A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Elçilerin İşleri 151
Yahudiye diyarından gelen bazı kişiler Antakya’daki mümin kardeşlere şu telkinde bulundular: “Eğer Musa’nın töresine göre sünnet olmazsanız kurtulamazsınız.”
2
Pavlus’la Barnaba onlarla çekiştiler, şiddetle tartıştılar. Sonunda Pavlus’la Barnaba’nın birkaç müminle birlikte Kudüs’e gitmeleri kararlaştırıldı. Bu meseleyi havarilerle ve cemaatin öteki önderleriyle görüşeceklerdi.
3
Antakya’daki cemaat tarafından uğurlandılar. Fenike ve Samiriye bölgelerinden geçtiler. Buralarda olanlara, Yahudi olmayan birçok kişinin Allah’a nasıl döndüğünü etraflıca anlattılar. Müminler bunu duyunca sevindiler.
4
Kudüs’e vardıklarında havariler ve öbür önderler dâhil, bütün cemaat onları hoş karşıladılar. Pavlus ve yanındakiler Allah’ın kendileri vasıtasıyla yapmış olduğu her şeyi anlattılar.
5
Fakat Ferisi mezhebinden bazı müminler kalkıp şöyle dediler: “Bu yabancıları sünnet etmek, Musa’ya verilen şeriata uymalarını emretmek gerekir.”
6
Havarilerle öteki önderler bu meseleyi görüşmek için toplandılar.
7
Uzun bir tartışmadan sonra Petrus ayağa kalktı ve şöyle dedi: “Mümin kardeşlerim, biliyorsunuz, öteki halklar kurtuluş müjdesini benim ağzımdan duyup iman etsinler diye Allah uzun zaman önce aranızdan beni seçti.
8
Allah herkesin yüreğini bilir; Mukaddes Ruh’u tıpkı bize verdiği gibi öteki halklara da verdi. Böylece onları kabul ettiğini gösterdi.
9
Onlarla bizim aramızda hiçbir ayrım yapmadı. İman ettikleri için kalplerini temiz kıldı.
10
Şeriat ağır bir yük gibidir. Öyleyse neden şakirtlerin üstüne bu ağır yükü koyarak Allah’ı kızdırıyorsunuz? Bu yükü ne biz taşıyabildik ne de atalarımız.
11
Bizler, Rab İsa’nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz; öteki halklar da öyle kurtulacak.”
12
Bunun üzerine bütün cemaat sustu; Barnaba’yla Pavlus’u dinlemeye başladı. Barnaba’yla Pavlus, Allah’ın kendileri vasıtasıyla öteki halklar arasında nasıl alâmetler ve harikalar yaptığını anlattılar.
13
Onlar konuşmalarını bitirince Yakub söz alıp şöyle dedi: “Mümin kardeşlerim, beni dinleyin.
14
Simun Petrus bize Allah’ın öteki halklara ilk kez nasıl ilgi gösterdiğini, onlardan kendine ait olacak bir halk çıkardığını anlattı.
15
Peygamberlerin sözleri de bunu doğrular. Nitekim Tevrat şöyle der:
16
‘Rab diyor ki, bundan sonra geri döneceğim, Davud’un yıkılmış meskenini yeniden bina edeceğim. Onun yıkıntılarını onarıp onu tekrar ayağa kaldıracağım.
17
Öyle ki, geriye kalan insanlar, bana ait olmaya çağırdığım bütün halklar, beni arasınlar.
18
Bunları ezelden beri bildiren Rab işte böyle diyor.’
19
“Bu sebeple, bence Allah’a dönen yabancılara güçlük çıkarmamalıyız.
20
Ancak putlara adanıp murdar hale gelen kurban etinden, fuhuştan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kanı süzülmemiş etten sakınmaları gerekir. Onlara bu kaideleri açıklayan bir mektup yazmalıyız.
21
Zaten Musa’ya verilen Tevrat çok eski zamanlardan beri her şehirde vazedilmektedir; her Şabat Günü havralarda okunmaktadır.”
22
Sonra havariler ve öbür önderler bütün cemaatin tasvibiyle aralarından bazı kişiler seçtiler. Onları Pavlus ve Barnaba’yla birlikte Antakya’ya göndermeye karar verdiler. Mümin kardeşlerin önde gelenlerinden Barsabba denilen Yahuda ile Silas’ı seçtiler.
23
Onlarla şu mektubu yolladılar: “Mümin kardeşleriniz olan biz havariler ve öbür önderler, Antakya, Suriye ve Kilikya bölgesinde bulunan sizlere, yani Yahudi olmayan mümin kardeşlere selâm ederiz.
24
Bizden bazı kişilerin sizi sözleriyle rahatsız ettiğini, aklınızı karıştırdığını duyduk. Onları biz göndermedik.
25
Bu sebeple, oybirliğiyle bazı kişileri seçtik ve sevgili mümin kardeşlerimiz Barnaba ve Pavlus’la onları size göndermeye karar verdik.
26
Barnaba ve Pavlus, Efendimiz İsa Mesih’in adı uğruna canlarını tehlikeye atan kişilerdir.
27
Size Yahuda ile Silas’ı da gönderiyoruz. Onlar aynı şeyleri size sözlü olarak anlatacaklar.
28
Şu kaidelerin dışında size herhangi bir şey yüklememeyi Mukaddes Ruh ve biz uygun gördük:
29
Putlara sunulan kurbanların etinden, kanı süzülmemiş etten, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve fuhuştan sakınmalısınız. Bunlardan uzak durursanız, iyi edersiniz. Hoşça kalın.”
30
Barnaba, Pavlus, Yahuda ve Silas yola çıktılar ve Antakya’ya gittiler. Cemaati topladılar, mektubu onlara verdiler.
31
İmanlılar mektubu okudular; içindeki cesaret verici sözlere sevindiler.
32
Kendileri peygamber olan Yahuda ve Silas, birçok konuşma yaptılar. Mümin kardeşleri cesaretlendirdiler, imanlarını pekiştirdiler.
33
Yahuda ve Silas bir süre orada kaldılar. Sonra mümin kardeşler tarafından selâmetle uğurlandılar. Kendilerini buraya göndermiş olanların yanına döndüler.
34
Yahuda ve Silas bir süre orada kaldılar. Sonra mümin kardeşler tarafından selâmetle uğurlandılar. Kendilerini buraya göndermiş olanların yanına döndüler.
35
Pavlus’la Barnaba ise Antakya’da kaldılar. Birçoklarıyla birlikte vazedip Rab’bin kelâmını müjdelediler.
36
Bir süre sonra Pavlus Barnaba’ya şöyle dedi: “Haydi Rab’bin kelâmını vazettiğimiz şehirlere dönelim. Mümin kardeşleri ziyaret edelim, nasıl olduklarını görelim.”
37
Barnaba, Markos denilen Yuhanna’yı da yanlarında götürmek istedi.
38
Fakat Markos daha önce Pamfilya ilinde onları yüzüstü bırakıp gitmişti. Hizmete devam etmemişti. Bu yüzden Pavlus onu yanlarında götürmek istemedi.
39
Pavlus’la Barnaba’nın arasında ciddi bir anlaşmazlık çıktı. Sonuçta ayrıldılar. Barnaba Markos’u aldı ve Kıbrıs’a doğru yelken açtı.
40
Pavlus ise Silas’ı seçti. Mümin kardeşler tarafından Rab’bin lütfuna emanet edildikten sonra yola çıktı.
41
Suriye ve Kilikya’yı dolaşarak cemaatleri imanda pekiştirdi.Elçilerin İşleri 15:1
Elçilerin İşleri 15:2
Elçilerin İşleri 15:3
Elçilerin İşleri 15:4
Elçilerin İşleri 15:5
Elçilerin İşleri 15:6
Elçilerin İşleri 15:7
Elçilerin İşleri 15:8
Elçilerin İşleri 15:9
Elçilerin İşleri 15:10
Elçilerin İşleri 15:11
Elçilerin İşleri 15:12
Elçilerin İşleri 15:13
Elçilerin İşleri 15:14
Elçilerin İşleri 15:15
Elçilerin İşleri 15:16
Elçilerin İşleri 15:17
Elçilerin İşleri 15:18
Elçilerin İşleri 15:19
Elçilerin İşleri 15:20
Elçilerin İşleri 15:21
Elçilerin İşleri 15:22
Elçilerin İşleri 15:23
Elçilerin İşleri 15:24
Elçilerin İşleri 15:25
Elçilerin İşleri 15:26
Elçilerin İşleri 15:27
Elçilerin İşleri 15:28
Elçilerin İşleri 15:29
Elçilerin İşleri 15:30
Elçilerin İşleri 15:31
Elçilerin İşleri 15:32
Elçilerin İşleri 15:33
Elçilerin İşleri 15:34
Elçilerin İşleri 15:35
Elçilerin İşleri 15:36
Elçilerin İşleri 15:37
Elçilerin İşleri 15:38
Elçilerin İşleri 15:39
Elçilerin İşleri 15:40
Elçilerin İşleri 15:41


Elçilerin İşleri 1 / Elİş 1
Elçilerin İşleri 2 / Elİş 2
Elçilerin İşleri 3 / Elİş 3
Elçilerin İşleri 4 / Elİş 4
Elçilerin İşleri 5 / Elİş 5
Elçilerin İşleri 6 / Elİş 6
Elçilerin İşleri 7 / Elİş 7
Elçilerin İşleri 8 / Elİş 8
Elçilerin İşleri 9 / Elİş 9
Elçilerin İşleri 10 / Elİş 10
Elçilerin İşleri 11 / Elİş 11
Elçilerin İşleri 12 / Elİş 12
Elçilerin İşleri 13 / Elİş 13
Elçilerin İşleri 14 / Elİş 14
Elçilerin İşleri 15 / Elİş 15
Elçilerin İşleri 16 / Elİş 16
Elçilerin İşleri 17 / Elİş 17
Elçilerin İşleri 18 / Elİş 18
Elçilerin İşleri 19 / Elİş 19
Elçilerin İşleri 20 / Elİş 20
Elçilerin İşleri 21 / Elİş 21
Elçilerin İşleri 22 / Elİş 22
Elçilerin İşleri 23 / Elİş 23
Elçilerin İşleri 24 / Elİş 24
Elçilerin İşleri 25 / Elİş 25
Elçilerin İşleri 26 / Elİş 26
Elçilerin İşleri 27 / Elİş 27
Elçilerin İşleri 28 / Elİş 28