A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Luka 31
Sezar Tiberyus’un imparatorluk döneminin on beşinci yılıydı. Yahudiye’de Pontius Pilatus valilik yapıyordu. İmparatorun izniyle Celile’yi Hirodes, İtureya ve Trahonitis bölgesini Hirodes’in kardeşi Filipus, Abilene’yi Lisanias yönetiyordu.
2
Hanan ve Kayafa başrahiplerdi. Bu sırada Allah, kırda yaşayan Zekeriya oğlu Yahya’ya kelâmını bildirdi.
3
Yahya, Şeria Irmağı çevresindeki bütün bölgeleri dolaştı. Halkı günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu.
4
Nitekim Yeşaya Peygamber’in kitabında şu sözler yazılmıştır: “Kırda haykıran ses, ‘Rab’bin yolunu hazırlayın, geçeceği yerleri düzleyin’ diyor.
5
Her vadi doldurulacak, dağ tepe alçaltılacak. Eğri yollar düzlenip engebeli olanlar yamyassı olacak.
6
Nihayet herkes Allah’ın kendi halkını nasıl kurtardığını görecek!”
7
İnsanlar vaftiz olmak için akın akın Yahya’ya geldi. Yahya onlara şöyle dedi: “Ey engerekler soyu! Yürekten tövbe etmeden Allah’ın gazabından kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz?
8
Tövbe edin ve hakikaten değiştiğinizi amellerinizle gösterin. ‘Bunu yapmamıza gerek yoktur. Biz İbrahim soyundanız’ demeye kalkmayın. Ben size şunu söyleyeyim: Allah şu taşlardan bile İbrahim’e çocuk yaratabilir.
9
Siz işe yaramayan ağaçlara benziyorsunuz. Balta ağacın köküne dayanmıştır. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacaktır.”
10
Halk Yahya’ya, “O halde ne yapmalıyız?” diye sordular.
11
Yahya, “İki gömleği olan birini hiç olmayana versin. Yiyeceği olan da hiç olmayanla paylaşsın” diye cevap verdi.
12
Bu arada vergiciler de Yahya’ya vaftiz olmaya geldiler. “Hoca, peki bizim ne yapmamız gerekir?” diye sordular.
13
Yahya, “Size emredilenden daha fazla vergi almayın” dedi.
14
Askerler ona, “Ya biz ne yapmalıyız?” diye sordular. Yahya onlara şöyle dedi: “Kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın. Ücretinizle yetinin.”
15
Halk Mesih’in gelişini umutla bekliyordu. Yahya’yla ilgili olarak herkesin aklında “Acaba Mesih bu mu?” sorusu vardı.
16
Yahya şöyle dedi: “Ben sizi suyla vaftiz ediyorum, fakat benden daha üstün Olan geliyor. Ben O’nun çarığının bağını çözmeye bile lâyık değilim. O sizi Mukaddes Ruh’la ve ateşle vaftiz edecek.
17
Yabası elindedir; harman yerinde buğdayı samandan ayıklayacak. Buğdayı ambarına yığacak. Samanı ise hiç sönmeyen ateşte yakacak.”
18
Yahya halka daha birçok öğüt verip Mesih’i müjdeledi.
19
O bölgenin yöneticisi Hirodes, kardeşinin eski karısı Hirodiya’yla evlenmişti, başka kötülükler de yapıyordu. Bundan ötürü Yahya onu şiddetle kınadı.
20
Hirodes yaptığı kötülüklere bir yenisini daha ekleyerek Yahya’yı zindana attırdı.
21
Halk vaftiz olurken İsa da gelip vaftiz oldu; dua etmeye başlayınca gök açıldı.
22
Mukaddes Ruh semadan bir güvercin biçiminde İsa’nın üstüne indi ve semadan şöyle bir ses duyuldu: “Sen benim sevgili semavî Oğlum’sun, senden razıyım.”
23
İsa faaliyete başladığı zaman takriben otuz yaşındaydı. Yusuf’un oğlu diye biliniyordu. Yusuf da Eli’nin oğlu,
24
Eli Mattat’ın oğlu, Mattat Levi’nin oğlu, Levi Malki’nin oğlu, Malki Yannay’ın oğlu, Yannay Yusuf’un oğlu,
25
Yusuf Mattitya’nın oğlu, Mattitya Amos’un oğlu, Amos Nahum’un oğlu, Nahum Hesli’nin oğlu, Hesli Nagay’ın oğlu,
26
Nagay Mahat’ın oğlu, Mahat Mattitya’nın oğlu, Mattitya Şimi’nin oğlu, Şimi Yosek’in oğlu, Yosek Yoda’nın oğlu,
27
Yoda Yohanan’ın oğlu, Yohanan Reşa’nın oğlu, Reşa Zerubbabil’in oğlu, Zerubbabil Şealtiel’in oğlu, Şealtiel Neri’nin oğlu,
28
Neri Malki’nin oğlu, Malki Addi’nin oğlu, Addi Kosam’ın oğlu, Kosam Elmadam’ın oğlu, Elmadam Er’in oğlu,
29
Er Yeşu’nun oğlu, Yeşu Eliezer’in oğlu, Eliezer Yorim’in oğlu, Yorim Mattata’nın oğlu, Mattata Levi’nin oğlu,
30
Levi Şimon’un oğlu, Şimon Yahuda’nın oğlu, Yahuda Yusuf’un oğlu, Yusuf Yonam’ın oğlu, Yonam Elyakim’in oğlu,
31
Elyakim Mala’nın oğlu, Mala Menna’nın oğlu, Menna Mattata’nın oğlu, Mattata Natan’ın oğlu, Natan Davud’un oğlu,
32
Davud İşay’ın oğlu, İşay Oved’in oğlu, Oved Boaz’ın oğlu, Boaz Salmon’un oğlu, Salmon Nahşon’un oğlu,
33
Nahşon Amminadav’ın oğlu, Amminadav Ram’ın oğlu, Ram Hesron’un oğlu, Hesron Peres’in oğlu, Peres Yahuda’nın oğlu,
34
Yahuda Yakub’un oğlu, Yakub İshak’ın oğlu, İshak İbrahim’in oğlu, İbrahim Terah’ın oğlu, Terah Nahor’un oğlu,
35
Nahor Seruk’un oğlu, Seruk Reu’nun oğlu, Reu Pelek’in oğlu, Pelek Ever’in oğlu, Ever Şelah’ın oğlu,
36
Şelah Kenan’ın oğlu, Kenan Arpakşad’ın oğlu, Arpakşad Sam’ın oğlu, Sam Nuh’un oğlu, Nuh Lemek’in oğlu,
37
Lemek Metuşelah’ın oğlu, Metuşelah Hanok’un oğlu, Hanok Yered’in oğlu, Yered Mahalalel’in oğlu, Mahalalel Kenan’ın oğlu,
38
Kenan Enoş’un oğlu, Enoş Şit’in oğlu, Şit Adem’in oğludur. Adem’i de Allah yarattı.