A A A A A
×

İncil HADI 2017

Titus 1

1
Allah’ın kulu ve İsa Mesih’in havarisi ben Pavlus’tan selâm! Allah’ın seçilmiş halkının imanını geliştirmek ve onlara Allah yolu hakkındaki hakikati bildirmek için vazifelendirildim.
2
Bu hakikatin esası, Allah’ın ezelden beri vaat ettiği ebedî hayat umududur. Allah hiçbir zaman yalan söylemez.
3
Kurtarıcımız Allah uygun zamanda kurtuluş müjdesini gün ışığına çıkardı. O’nun emriyle bu müjdeyi uluslara vazetme vazifesi bana emanet edildi.
4
Titus, müşterek imanımız sayesinde öz evladım gibisin. Semavî Babamız Allah’tan ve Kurtarıcımız Mesih İsa’dan sana lütuf ve selâmet dilerim.
5
Yarım kalan işleri halletmen için seni Girit’te bıraktım. Sana emrettiğim gibi, her şehirdeki cemaate önderler tayin et.
6
Önder olacak kişi, alnı açık, başı dik ve karısına sadık olmalı. Çocukları mümin olmalı; edepsiz ve asi olmamalıdırlar.
7
Allah cemaat önderini halkına göz kulak olmakla vazifelendirmiştir. Bundan dolayı cemaatin önderi örnek bir hayat sürmelidir. Dik başlı, asabi, içkiye düşkün, kavgacı, paragöz olmamalı.
8
Tersine, misafirperver, iyiliksever, sağduyulu, adil, takva sahibi ve nefsine hâkim olan biri olmalıdır.
9
Vazettiğimiz kelâm itimada lâyıktır; bu kelâma sımsıkı sarılmalıdır. Böylelikle insanları sahih talimle teşvik edebilir, karşı koyanların iddialarını çürütebilir.
10
Bunu söylüyorum, çünkü asi, boşboğaz ve sahtekâr bir sürü insan var. Özellikle sünnet yanlılarını kastediyorum.
11
Bunların ağzının kapatılması gerek. Haksız kazanç uğruna birçok yanlış şey vazediyorlar. Aileleri yıkıyorlar.
12
Onlardan biri, kendi peygamberlerinden biri şöyle der: “Giritliler hep yalancıdır, vahşi hayvanlar gibidir, obur ve tembeldirler.”
13
Bu ifade doğrudur. Bundan dolayı onları sertçe uyar. Böylelikle sahih imana sahip olurlar.
14
Yahudi hurafelerini ve hakikate sırt çevirenlerin uydurduğu boş kaideleri ciddiye almasınlar.
15
Yüreği temiz olanlar için her şey helâldir. Fakat kalpleri fesatla kirlenenler ve imansızlar için her şey haramdır. Çünkü onların zihinleri de, vicdanları da kirlidir.
16
Allah’ı bildiklerini ileri sürerler, fakat amelleriyle bunu inkâr ederler. Allah’a itaat etmeyen, iyi bir şey yapmaktan aciz, iğrenç kişilerdir.
Titus 1:1
Titus 1:2
Titus 1:3
Titus 1:4
Titus 1:5
Titus 1:6
Titus 1:7
Titus 1:8
Titus 1:9
Titus 1:10
Titus 1:11
Titus 1:12
Titus 1:13
Titus 1:14
Titus 1:15
Titus 1:16
Titus 1 / Tit 1
Titus 2 / Tit 2
Titus 3 / Tit 3