aming mga minamahal na sina Bernabe at Pablo,
۲۶
na mga lalaking nagsuong ng kanilang mga buhay sa panganib alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo.
۲۷
Kaya't isinugo namin sina Judas at Silas na magsasabi sa inyo ng gayunding mga bagay sa pamamagitan ng salita ng bibig.
۲۸
Sapagkat minabuti ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong pagpasanin ng higit na mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kailangan:
۲۹
na kayo'y umiwas sa mga bagay na inihandog sa mga diyus-diyosan, sa dugo, sa mga binigti, at sa pakikiapid. Kung kayo'y iiwas sa mga bagay na ito ay ikabubuti ninyo. Paalam."
۳۰
Kaya't nang sila'y makaalis na, pumunta sila sa Antioquia. Nang matipon na nila ang kapulungan ay kanilang ibinigay ang sulat.
۳۱
Nang ito'y kanilang mabasa, sila ay nagalak sa pangaral.
۳۲
Sina Judas at Silas, na mga propeta rin naman, ay nagsalita ng marami upang pasiglahin at palakasin ang mga kapatid.
۳۳
Pagkatapos na sila'y manatili roon ng ilang panahon, sila'y payapang pinabalik ng mga kapatid sa mga nagsugo sa kanila.
۳۴
[Ngunit minabuti ni Silas ang manatili roon.]
۳۵
Ngunit nanatili sina Pablo at Bernabe sa Antioquia, na itinuturo at ipinangangaral ang salita ng Panginoon na kasama rin ang marami pang iba.
۳۶
Makaraan ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, "Balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa bawat bayang pinangaralan natin ng salita ng Panginoon, at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila."
۳۷
Nais ni Bernabe na kanilang isama si Juan, na tinatawag na Marcos.
۳۸
Ngunit minabuti ni Pablo na huwag isama ang humiwalay sa kanila mula sa Pamfilia at hindi sumama sa kanila sa gawain.
۳۹
At nagkaroon ng mainitang pagtatalo, anupa't sila'y naghiwalay, at isinama ni Bernabe si Marcos, at naglayag patungong Cyprus.
۴۰
Ngunit pinili ni Pablo si Silas, at sila'y umalis na ipinagtagubilin ng mga kapatid sa biyaya ng Panginoon.
۴۱
Siya'y dumaan sa Siria at Cilicia at pinalakas ang mga iglesya.رسولوں 15:1

رسولوں 15:2

رسولوں 15:3

رسولوں 15:4

رسولوں 15:5

رسولوں 15:6

رسولوں 15:7

رسولوں 15:8

رسولوں 15:9

رسولوں 15:10

رسولوں 15:11

رسولوں 15:12

رسولوں 15:13

رسولوں 15:14

رسولوں 15:15

رسولوں 15:16

رسولوں 15:17

رسولوں 15:18

رسولوں 15:19

رسولوں 15:20

رسولوں 15:21

رسولوں 15:22

رسولوں 15:23

رسولوں 15:24

رسولوں 15:25

رسولوں 15:26

رسولوں 15:27

رسولوں 15:28

رسولوں 15:29

رسولوں 15:30

رسولوں 15:31

رسولوں 15:32

رسولوں 15:33

رسولوں 15:34

رسولوں 15:35

رسولوں 15:36

رسولوں 15:37

رسولوں 15:38

رسولوں 15:39

رسولوں 15:40

رسولوں 15:41رسولوں 1 / رسولوں 1

رسولوں 2 / رسولوں 2

رسولوں 3 / رسولوں 3

رسولوں 4 / رسولوں 4

رسولوں 5 / رسولوں 5

رسولوں 6 / رسولوں 6

رسولوں 7 / رسولوں 7

رسولوں 8 / رسولوں 8

رسولوں 9 / رسولوں 9

رسولوں 10 / رسولوں 10

رسولوں 11 / رسولوں 11

رسولوں 12 / رسولوں 12

رسولوں 13 / رسولوں 13

رسولوں 14 / رسولوں 14

رسولوں 15 / رسولوں 15

رسولوں 16 / رسولوں 16

رسولوں 17 / رسولوں 17

رسولوں 18 / رسولوں 18

رسولوں 19 / رسولوں 19

رسولوں 20 / رسولوں 20

رسولوں 21 / رسولوں 21

رسولوں 22 / رسولوں 22

رسولوں 23 / رسولوں 23

رسولوں 24 / رسولوں 24

رسولوں 25 / رسولوں 25

رسولوں 26 / رسولوں 26

رسولوں 27 / رسولوں 27

رسولوں 28 / رسولوں 28