English
A A A A A
×

İncil NTB 2018

Matta 1
1
İBRAHİM oğlu, Davud oğlu, İsa Mesihin nesebinin kitabıdır. İbrahim İshakın babası idi;
2
İshak Yakubun babası idi; Yakub Yahuda ve kardeşlerinin babası idi;
3
Yahuda Tamardan doğan Perets ve Zerahın babası idi; Perets Hetsronun babası idi; Hetsron Ramın babası idi;
4
Ram Amminadabın babası idi; Amminadab Nahşonun babası idi; Nahşon Salmonun babası idi;
5
Salmon Rahabdan doğan Boazın babası idi; Boaz Ruttan doğan Obedin babası idi; Obed Yessenin babası idi;
6
Yesse kıral Davudun babası idi. Davud Uriyanın karısından olan Süleymanın babası idi;
7
Süleyman Rehoboamın babası idi; Rehoboam Abiyanın babası idi; Abiya Asanın babası idi;
8
Asa Yehoşafatın babası idi; Yehoşafat Yoramın babası idi; Yoram Uzziyanın babası idi;
9
Uzziya Yotamın babası idi; Yotam Ahazın babası idi; Ahaz Hizkiyanın babası idi;
10
Hizkiya Manassenin babası idi; Manasse Amonun babası idi; Amon Yoşiyanın babası idi;
11
Yoşiya Babile sürgünlük zamanında doğan Yekonya ve kardeşlerinin babası idi.
12
Yekonya Babile sürgünlükten sonra doğan Şealtielin babası idi; Şealtiel Zerubbabelin babası idi;
13
Zerubbabel Abiudun babası idi; Abiud Elyakimin babası idi; Elyakim Azorun babası idi;
14
Azor Sadokun babası idi; Sadok Ahimin babası idi; Ahim Eliudun babası idi;
15
Eliud Eleazarın babası idi; Eleazar Mattanın babası idi; Mattan Yakubun babası idi;
16
Yakub Meryemin kocası Yusufun babası olup, Meryemden de Mesih denilen İsa doğdu.
17
İmdi, İbrahimden Davuda kadar olan nesiller on dört nesildir; Davuddan Babile sürgünlüğe kadar on dört nesildir; ve Babile sürgünlükten Mesihe kadar on dört nesildir.
18
İsa Mesihin doğması da şöyle oldu: anası Meryem Yusufa nişanlanmış olduğu halde, buluşmalarından önce Ruhülkudüsten gebe olduğu anlaşıldı.
19
Nişanlısı Yusuf, salih bir adam olup onu âleme rüsvay etmek istemiyerek, gizlice boşamak niyetinde idi.
20
Fakat bunları düşünürken, işte, Rabbin meleği ruyada ona görünüp dedi: Sen, Davud oğlu Yusuf, Meryemi kendine karı olarak almaktan korkma; çünkü kendisinde doğmuş olan Ruhülkudüstendir.
21
Ve bir oğul doğuracaktır; ve onun adını İsa koyacaksın; çünkü kavmını günahlarından kurtaracak olan odur.
22
İmdi, peygamber vasıtası ile RAB tarafından söylenen:
23
“İşte, kız gebe kalacak, ve bir oğul doğuracak, Ve onun adını İmmanuel koyacaklar;” — bu da, Allah bizimledir, diye tercüme olunur — sözü yerine gelsin diye, hep bunlar vaki oldu.
24
Yusuf uykusundan uyandı, Rabbin meleğinin kendisine buyurduğu gibi yaptı;
25
ve karısını yanına alıp bir oğul doğuruncıya kadar onu bilmedi; ve çocuğun adını İsa koydu.