A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Romalılar 161
Kenhere şehrindeki cemaatin hizmetkârı mümin kız kardeşimiz Fibe’yi size salık veririm.
2
Onu Rab’be ait biri olarak, Allah’ın halkına yaraşır biçimde kabul edin. Her ihtiyacında ona destek olun. Çünkü bana ve daha birçok kişiye hamilik yaptı.
3
Mesih İsa yolunda emektaşlarım olan Priska ve Akvila’ya selamlarımı iletin.
4
Onlar benim uğruma kendi canlarını tehlikeye attılar. Sadece ben değil, Yahudi olmayan bütün cemaatler de onlara minnettardır.
5
Ayrıca evlerinde toplanan cemaate de selamlarımı iletin. Asya ilinden Mesih’e ilk iman edenlerden biri olan sevgili kardeşim Epenetus’a selam edin.
6
Sizin için çok emek vermiş olan Meryem’e selam söyleyin.
7
Havariler arasında itibar sahibi olan ve Mesih’e benden önce iman eden Andronikus’la Yunya’ya selamlarımı iletin. Onlar hem soydaşım hem de hapishane arkadaşımdır.
8
Rab’be ait sevgili kardeşim Ampliatus’a selam söyleyin.
9
Mesih yolunda emektaşımız Urbanus’a ve sevgili mümin kardeşim Stakis’e selamlarımı iletin.
10
Mesih’e sadakatini ispat etmiş olan Apelles’e selam edin. Aristobulus’un bütün ev halkına selam söyleyin.
11
Soydaşım Herodion’a selam edin. Narkis’in ev halkından Rab’be ait olanlara selamlarımı iletin.
12
Rab yolunda emek veren mümin kız kardeşlerimiz Trifena’yla Trifosa’ya selam edin. Rab’bin hizmetinde çok çalışmış sevgili kız kardeşimiz Persis’e selam söyleyin.
13
Rab’bin seçkin kulu Rufus’a ve bana da analık etmiş olan annesine selam edin.
14
Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas ve yanlarındaki müminlere selam edin.
15
Filologus ve Yulya’ya, Nereus’la kız kardeşine, Olimpas’la yanlarındaki bütün müminlere selam edin.
16
Birbirinizi Allah’a vakfolmuş olanlara yaraşır öpüşle selamlayın. Mesih’in bütün cemaatleri size selam ederler.
17
Ey mümin kardeşlerim, size yalvarırım, size vazedilen talime aykırı fikirler yayan, müminleri saptırıp ayrılıklara sebep olanlara karşı dikkatli olun. Onlardan sakının.
18
Böyleleri Efendimiz Mesih’e değil, kendi midelerine hizmet ediyorlar. Kulağı okşayan tatlı sözlerle saf kişileri kandırıyorlar.
19
Allah’a nasıl itaat ettiğinizi herkes işitti. Bunun için sizin adınıza seviniyorum. Ancak iyilik konusunda hikmetli, kötülük konusundaysa toy kalmanızı dilerim.
20
Selâmet veren Allah çok yakında Şeytan’ı ayaklarınızın altına serip ezecektir. Efendimiz İsa’nın lütfu üzerinizde olsun.
21
Emektaşım Timoteos, soydaşlarım Lukius, Yason ve Sosipater size selam ederler.
22
Bu mektubu Pavlus için kaleme alan ben Tertius, Rab’be ait biri olarak size selamlarımı gönderiyorum.
23
Beni ve bütün cemaati evinde ağırlayan Gayus size selam eder. Şehir haznedarı Erastus ve mümin kardeşimiz Kuartus’un size selamları var.
24
Beni ve bütün cemaati evinde ağırlayan Gayus size selam eder. Şehir haznedarı Erastus ve mümin kardeşimiz Kuartus’un size selamları var.
25
Allah, vazettiğim kurtuluş müjdesi, yani İsa Mesih hakkındaki iyi haberle imanınızı güçlendirmeye kadirdir. Bu haber, Allah’ın ezelden beri saklı tuttuğu sırrı açıklayan vahiydir.
26
Bu sır ezelden ebede kadar var olan Allah’ın emriyle, peygamberlerin yazılarıyla ışığa çıkarılmış, bütün milletlerin iman ve itaat etmesi için şimdi ilan edilmiştir.
27
Hikmet sahibi tek Allah’a, İsa Mesih vasıtasıyla ebetler ebedînce izzet olsun! Âmin.Romalılar 16:1
Romalılar 16:2
Romalılar 16:3
Romalılar 16:4
Romalılar 16:5
Romalılar 16:6
Romalılar 16:7
Romalılar 16:8
Romalılar 16:9
Romalılar 16:10
Romalılar 16:11
Romalılar 16:12
Romalılar 16:13
Romalılar 16:14
Romalılar 16:15
Romalılar 16:16
Romalılar 16:17
Romalılar 16:18
Romalılar 16:19
Romalılar 16:20
Romalılar 16:21
Romalılar 16:22
Romalılar 16:23
Romalılar 16:24
Romalılar 16:25
Romalılar 16:26
Romalılar 16:27


Romalılar 1 / Rom 1
Romalılar 2 / Rom 2
Romalılar 3 / Rom 3
Romalılar 4 / Rom 4
Romalılar 5 / Rom 5
Romalılar 6 / Rom 6
Romalılar 7 / Rom 7
Romalılar 8 / Rom 8
Romalılar 9 / Rom 9
Romalılar 10 / Rom 10
Romalılar 11 / Rom 11
Romalılar 12 / Rom 12
Romalılar 13 / Rom 13
Romalılar 14 / Rom 14
Romalılar 15 / Rom 15
Romalılar 16 / Rom 16