A A A A A
×

İncil NTB 2018

Yakup 2

1
EY kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesihin, izzet Rabbinin, imanını şahsa riayet ederek tutmayın.
2
Çünkü eğer toplandığınız yere altın yüzüklü, parlak esvap içinde bir adam girerse, bir fakir adam da kirli esvap içinde girerse,
3
ve parlak esvap giyen adama bakıp: Sen burada iyi yerde otur, derseniz, ve fakire: Sen orada dur, yahut: Benim basamağımın altında otur, derseniz,
4
aranızda ayırt etmiyor, ve kötü düşünceler sahibi hâkimler olmuyor musunuz?
5
Dinleyin, ey sevgili kardeşlerim, dünyaya göre fakir olanları Allah imanda zenginler olmak, ve kendisini sevenlere vadettiği melekûtun varisleri olmak üzre seçmedi mi?
6
Fakat siz fakiri tahkir ettiniz. Zenginler size gadretmezler mi, ve onlar sizleri mahkemelere sürüklemezler mi?
7
Onlar çağırıldığınız iyi isme küfretmezler mi?
8
Eğer mülûkâne kanunu: “Komşunu kendin gibi seveceksin,” yazısına göre ikmal ederseniz, iyi edersiniz;
9
fakat eğer şahsa riayet ederseniz, günah işlersiniz, şeriat tarafından suçlular gibi ilzam olunursunuz.
10
Çünkü her kim bütün şeriati tutar, fakat bir şeyde sürçerse, hepsinde suçlu olur.
11
Çünkü: “Zina etmiyesin” demiş olan: “Katletmiyesin,” de demiştir. İmdi eğer sen zina etmez, fakat katledersen, şeriatin mütecavizi olmuş olursun.
12
Hürriyet kanunu vasıtası ile hükmolunacak kimseler gibi, böylece söyleyin ve böylece yapın.
13
Çünkü merhamet etmemiş olana hüküm merhametsizdir; merhamet hükme karşı övünür.
14
Ey kardeşlerim, eğer bir kimse amelleri yok iken, imanı olduğunu söylerse, faide nedir? kendisini o iman kurtarabilir mi?
15
Eğer bir kardeş yahut bir kızkardeş çıplak ve gündelik yiyecekten mahrum iken,
16
sizden de biri onlara: Selâmetle gidin, ısının ve doyun, derse, fakat bedenin muhtaç olduğu şeyleri onlara vermezseniz, faide nedir?
17
Böylece, iman da, eğer amelleri olmazsa, haddi zatında ölüdür.
18
Fakat bir kimse diyecektir ki: Senin imanın var, ve benim amellerim var; senin imanını ameller olmadan bana göster, ve ben imanımı amellerimle sana göstereceğim.
19
Sen Allah bir olduğuna inanıyorsun; iyi ediyorsun; cinler de inanıyorlar, ve titriyorlar.
20
Fakat, ey boş adam, imanın ameller olmayınca, faidesiz olduğunu bilmek ister misin?
21
Babamız İbrahim, oğlu İshakı mezbah üzerinde takdim etmiş olarak amellerden salih sayılmadı mı?
22
Görüyorsun ki iman onun amellerile beraber işliyordu, ve iman amellerle ikmal olundu:
23
“Ve İbrahim Allaha iman etti ve kendisine salâh sayıldı” diye yazı da tamamlandı, ve ona Allahın dostu denildi.
24
Görüyorsunuz ki insan yalnız imanla değil, amellerle salih sayılır.
25
Ve ayni suretle fahişe Rahab da ulakları kabul etmiş ve başka bir yoldan göndermiş olarak amellerle salih sayılmadı mı?
26
Çünkü beden, ruh olmıyınca ölü olduğu gibi, böylece iman da, ameller olmıyınca ölüdür.
Yakup 2:1
Yakup 2:2
Yakup 2:3
Yakup 2:4
Yakup 2:5
Yakup 2:6
Yakup 2:7
Yakup 2:8
Yakup 2:9
Yakup 2:10
Yakup 2:11
Yakup 2:12
Yakup 2:13
Yakup 2:14
Yakup 2:15
Yakup 2:16
Yakup 2:17
Yakup 2:18
Yakup 2:19
Yakup 2:20
Yakup 2:21
Yakup 2:22
Yakup 2:23
Yakup 2:24
Yakup 2:25
Yakup 2:26
Yakup 1 / Yak 1
Yakup 2 / Yak 2
Yakup 3 / Yak 3
Yakup 4 / Yak 4
Yakup 5 / Yak 5