A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Xhosa Bible 1996

Марк 81
Ngaloo mihla, xa kwakuhlanganisene isihlwele kwakhona, singenanto sinokuyitya, uYesu wababizela kuye abafundi bakhe, wathi kubo:
2
“Ndiyavelana nesi sihlwele, kuba sekuziintsuku ezintathu aba bantu bekunye nam. Ke abasenanto ityiwayo.
3
Ukuba ndiyabandulula bagoduke bengatyanga, bophelelwa endleleni, kuba inxenye yabo ivela kude.”
4
Bamphendula abafundi bakhe besithi: “Kungafumaneka phi apha entlango ukutya okunokubanela aba bantu?”
5
Wababuza ke esithi: “Zingaphi izonka eninazo?” Bathi ke bona: “Zisixhenxe.”
6
UYesu ke wasiyalela ukuba sihlale phantsi isihlwele; wazithatha ezo zonka zisixhenxe, wabulela, waziqhekeza, wazinika abafundi bakhe ukuba bazabele isihlwele. Benjenjalo ke.
7
Babenazo neentlanzana ezimbalwa. Akuba uYesu ebulele kuThixo, wathi mazabelwe isihlwele nazo.
8
Batya ke, bahlutha, kwaza kwaqokelelwa iibhaskiti ezisixhenxe zizele yintsalela.
9
UYesu wasindulula ke eso sihlwele esasikumawaka amane abantu;
10
waza kwangoko wakhwela esikhitshaneni kunye nabafundi bakhe, waya kummandla waseDalmanuta.
11
Bafika ke *abaFarasi, baza bamgocagoca ngemibuzo uYesu, befuna umqondiso ovela ezulwini, bemlinga.
12
Watsho ngesingqala esibuhlungu, wathi kubo: “Yini na ukuba esi sizukulwana singxamele umqondiso? Ndithi kuni, inene, soze siwunikwe umqondiso onjalo esi sizukulwana!”
13
Wabashiya, waphinda wakhwela esikhitshaneni, wemka waya ngaphesheya koLwandle lwaseGalili.
14
Abafundi babelibele ukuphatha izonka, benesonka esinye kuphela esikhitshaneni.
15
Wabayala uYesu esithi: “Ligqaleni nililumkele igwele labaFarasi negwele likaHerode.”
16
Bona ke babesithi omnye komnye: “Útsho ngokuba singenazonka.”
17
UYesu, ekwazi oko bakuthethayo, wathi kubo: “Yini na ukuba nithethe ngokungabi nazonka? Anikaqiqi na; aniqondi na? Ngaba iqaqadekile na intliziyo yenu?
18
Ninamehlo nje, aniboni na? Nineendlebe nje, aniva na? Anikhumbuli na
19
ukuba zazingaphi iingobozi ezizele ngamasalela okuyá ndandiqhekezela amawaka amahlanu izonka ezihlanu?” Bathi kuye: “Zazilishumi elinambini.”
20
Kwakhona wathi: “Okuyá ke izonka ezisixhenxe ndandiziqhekezela amawaka amane, zazingaphi na iibhaskiti ezazizele yintsalela?” Bathi ke: “Zazisixhenxe.”
21
Wathi ke kubo: “Phofu yini na ke ukuba ningaqondi?”
22
Bafika ke eBhetesayida, kweziswa imfama kuYesu, wabongozwa ukuba ayichukumise.
23
UYesu wayibamba ngesandla imfama leyo, waphuma nayo edolophini; waza wayiqaba ngamathe emehlweni, wayibeka izandla, wayibuza ukuba inanto iyibonayo na.
24
Yaphakamisa intloko, yathi: “Ndibona abantu, bengathi yimithi. Nâbo behamba.”
25
Kwakhona ke uYesu wazibeka izandla emehlweni ayo, yaza yakhangela yondela, yaphila, yabona konke ngokucacileyo.
26
UYesu ke wayiyalela ukuba igoduke, esithi: “Sukubuyela edolophini.”
27
Wemka uYesu nabafundi bakhe, waya ezidolophini zaseKhesariya-Filipi. Endleleni wababuza abafundi bakhe esithi: “Ngaba abantu bathi ndingubani na?”
28
Bamphendula besithi: “Kuthiwa ùnguYohane umbhaptizi. Abanye bathi ùnguEliya. Kanti abanye bathi ùngomye *wabashumayeli.”
29
Wathi ke yena kubo: “Ke nina nithi ndingubani?” Waphendula uPetros esithi kuye: “Wena unguye *uKrestu.”
30
UYesu ke wabayala ukuba bangaxeleli bani ngaye.
31
Waqala ke uYesu ukubafundisa abafundi bakhe, esithi: “*UNyana woLuntu umelwe kukuba eve ubunzima obukhulu; achaswe ngamadoda amakhulu, nangababingeleli abaziintloko, nangabachazi-mthetho; aze abulawe, athi emva kweentsuku ezintathu abuye avuke.”
32
Wakuthetha oku kubo ngokucacileyo. UPetros ke, emse ngasese uYesu, wamkhalimela.
33
Uthe ke uYesu, ejikile wajonga kubafundi bakhe, wakhalimela uPetros, esithi: “Suka umke kum, Sathana. Akuzinyamekeli izinto zikaThixo; unyamekela ezabantu.”
34
UYesu wasibizela kuye isihlwele kwanabafundi bakhe, wathi kubo: “Othanda ukundilandela makazincame, awuthwale umnqamlezo wakhe, andilandele.
35
Kuba othe wathanda ukusindisa ubomi bakhe, wolahlekelwa bubo; kodwa othe wabuncama ubomi bakhe ngenxa yam, nangenxa yeendaba ezimnandi ezi, wobusindisa.
36
Kuba kaloku komnceda ntoni umntu, ukuba uthe walizuza ihlabathi liphela, kodwa walahlekelwa bubomi bakhe?
37
Okanye umntu wobeka ntoni elingana nexabiso lobomi bakhe?
38
Othe ke waneentloni ndim nangamazwi am kwesi sizukulwana sonayo, sikrexezayo ngokunganyaniseki kuThixo, naye uNyana woLuntu woba neentloni nguye, xa athe weza esebuqaqawulini boYise, enezithunywa ezingcwele.”Марк 8:1

Марк 8:2

Марк 8:3

Марк 8:4

Марк 8:5

Марк 8:6

Марк 8:7

Марк 8:8

Марк 8:9

Марк 8:10

Марк 8:11

Марк 8:12

Марк 8:13

Марк 8:14

Марк 8:15

Марк 8:16

Марк 8:17

Марк 8:18

Марк 8:19

Марк 8:20

Марк 8:21

Марк 8:22

Марк 8:23

Марк 8:24

Марк 8:25

Марк 8:26

Марк 8:27

Марк 8:28

Марк 8:29

Марк 8:30

Марк 8:31

Марк 8:32

Марк 8:33

Марк 8:34

Марк 8:35

Марк 8:36

Марк 8:37

Марк 8:38Марк 1 / Марк 1

Марк 2 / Марк 2

Марк 3 / Марк 3

Марк 4 / Марк 4

Марк 5 / Марк 5

Марк 6 / Марк 6

Марк 7 / Марк 7

Марк 8 / Марк 8

Марк 9 / Марк 9

Марк 10 / Марк 10

Марк 11 / Марк 11

Марк 12 / Марк 12

Марк 13 / Марк 13

Марк 14 / Марк 14

Марк 15 / Марк 15

Марк 16 / Марк 16