A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Yuhanna 11
Başlangıçta Kelâm vardı. Kelâm Allah’la birlikteydi Ve Kelâm Allah’ın kendisiydi.
2
Kelâm ezelden beri Allah’la birlikteydi.
3
Allah her şeyi Kelâm’ı vasıtasıyla yarattı. Allah’ın Kelâmı vasıtasıyla yaratılmamış Hiçbir şey yoktur.
4
Kelâm hayatın kaynağıdır, Bu hayat bütün insanlara nur oldu.
5
Nur karanlığı aydınlattı. Karanlık nuru söndüremedi.
6
Allah, Yahya adında birini gönderdi.
7
Yahya nur Olan’a şahitlik etmek için geldi. Allah onu nura şahitlik etsin ve bütün insanlar bu nur vasıtasıyla imana kavuşsun diye gönderdi.
8
Yahya nurun kendisi değildi. Vazifesi nura şahitlik etmekti.
9
Dünyaya gelip her insanı aydınlatan hakiki nur buydu.
10
O dünyadaydı. Dünya O’nun vasıtasıyla yaratıldı, fakat dünya O’nu tanımadı.
11
Kendi ülkesine geldi, fakat kendi halkı O’nu kabul etmedi.
12
Kendisini kabul eden herkese Allah’ın evlâdı olma hakkını verdi. Bunlar, Kelâm’a iman edenlerdir.
13
Böyleleri insan soyundan, insan iradesinden veya tabii yoldan doğan çocuklar değildir. Allah’ın gücüyle ruhen yeniden doğarlar.
14
Kelâm insan olup aramızda yaşadı. O’ndaki ululuğu, Allah’ın biricik semavî Oğlu’nun ululuğunu gördük. O, Allah’ın lütfuyla ve hakikatiyle doludur.
15
Yahya O’nu kast ederek şöyle dedi: “‘Benden sonra gelecek biri var, O benden üstündür. Çünkü O benden önce de vardı’ dediğim kişi budur.”
16
Kelâm Allah’ın lütfuyla doludur. Hepimiz O’nun sayesinde sayısız lütfa kavuştuk.
17
Allah, Musa Peygamber vasıtasıyla şeriatı verdi. Lütfunu ve kendisiyle ilgili hakikati ise İsa Mesih vasıtasıyla gösterdi.
18
Allah’ı hiç kimse görmemiştir. Fakat semavî Baba Allah’ın bağrından gelen ve özde Allah olan biricik semavî Oğul, Allah’ı bize tanıttı.
19
Kudüs’te bulunan Yahudi yetkililer Yahya’ya bazı rahipler ve Levililer gönderdi. Bunlar Yahya’ya, “Sen kimsin?” diye sordular.
20
Yahya onlarla hiç çekinmeden konuştu, “Ben Mesih değilim” diye açıkça bildirdi.
21
O zaman Yahya’ya, “Öyleyse sen kimsin? İlyas mısın?” diye sordular. Yahya, “Hayır, İlyas değilim” dedi. Bu kez, “Sen beklediğimiz peygamber misin?” diye sordular. Yahya, “Hayır, değilim” dedi.
22
Bunun üzerine ona, “Sen kimsin? Kim olduğunu söyle de bizi gönderen yetkililere verecek bir cevabımız olsun” dediler.
23
Yahya onlara Yeşaya Peygamber’in şu sözleriyle cevap verdi: “Ben, ‘Rab için düz bir yol hazırlayın’ diye çölde haykıran kişiyim.”
24
Yahya’ya gönderilen bu adamlar Ferisi mezhebindendi.
25
Ferisiler Yahya’ya sordular: “‘Mesih değilim; İlyas veya beklediğiniz peygamber de değilim’ diyorsun. Öyleyse söyle, insanları neden vaftiz ediyorsun?”
26
Yahya Ferisilere şöyle cevap verdi: “Ben insanları suyla vaftiz ediyorum. Fakat aranızda birisi var, siz daha O’nu tanımıyorsunuz.
27
Benden sonra gelecek olan O’dur. Ben O’nun çarıklarının bağcıklarını çözmeye bile lâyık değilim.”
28
Bu olaylar, Şeria Irmağı’nın karşı yakasındaki Beytanya şehrinde geçti. Yahya insanları burada vaftiz ediyordu.
29
Yahya ertesi gün İsa’nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: “İşte Allah Kuzusu! Dünyanın günahını ortadan kaldıran O’dur.
30
Kendisi hakkında, ‘Benden sonra gelecek olan biri var, O benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı’ dediğim kişi işte budur.
31
O’nu tanımıyordum, fakat İsrail halkı O’nun Mesih olduğunu görüp anlasın diye insanları suyla vaftiz etmeye geldim.”
32
Yahya daha sonra şunları söyledi: “Mukaddes Ruh’un gökten bir güvercin gibi indiğini ve O’nun üzerine konduğunu gördüm.
33
O’nu ben de tanımıyordum. Fakat insanları suyla vaftiz etmem için beni gönderen Allah, ‘Mukaddes Ruh’un indiğini ve birinin üzerinde durduğunu göreceksin. İnsanları Mukaddes Ruh’la vaftiz edecek olan O’dur’ dedi.
34
Ben de gördüm; bu yüzden O’nun Allah’ın semavî Oğlu olduğuna şahitlik ediyorum.”
35
Yahya ertesi gün iki şakirdiyle birlikteydi.
36
İsa’nın oradan geçtiğini görünce, “İşte Allah Kuzusu!” dedi.
37
Yahya’nın bu sözünü işiten iki şakirt İsa’nın ardından gittiler.
38
İsa arkasına döndü, bunların peşinden geldiğini gördü. Onlara, “Ne istiyorsunuz?” dedi. Onlar, “Rabbi, nerede oturuyorsun?” diye sordular (‘Rabbi’, hocam anlamına gelir).
39
İsa onlara, “Gelin, görün” dedi. İki şakirt İsa’yla birlikte gittiler, O’nun yaşadığı yeri gördüler. Saat dört sularıydı. Günün geri kalan kısmını İsa’nın yanında geçirdiler.
40
Bu şakirtler Yahya’nın İsa hakkındaki sözlerini duyduktan sonra İsa’nın peşinden gitmişlerdi. Bunlardan biri, Simun Petrus’un kardeşi Andreas’tı.
41
Andreas’ın ilk yaptığı şey gidip kardeşi Simun’u bulmak oldu. Ona, “Mesih’i bulduk” dedi. Mesih, meshedilmiş anlamına gelir.
42
Ardından Simun’u İsa’ya götürdü. İsa, Simun’a baktı ve şöyle dedi: “Sen Yuhanna’nın oğlu Simun’sun. Bundan sonra sana Kefas denilecek.” Kefas veya Petrus, kaya demektir.
43
Ertesi gün İsa Celile bölgesine gitmeye karar verdi. Oraya varınca Filipus’u buldu ve ona, “Ardımdan gel” dedi.
44
Filipus, tıpkı Andreas ve Petrus gibi Beytsayda şehrindendi.
45
Filipus Natanel’i buldu ve ona, “Musa’nın Tevrat’ta hakkında yazdığı ve peygamberlerin söz ettiği kişiyi bulduk. O, Yusuf Oğlu Nasıralı İsa’dır” dedi.
46
Natanel Filipus’a, “Nasıra mı? Nasıra’dan iyi bir şey çıkar mı?” diye sordu. Filipus Natanel’e, “Gel, kendin gör” diye cevap verdi.
47
İsa, Natanel’in kendisine doğru geldiğini görünce onu işaret edip, “İşte saf ve itimada lâyık bir İsrailoğlu!” dedi.
48
Natanel İsa’ya, “Beni nereden tanıyorsun?” diye sordu. İsa ona, “Filipus daha çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm” dedi.
49
O zaman Natanel, “Rabbi, sen Allah’ın semavî Oğlu’sun! İsrail’in Kralı’sın!” dedi.
50
Bunun üzerine İsa Natanel’e, “‘Seni incir ağacının altında gördüm’ dediğim için mi inanıyorsun? Bundan çok daha büyük şeyler göreceksin!” dedi.
51
Ardından onlara şöyle dedi: “Emin olun, göğün açıldığını, Allah’ın meleklerinin İnsanoğlu üzerine inip yükseldiklerini göreceksiniz.”Yuhanna 1:1
Yuhanna 1:2
Yuhanna 1:3
Yuhanna 1:4
Yuhanna 1:5
Yuhanna 1:6
Yuhanna 1:7
Yuhanna 1:8
Yuhanna 1:9
Yuhanna 1:10
Yuhanna 1:11
Yuhanna 1:12
Yuhanna 1:13
Yuhanna 1:14
Yuhanna 1:15
Yuhanna 1:16
Yuhanna 1:17
Yuhanna 1:18
Yuhanna 1:19
Yuhanna 1:20
Yuhanna 1:21
Yuhanna 1:22
Yuhanna 1:23
Yuhanna 1:24
Yuhanna 1:25
Yuhanna 1:26
Yuhanna 1:27
Yuhanna 1:28
Yuhanna 1:29
Yuhanna 1:30
Yuhanna 1:31
Yuhanna 1:32
Yuhanna 1:33
Yuhanna 1:34
Yuhanna 1:35
Yuhanna 1:36
Yuhanna 1:37
Yuhanna 1:38
Yuhanna 1:39
Yuhanna 1:40
Yuhanna 1:41
Yuhanna 1:42
Yuhanna 1:43
Yuhanna 1:44
Yuhanna 1:45
Yuhanna 1:46
Yuhanna 1:47
Yuhanna 1:48
Yuhanna 1:49
Yuhanna 1:50
Yuhanna 1:51


Yuhanna 1 / Yuh 1
Yuhanna 2 / Yuh 2
Yuhanna 3 / Yuh 3
Yuhanna 4 / Yuh 4
Yuhanna 5 / Yuh 5
Yuhanna 6 / Yuh 6
Yuhanna 7 / Yuh 7
Yuhanna 8 / Yuh 8
Yuhanna 9 / Yuh 9
Yuhanna 10 / Yuh 10
Yuhanna 11 / Yuh 11
Yuhanna 12 / Yuh 12
Yuhanna 13 / Yuh 13
Yuhanna 14 / Yuh 14
Yuhanna 15 / Yuh 15
Yuhanna 16 / Yuh 16
Yuhanna 17 / Yuh 17
Yuhanna 18 / Yuh 18
Yuhanna 19 / Yuh 19
Yuhanna 20 / Yuh 20
Yuhanna 21 / Yuh 21