A A A A A
×

พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

สดุดี ๑๑๙

ความสุขมีแก่ผู้ที่วิถีทางของเขาไร้ที่ติ ผู้ซึ่งประพฤติตามบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ความสุขมีแก่ผู้ที่รักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ และแสวงหาพระองค์หมดทั้งใจ
เขาไม่ทำสิ่งที่ผิด แต่ดำเนินอยู่ในทางของพระองค์
พระองค์ประทานข้อบังคับ ซึ่งต้องเชื่อฟังอย่างเต็มที่
ขอให้วิถีทางของข้าพระองค์มั่นคงแน่วแน่ ในการปฏิบัติตามกฎหมายของพระองค์!
แล้วข้าพระองค์จะไม่ต้องอับอาย เมื่อข้าพระองค์พิเคราะห์พระบัญชาทั้งสิ้นของพระองค์
ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยจิตใจเที่ยงตรง เมื่อเรียนรู้บทบัญญัติอันชอบธรรมของพระองค์
ข้าพระองค์จะเชื่อฟังกฎหมายของพระองค์ ขออย่าทรงละทิ้งข้าพระองค์ไป
คนหนุ่มสาวจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? ก็โดยการดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค์
๑๐
ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์หมดทั้งใจ ขออย่าให้ข้าพระองค์เตลิดจากพระบัญชาของพระองค์
๑๑
ข้าพระองค์จดจำพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจ เพื่อจะได้ไม่ทำบาปต่อพระองค์
๑๒
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า สรรเสริญพระองค์ ขอทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์
๑๓
ด้วยริมฝีปากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ท่องจำบทบัญญัติทั้งสิ้นที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์
๑๔
ข้าพระองค์ปีติยินดีในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ เหมือนผู้ที่ชื่นชมในทรัพย์สมบัติมหาศาล
๑๕
ข้าพระองค์ใคร่ครวญข้อบังคับของพระองค์ และพิเคราะห์วิถีทางของพระองค์
๑๖
ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีในกฎหมายของพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่ละเลยพระวจนะของพระองค์
๑๗
ขอทรงดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ แล้วข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ และจะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์
๑๘
ขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็น สิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายในบทบัญญัติของพระองค์
๑๙
ข้าพระองค์เป็นคนแปลกหน้าในโลกนี้ ขออย่าทรงซ่อนพระบัญชาไว้จากข้าพระองค์
๒๐
จิตวิญญาณของข้าพระองค์ถูกเผาผลาญด้วยความโหยหา บทบัญญัติของพระองค์ตลอดเวลา
๒๑
พระองค์ทรงกำราบคนเย่อหยิ่งผู้ที่ถูกสาปแช่ง ผู้ซึ่งเตลิดจากพระบัญชาของพระองค์
๒๒
ขอทรงเอาการดูถูกดูแคลนออกไปจากข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์รักษากฎเกณฑ์ของพระองค์
๒๓
ถึงแม้บรรดาเจ้านายจะนั่งลงร่วมกันกล่าวร้ายข้าพระองค์ ผู้รับใช้ของพระองค์จะยังใคร่ครวญกฎหมายของพระองค์
๒๔
กฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์ และเป็นที่ปรึกษาของข้าพระองค์
๒๕
ข้าพระองค์ตกต่ำลงจนคลุกฝุ่น ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์
๒๖
ข้าพระองค์กราบทูลถึงวิถีทางของข้าพระองค์พระองค์ก็ทรงตอบ ขอทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์
๒๗
ขอทรงให้ข้าพระองค์เข้าใจคำสอนจากข้อบังคับของพระองค์ แล้วข้าพระองค์จะใคร่ครวญพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์
๒๘
จิตวิญญาณของข้าพระองค์อ่อนล้าเพราะความทุกข์โศก ขอทำให้ข้าพระองค์เข้มแข็งขึ้นตามพระวจนะของพระองค์
๒๙
ขอทรงปกป้องข้าพระองค์ให้พ้นจากวิถีจอมปลอมทั้งหลาย ขอทรงเมตตาปรานีข้าพระองค์และสอนบทบัญญัติของพระองค์แก่ข้าพระองค์
๓๐
ข้าพระองค์ได้เลือกหนทางแห่งความจริง ข้าพระองค์ปักใจแน่วแน่ในบทบัญญัติของพระองค์
๓๑
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ยึดมั่นในกฎเกณฑ์ของพระองค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ต้องอับอาย
๓๒
ข้าพระองค์กระตือรือร้นที่จะทำตามพระบัญชาของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกระทำให้จิตใจของข้าพระองค์เป็นไท
๓๓
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสอนข้าพระองค์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายของพระองค์ แล้วข้าพระองค์จะรักษาไว้จนถึงที่สุด
๓๔
โปรดประทานความเข้าใจ แล้วข้าพระองค์จะรักษาบทบัญญัติของพระองค์ และปฏิบัติตามด้วยสุดใจ
๓๕
ขอทรงนำข้าพระองค์ไปตามทางที่ทรงบัญชา เพราะข้าพระองค์ชื่นชมในทางนั้น
๓๖
ขอทรงหันจิตใจของข้าพระองค์สู่กฎเกณฑ์ของพระองค์ ไม่มุ่งหาประโยชน์อย่างเห็นแก่ตัว
๓๗
ขอทรงหันสายตาของข้าพระองค์จากสิ่งที่ไร้ค่า ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์
๓๘
ขอทรงกระทำตามที่ทรงสัญญาไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์ เพื่อพระองค์จะเป็นที่ยำเกรง
๓๙
ขอทรงเอาความอับอายที่ข้าพระองค์หวาดกลัวออกไป เพราะบทบัญญัติของพระองค์นั้นดี
๔๐
ข้าพระองค์ฝักใฝ่ในข้อบังคับของพระองค์ยิ่งนัก! ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ด้วยความชอบธรรมของพระองค์
๔๑
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ความรักมั่นคงของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ ขอให้การช่วยกู้มาถึงตามพระสัญญาของพระองค์
๔๒
แล้วข้าพระองค์จะมีคำตอบสำหรับคนที่เย้ยหยันข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์วางใจในพระวจนะของพระองค์
๔๓
ขออย่าทรงพรากถ้อยคำแห่งความจริงไปจาก ปากของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ฝากความหวังไว้กับบท บัญญัติของพระองค์
๔๔
ข้าพระองค์จะเชื่อฟังบทบัญญัติของพระองค์เสมอ สืบๆ ไปเป็นนิตย์
๔๕
ข้าพระองค์จะดำเนินไปอย่างเสรี เพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์
๔๖
ข้าพระองค์จะพูดถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์ต่อหน้าบรรดากษัตริย์ และจะไม่อับอายขายหน้า
๔๗
เพราะข้าพระองค์ปีติยินดีในพระบัญชาของพระองค์ ข้าพระองค์รักพระบัญชาเหล่านั้น
๔๘
ข้าพระองค์เทิดทูน พระบัญชาซึ่งข้าพระองค์รัก และใคร่ครวญกฎหมายของพระองค์
๔๙
ขอทรงระลึกถึงพระวจนะที่ทรงให้ไว้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงให้ความหวังแก่ข้าพระองค์
๕๐
สิ่งที่ปลอบโยนข้าพระองค์ในยามทุกข์ยากก็คือ พระสัญญาของพระองค์รักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้
๕๑
คนยโสเย้ยหยันข้าพระองค์อย่างไม่ปรานี แต่ข้าพระองค์ไม่หันไปจากบทบัญญัติของพระองค์
๕๒
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ระลึกถึงบทบัญญัติแต่เก่าก่อนของพระองค์ และข้าพระองค์ก็ได้รับการปลอบประโลมใจ
๕๓
ข้าพระองค์โกรธยิ่งนักเพราะคนชั่ว ผู้ละทิ้งบทบัญญัติของพระองค์
๕๔
กฎหมายของพระองค์เป็นบทเพลงของข้าพระองค์ ไม่ว่าข้าพระองค์จะพำนักอยู่ที่ใด
๕๕
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ในยามค่ำคืนข้าพระองค์ระลึกถึงพระนามของพระองค์ และข้าพระองค์จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์
๕๖
ที่ข้าพระองค์ปฏิบัติเสมอมา ก็คือเชื่อฟังข้อบังคับของพระองค์
๕๗
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นส่วนมรดกของข้าพระองค์ ข้าพระองค์สัญญาว่าจะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์
๕๘
ข้าพระองค์แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์หมดทั้งใจ ขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้
๕๙
ข้าพระองค์พิจารณาวิถีทางของตน และหันย่างก้าวมาสู่กฎเกณฑ์ของพระองค์
๖๐
ข้าพระองค์จะรีบและจะไม่ล่าช้า ที่จะเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์
๖๑
แม้คนชั่วใช้เชือกผูกข้าพระองค์ ข้าพระองค์ก็จะไม่ลืมบทบัญญัติของพระองค์
๖๒
ยามเที่ยงคืนข้าพระองค์ลุกขึ้นมาขอบพระคุณพระองค์ สำหรับบทบัญญัติอันชอบธรรมของพระองค์
๖๓
ข้าพระองค์เป็นมิตรกับทุกคนที่ยำเกรงพระองค์ กับผู้ที่ทำตามข้อบังคับของพระองค์
๖๔
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โลกเปี่ยมด้วยความรักเมตตาของพระองค์ ขอทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์
๖๕
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ ตามพระวจนะของพระองค์
๖๖
ขอทรงสอนข้าพระองค์ให้มีความรู้และมีดุลยพินิจที่ดี เพราะข้าพระองค์เชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์
๖๗
ก่อนตกทุกข์ได้ยากข้าพระองค์หลงเตลิดไป แต่บัดนี้ข้าพระองค์เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์
๖๘
พระองค์ทรงแสนดี และสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นดีเลิศ ขอทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์
๖๙
แม้คนเย่อหยิ่งใส่ร้ายป้ายสีข้าพระองค์ ข้าพระองค์ก็รักษาข้อบังคับของพระองค์ด้วยสุดใจ
๗๐
จิตใจของพวกเขาดื้อด้านและไม่รู้จักสำนึก ส่วนข้าพระองค์ปีติยินดีในบทบัญญัติของพระองค์
๗๑
ดีแล้วที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก ข้าพระองค์จะได้เรียนรู้กฎหมายของพระองค์
๗๒
บทบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์ล้ำค่าสำหรับข้าพระองค์ ยิ่งกว่าเงินและทองนับพันนับหมื่น
๗๓
พระหัตถ์ของพระองค์ได้สร้างและปั้นแต่งข้าพระองค์ขึ้น โปรดให้ข้าพระองค์มีความเข้าใจ เพื่อจะเรียนรู้พระบัญชาของพระองค์
๗๔
ขอให้ผู้ที่ยำเกรงพระองค์ชื่นชมยินดีเมื่อเห็นข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ฝากความหวังไว้ที่พระวจนะของพระองค์
๗๕
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์รู้ว่าบทบัญญัติของพระองค์นั้นชอบธรรม และรู้ว่าที่พระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นทุกข์นั้นก็เพราะพระองค์ทรงซื่อสัตย์
๗๖
ขอให้ความรักมั่นคงของพระองค์ปลอบประโลมข้าพระองค์ ตามที่ทรงสัญญาไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์
๗๗
ขอทรงเอ็นดูสงสาร เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ เพราะข้าพระองค์ปีติยินดีในบทบัญญัติของพระองค์
๗๘
ขอให้คนหยิ่งยโสอับอาย เพราะพวกเขาทำผิดต่อข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุ ส่วนข้าพระองค์จะใคร่ครวญข้อบังคับของพระองค์
๗๙
ขอให้ผู้ที่ยำเกรงพระองค์ ผู้ที่เข้าใจกฎเกณฑ์ของพระองค์ หันมาหาข้าพระองค์
๘๐
ขอให้จิตใจของข้าพระองค์ปราศจากที่ติต่อกฎหมายของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ต้องอับอาย
๘๑
จิตวิญญาณของข้าพระองค์อ่อนล้าเพราะโหยหา ความรอดของพระองค์ แต่ข้าพระองค์ฝากความหวังไว้ที่พระวจนะของพระองค์
๘๒
ดวงตาของข้าพระองค์อ่อนล้า เพราะรอคอยพระสัญญาของพระองค์ ข้าพระองค์กล่าวว่า “เมื่อใดหนอพระองค์จะทรงปลอบประโลมข้าพระองค์?”
๘๓
แม้ข้าพระองค์แห้งเหี่ยวเหมือนถุงหนังเหล้าองุ่นที่ถูกรมควัน ข้าพระองค์ก็ไม่ลืมกฎหมายของพระองค์
๘๔
ผู้รับใช้ของพระองค์จะต้องรอคอยไปนานสักเท่าใด? เมื่อใดพระองค์จะทรงลงโทษบรรดาผู้ที่ข่มเหงข้าพระองค์?
๘๕
คนหยิ่งจองหองขุดหลุมพรางดักข้าพระองค์ ซึ่งขัดกับบทบัญญัติของพระองค์
๘๖
พระบัญชาของพระองค์ล้วนแต่เชื่อถือได้ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ เพราะผู้คนกดขี่ข่มเหงข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุ
๘๗
พวกเขาเกือบจะกำจัดข้าพระองค์ไปจากแผ่นดินโลกแล้ว แต่ข้าพระองค์ไม่ยอมละทิ้งข้อบังคับของพระองค์
๘๘
ขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ แล้วข้าพระองค์จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จากพระโอษฐ์ของพระองค์
๘๙
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระวจนะของพระองค์คงอยู่ตลอดไป มั่นคงนิรันดร์ในสวรรค์
๙๐
ความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุ พระองค์ทรงสถาปนาโลก โลกก็ตั้งมั่นอยู่
๙๑
บทบัญญัติของพระองค์ยั่งยืนตราบเท่าทุกวันนี้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างปรนนิบัติพระองค์
๙๒
หากบทบัญญัติของพระองค์ไม่ได้เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์ ข้าพระองค์คงมอดม้วยในความทุกข์ยากไปแล้ว
๙๓
ข้าพระองค์จะไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้ด้วยข้อบังคับเหล่านั้น
๙๔
ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์เป็นของพระองค์ ข้าพระองค์แสวงหาข้อบังคับของพระองค์
๙๕
คนชั่วรอทำลายข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์จะใคร่ครวญกฎเกณฑ์ของพระองค์
๙๖
ข้าพระองค์เห็นว่าทุกสิ่งที่ดีพร้อมก็ยังมีขีดจำกัด แต่พระบัญชาของพระองค์ไร้ขอบเขต
๙๗
ข้าพระองค์รักบทบัญญัติของพระองค์ยิ่งนัก! ข้าพระองค์ใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นตลอดวัน
๙๘
พระบัญชาของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์เฉลียวฉลาดกว่าศัตรู เพราะพระบัญชาอยู่กับข้าพระองค์เสมอ
๙๙
ข้าพระองค์มีความเข้าใจยิ่งกว่าบรรดาครูของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ใคร่ครวญกฎเกณฑ์ของพระองค์
๑๐๐
ข้าพระองค์เข้าใจมากกว่าผู้อาวุโส เพราะข้าพระองค์เชื่อฟังข้อบังคับของพระองค์
๑๐๑
ข้าพระองค์รักษาทุกย่างก้าวให้พ้นจากวิถีทางอันชั่วร้าย เพื่อข้าพระองค์จะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์
๑๐๒
ข้าพระองค์ไม่ได้ห่างจากบทบัญญัติของพระองค์ เพราะพระองค์เองทรงสอนข้าพระองค์
๑๐๓
พระวจนะของพระองค์นั้น ข้าพระองค์ลิ้มลองแล้วหวานยิ่งนัก หวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งเมื่อถึงปากของข้าพระองค์!
๑๐๔
ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจจากข้อบังคับของพระองค์ ข้าพระองค์จึงเกลียดทางที่ผิดทุกทาง
๑๐๕
พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองค์ เป็นแสงสว่างส่องทางของข้าพระองค์
๑๐๖
ข้าพระองค์ได้ปฏิญาณและยืนยันไว้ ว่าข้าพระองค์จะปฏิบัติตามบทบัญญัติอันชอบธรรมของพระองค์
๑๐๗
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ทุกข์ทรมานยิ่งนัก ขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์
๑๐๘
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงรับคำสรรเสริญด้วยใจจากปากของข้าพระองค์ และทรงสอนบทบัญญัติของพระองค์แก่ข้าพระองค์
๑๐๙
แม้ข้าพระองค์ต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงภัยอยู่เสมอ ข้าพระองค์ก็จะไม่ลืมบทบัญญัติของพระองค์
๑๑๐
คนชั่วร้ายวางกับดักล่อข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ไม่ได้หลงเตลิดจากข้อบังคับของพระองค์
๑๑๑
กฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นมรดกนิรันดร์ของข้าพระองค์ และเป็นความชื่นชมยินดีในใจของข้าพระองค์
๑๑๒
ข้าพระองค์ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำตามกฎหมายของพระองค์ จนถึงที่สุด
๑๑๓
ข้าพระองค์เกลียดชังคนสองจิตสองใจ แต่ข้าพระองค์รักบทบัญญัติของพระองค์
๑๑๔
พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นโล่ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ฝากความหวังไว้ที่พระวจนะของพระองค์
๑๑๕
เจ้าผู้ทำการชั่วทั้งหลาย จงไปให้พ้น เพื่อเราจะได้ทำตามพระบัญชาพระเจ้าของเรา!
๑๑๖
ขอทรงค้ำจุนข้าพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้ และข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ ขออย่าให้ความหวังของข้าพระองค์สิ้นสลาย
๑๑๗
ขอทรงค้ำชูข้าพระองค์ไว้และข้าพระองค์จะปลอดภัย ข้าพระองค์จะเคารพกฎหมายของพระองค์เสมอไป
๑๑๘
พระองค์ทรงปฏิเสธทุกคนที่หลงเตลิดจากกฎหมายของพระองค์ เพราะการหลอกลวงของพวกเขาก็สูญเปล่า
๑๑๙
พระองค์ทรงทิ้งบรรดาคนชั่วของโลกเหมือนเศษขยะ ฉะนั้นข้าพระองค์จึงรักกฎเกณฑ์ของพระองค์
๑๒๐
เลือดเนื้อของข้าพระองค์สั่นสะท้านด้วยความเกรงกลัวพระองค์ ข้าพระองค์ยำเกรงบทบัญญัติของพระองค์
๑๒๑
ข้าพระองค์ทำสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรม ขออย่าทรงทิ้งข้าพระองค์ไว้กับผู้กดขี่ข่มเหง
๑๒๒
ขอทรงค้ำประกันความผาสุกร่มเย็นแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยเถิด อย่าให้คนเย่อหยิ่งข่มเหงข้าพระองค์ได้
๑๒๓
ดวงตาของข้าพระองค์อ่อนล้าเพราะรอคอยความรอดจากพระองค์ ใฝ่หาคำมั่นสัญญาอันชอบธรรมของพระองค์
๑๒๔
ขอทรงปฏิบัติต่อผู้รับใช้ตามความรักมั่นคงของพระองค์ และสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์
๑๒๕
ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ขอโปรดประทานความฉลาดหลักแหลม เพื่อข้าพระองค์จะได้เข้าใจกฎเกณฑ์ของพระองค์
๑๒๖
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจัดการ เพราะบทบัญญัติของพระองค์ถูกละเมิดฝ่าฝืน
๑๒๗
เพราะว่าข้าพระองค์รักพระบัญชาของพระองค์ ยิ่งกว่าทองคำ ยิ่งกว่าทองคำบริสุทธิ์
๑๒๘
และเพราะข้าพระองค์เห็นว่าข้อบังคับของพระองค์ล้วนแต่ถูกต้อง ข้าพระองค์จึงเกลียดทางที่ผิดทุกทาง
๑๒๙
กฎเกณฑ์ของพระองค์ล้ำเลิศ ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเชื่อฟัง
๑๓๐
การเปิดเผยพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทำให้คนรู้น้อยมีความเข้าใจ
๑๓๑
ข้าพระองค์อ้าปากหอบ โหยหาพระบัญชาของพระองค์
๑๓๒
ขอทรงหันมาเมตตาข้าพระองค์ ดังที่ทรงกระทำเสมอมาต่อบรรดาผู้ที่รักพระนามของพระองค์
๑๓๓
ขอทรงนำย่างก้าวของข้าพระองค์ไปตามพระวจนะของพระองค์ ขออย่าให้บาปใดๆ ครอบงำข้าพระองค์
๑๓๔
ขอทรงไถ่ข้าพระองค์จากการกดขี่ข่มเหงของมนุษย์ เพื่อข้าพระองค์จะได้เชื่อฟังข้อบังคับของพระองค์
๑๓๕
ขอทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงอยู่เหนือผู้รับใช้ของพระองค์ และสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์
๑๓๖
น้ำตาของข้าพระองค์ไหลรินเป็นสาย เพราะผู้คนไม่เชื่อฟังบทบัญญัติของพระองค์
๑๓๗
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงชอบธรรม และบทบัญญัติของพระองค์ถูกต้อง
๑๓๘
กฎเกณฑ์ที่ทรงวางไว้นั้นชอบธรรม น่าเชื่อถือยิ่งนัก
๑๓๙
จิตใจของข้าพระองค์ร้อนรุ่มนัก เพราะศัตรูไม่แยแสพระวจนะของพระองค์
๑๔๐
พระสัญญาของพระองค์ผ่านการพิสูจน์มาอย่างถี่ถ้วน และผู้รับใช้ของพระองค์รักพระสัญญานั้น
๑๔๑
แม้ข้าพระองค์ต่ำต้อยและถูกดูแคลน ข้าพระองค์ก็ไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์
๑๔๒
ความชอบธรรมของพระองค์ดำรงนิรันดร์ และบทบัญญัติของพระองค์เป็นความจริง
๑๔๓
แม้ความทุกข์และความโศกเศร้าถาโถมเข้าใส่ข้าพระองค์ แต่พระบัญชาของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ปีติยินดี
๑๔๔
กฎเกณฑ์ของพระองค์ถูกต้องเสมอ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์เข้าใจเพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่
๑๔๕
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลหมดทั้งใจ ขอทรงตอบข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะเชื่อฟังกฎหมายของพระองค์
๑๔๖
ข้าพระองค์ทูลวิงวอน ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด เพื่อข้าพระองค์จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์
๑๔๗
ข้าพระองค์ตื่นขึ้นก่อนรุ่งสาง ทูลขอความช่วยเหลือ ข้าพระองค์ฝากความหวังไว้ที่พระวจนะของพระองค์
๑๔๘
ข้าพระองค์ลืมตาตื่นอยู่ตลอดคืน เพื่อข้าพระองค์จะได้ใคร่ครวญพระสัญญาของพระองค์
๑๔๙
ขอทรงฟังคำร้องทูลของข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ตามบทบัญญัติของพระองค์
๑๕๐
ผู้ที่คบคิดกันมุ่งร้ายข้าพระองค์ใกล้เข้ามาแล้ว พวกเขาห่างไกลจากบทบัญญัติของพระองค์
๑๕๑
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ พระบัญชาของพระองค์ล้วนเป็นความจริง
๑๕๒
ข้าพระองค์เรียนจากกฎเกณฑ์ของพระองค์มานาน พระองค์ทรงตั้งกฎเกณฑ์นั้นไว้เป็นนิตย์
๑๕๓
ขอโปรดทอดพระเนตรความทุกข์ทรมานของข้าพระองค์และทรงกอบกู้ เพราะข้าพระองค์ไม่ได้ลืมบทบัญญัติของพระองค์
๑๕๔
ขอทรงสู้คดีให้และไถ่ข้าพระองค์ ขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้
๑๕๕
ความรอดอยู่ห่างไกลจากคนชั่วร้าย เพราะเขาไม่แสวงหากฎหมายของพระองค์
๑๕๖
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระกรุณาธิคุณของพระองค์ใหญ่หลวงนัก ขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ตามบทบัญญัติของพระองค์
๑๕๗
ศัตรูผู้กดขี่ข่มเหงข้าพระองค์มีมากมาย แต่ข้าพระองค์ไม่ได้หันไปจากกฎเกณฑ์ของพระองค์
๑๕๘
ข้าพระองค์มองดูผู้ทรยศด้วยความชิงชัง เพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์
๑๕๙
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงพิเคราะห์ดูว่า ข้าพระองค์รักข้อบังคับของพระองค์ เพียงใด ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามความรักมั่นคงของพระองค์
๑๖๐
พระวจนะของพระองค์ทุกคำเป็นความจริง บทบัญญัติอันชอบธรรมทั้งสิ้นของพระองค์ดำรงอยู่นิรันดร์
๑๖๑
บรรดาผู้ครอบครองประทุษร้ายข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุ แต่จิตใจข้าพระองค์เกรงกลัวพระวจนะของพระองค์
๑๖๒
ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีในพระสัญญาของพระองค์ เหมือนคนที่พบขุมทรัพย์มหาศาล
๑๖๓
ข้าพระองค์ชิงชังรังเกียจความเท็จ แต่ข้าพระองค์รักบทบัญญัติของพระองค์
๑๖๔
ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์วันละเจ็ดครั้ง เพราะบทบัญญัติอันชอบธรรมของพระองค์
๑๖๕
บรรดาผู้ที่รักบทบัญญัติของพระองค์มีสันติสุขยิ่งใหญ่ ไม่มีสิ่งใดทำให้พวกเขาสะดุดล้ม
๑๖๖
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์รอคอยความรอดของพระองค์ และข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์
๑๖๗
ข้าพระองค์เชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์รักกฎเกณฑ์เหล่านั้นยิ่งนัก
๑๖๘
ข้าพระองค์เชื่อฟังข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของพระองค์ เพราะวิถีทั้งปวงของข้าพระองค์ก็ประจักษ์แจ้งแก่พระองค์
๑๖๙
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้เสียงร่ำร้องของข้าพระองค์ขึ้นไปถึงต่อหน้าพระองค์ โปรดประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์
๑๗๐
ขอให้คำทูลวิงวอนของข้าพระองค์ขึ้นไปถึงต่อหน้าพระองค์ ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์
๑๗๑
ขอให้ปากของข้าพระองค์พรั่งพรูคำสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์
๑๗๒
ขอให้ลิ้นของข้าพระองค์แซ่ซ้องพระวจนะของพระองค์ เพราะพระบัญชาทั้งสิ้นของพระองค์ชอบธรรม
๑๗๓
ขอให้พระหัตถ์ของพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์เลือกข้อบังคับของพระองค์
๑๗๔
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ใฝ่หาความรอดของพระองค์ และบทบัญญัติของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์
๑๗๕
ขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะสรรเสริญพระองค์ ขอให้บทบัญญัติของพระองค์ค้ำชูข้าพระองค์ไว้
๑๗๖
ข้าพระองค์หลงเตลิดไปเหมือนลูกแกะที่หลงทาง ขอทรงตามหาผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ไม่ลืมพระบัญชาของพระองค์
สดุดี ๑๑๙:1
สดุดี ๑๑๙:2
สดุดี ๑๑๙:3
สดุดี ๑๑๙:4
สดุดี ๑๑๙:5
สดุดี ๑๑๙:6
สดุดี ๑๑๙:7
สดุดี ๑๑๙:8
สดุดี ๑๑๙:9
สดุดี ๑๑๙:10
สดุดี ๑๑๙:11
สดุดี ๑๑๙:12
สดุดี ๑๑๙:13
สดุดี ๑๑๙:14
สดุดี ๑๑๙:15
สดุดี ๑๑๙:16
สดุดี ๑๑๙:17
สดุดี ๑๑๙:18
สดุดี ๑๑๙:19
สดุดี ๑๑๙:20
สดุดี ๑๑๙:21
สดุดี ๑๑๙:22
สดุดี ๑๑๙:23
สดุดี ๑๑๙:24
สดุดี ๑๑๙:25
สดุดี ๑๑๙:26
สดุดี ๑๑๙:27
สดุดี ๑๑๙:28
สดุดี ๑๑๙:29
สดุดี ๑๑๙:30
สดุดี ๑๑๙:31
สดุดี ๑๑๙:32
สดุดี ๑๑๙:33
สดุดี ๑๑๙:34
สดุดี ๑๑๙:35
สดุดี ๑๑๙:36
สดุดี ๑๑๙:37
สดุดี ๑๑๙:38
สดุดี ๑๑๙:39
สดุดี ๑๑๙:40
สดุดี ๑๑๙:41
สดุดี ๑๑๙:42
สดุดี ๑๑๙:43
สดุดี ๑๑๙:44
สดุดี ๑๑๙:45
สดุดี ๑๑๙:46
สดุดี ๑๑๙:47
สดุดี ๑๑๙:48
สดุดี ๑๑๙:49
สดุดี ๑๑๙:50
สดุดี ๑๑๙:51
สดุดี ๑๑๙:52
สดุดี ๑๑๙:53
สดุดี ๑๑๙:54
สดุดี ๑๑๙:55
สดุดี ๑๑๙:56
สดุดี ๑๑๙:57
สดุดี ๑๑๙:58
สดุดี ๑๑๙:59
สดุดี ๑๑๙:60
สดุดี ๑๑๙:61
สดุดี ๑๑๙:62
สดุดี ๑๑๙:63
สดุดี ๑๑๙:64
สดุดี ๑๑๙:65
สดุดี ๑๑๙:66
สดุดี ๑๑๙:67
สดุดี ๑๑๙:68
สดุดี ๑๑๙:69
สดุดี ๑๑๙:70
สดุดี ๑๑๙:71
สดุดี ๑๑๙:72
สดุดี ๑๑๙:73
สดุดี ๑๑๙:74
สดุดี ๑๑๙:75
สดุดี ๑๑๙:76
สดุดี ๑๑๙:77
สดุดี ๑๑๙:78
สดุดี ๑๑๙:79
สดุดี ๑๑๙:80
สดุดี ๑๑๙:81
สดุดี ๑๑๙:82
สดุดี ๑๑๙:83
สดุดี ๑๑๙:84
สดุดี ๑๑๙:85
สดุดี ๑๑๙:86
สดุดี ๑๑๙:87
สดุดี ๑๑๙:88
สดุดี ๑๑๙:89
สดุดี ๑๑๙:90
สดุดี ๑๑๙:91
สดุดี ๑๑๙:92
สดุดี ๑๑๙:93
สดุดี ๑๑๙:94
สดุดี ๑๑๙:95
สดุดี ๑๑๙:96
สดุดี ๑๑๙:97
สดุดี ๑๑๙:98
สดุดี ๑๑๙:99
สดุดี ๑๑๙:100
สดุดี ๑๑๙:101
สดุดี ๑๑๙:102
สดุดี ๑๑๙:103
สดุดี ๑๑๙:104
สดุดี ๑๑๙:105
สดุดี ๑๑๙:106
สดุดี ๑๑๙:107
สดุดี ๑๑๙:108
สดุดี ๑๑๙:109
สดุดี ๑๑๙:110
สดุดี ๑๑๙:111
สดุดี ๑๑๙:112
สดุดี ๑๑๙:113
สดุดี ๑๑๙:114
สดุดี ๑๑๙:115
สดุดี ๑๑๙:116
สดุดี ๑๑๙:117
สดุดี ๑๑๙:118
สดุดี ๑๑๙:119
สดุดี ๑๑๙:120
สดุดี ๑๑๙:121
สดุดี ๑๑๙:122
สดุดี ๑๑๙:123
สดุดี ๑๑๙:124
สดุดี ๑๑๙:125
สดุดี ๑๑๙:126
สดุดี ๑๑๙:127
สดุดี ๑๑๙:128
สดุดี ๑๑๙:129
สดุดี ๑๑๙:130
สดุดี ๑๑๙:131
สดุดี ๑๑๙:132
สดุดี ๑๑๙:133
สดุดี ๑๑๙:134
สดุดี ๑๑๙:135
สดุดี ๑๑๙:136
สดุดี ๑๑๙:137
สดุดี ๑๑๙:138
สดุดี ๑๑๙:139
สดุดี ๑๑๙:140
สดุดี ๑๑๙:141
สดุดี ๑๑๙:142
สดุดี ๑๑๙:143
สดุดี ๑๑๙:144
สดุดี ๑๑๙:145
สดุดี ๑๑๙:146
สดุดี ๑๑๙:147
สดุดี ๑๑๙:148
สดุดี ๑๑๙:149
สดุดี ๑๑๙:150
สดุดี ๑๑๙:151
สดุดี ๑๑๙:152
สดุดี ๑๑๙:153
สดุดี ๑๑๙:154
สดุดี ๑๑๙:155
สดุดี ๑๑๙:156
สดุดี ๑๑๙:157
สดุดี ๑๑๙:158
สดุดี ๑๑๙:159
สดุดี ๑๑๙:160
สดุดี ๑๑๙:161
สดุดี ๑๑๙:162
สดุดี ๑๑๙:163
สดุดี ๑๑๙:164
สดุดี ๑๑๙:165
สดุดี ๑๑๙:166
สดุดี ๑๑๙:167
สดุดี ๑๑๙:168
สดุดี ๑๑๙:169
สดุดี ๑๑๙:170
สดุดี ๑๑๙:171
สดุดี ๑๑๙:172
สดุดี ๑๑๙:173
สดุดี ๑๑๙:174
สดุดี ๑๑๙:175
สดุดี ๑๑๙:176
สดุดี 1 / สดุดี 1
สดุดี 2 / สดุดี 2
สดุดี 3 / สดุดี 3
สดุดี 4 / สดุดี 4
สดุดี 5 / สดุดี 5
สดุดี 6 / สดุดี 6
สดุดี 7 / สดุดี 7
สดุดี 8 / สดุดี 8
สดุดี 9 / สดุดี 9
สดุดี 10 / สดุดี 10
สดุดี 11 / สดุดี 11
สดุดี 12 / สดุดี 12
สดุดี 13 / สดุดี 13
สดุดี 14 / สดุดี 14
สดุดี 15 / สดุดี 15
สดุดี 16 / สดุดี 16
สดุดี 17 / สดุดี 17
สดุดี 18 / สดุดี 18
สดุดี 19 / สดุดี 19
สดุดี 20 / สดุดี 20
สดุดี 21 / สดุดี 21
สดุดี 22 / สดุดี 22
สดุดี 23 / สดุดี 23
สดุดี 24 / สดุดี 24
สดุดี 25 / สดุดี 25
สดุดี 26 / สดุดี 26
สดุดี 27 / สดุดี 27
สดุดี 28 / สดุดี 28
สดุดี 29 / สดุดี 29
สดุดี 30 / สดุดี 30
สดุดี 31 / สดุดี 31
สดุดี 32 / สดุดี 32
สดุดี 33 / สดุดี 33
สดุดี 34 / สดุดี 34
สดุดี 35 / สดุดี 35
สดุดี 36 / สดุดี 36
สดุดี 37 / สดุดี 37
สดุดี 38 / สดุดี 38
สดุดี 39 / สดุดี 39
สดุดี 40 / สดุดี 40
สดุดี 41 / สดุดี 41
สดุดี 42 / สดุดี 42
สดุดี 43 / สดุดี 43
สดุดี 44 / สดุดี 44
สดุดี 45 / สดุดี 45
สดุดี 46 / สดุดี 46
สดุดี 47 / สดุดี 47
สดุดี 48 / สดุดี 48
สดุดี 49 / สดุดี 49
สดุดี 50 / สดุดี 50
สดุดี 51 / สดุดี 51
สดุดี 52 / สดุดี 52
สดุดี 53 / สดุดี 53
สดุดี 54 / สดุดี 54
สดุดี 55 / สดุดี 55
สดุดี 56 / สดุดี 56
สดุดี 57 / สดุดี 57
สดุดี 58 / สดุดี 58
สดุดี 59 / สดุดี 59
สดุดี 60 / สดุดี 60
สดุดี 61 / สดุดี 61
สดุดี 62 / สดุดี 62
สดุดี 63 / สดุดี 63
สดุดี 64 / สดุดี 64
สดุดี 65 / สดุดี 65
สดุดี 66 / สดุดี 66
สดุดี 67 / สดุดี 67
สดุดี 68 / สดุดี 68
สดุดี 69 / สดุดี 69
สดุดี 70 / สดุดี 70
สดุดี 71 / สดุดี 71
สดุดี 72 / สดุดี 72
สดุดี 73 / สดุดี 73
สดุดี 74 / สดุดี 74
สดุดี 75 / สดุดี 75
สดุดี 76 / สดุดี 76
สดุดี 77 / สดุดี 77
สดุดี 78 / สดุดี 78
สดุดี 79 / สดุดี 79
สดุดี 80 / สดุดี 80
สดุดี 81 / สดุดี 81
สดุดี 82 / สดุดี 82
สดุดี 83 / สดุดี 83
สดุดี 84 / สดุดี 84
สดุดี 85 / สดุดี 85
สดุดี 86 / สดุดี 86
สดุดี 87 / สดุดี 87
สดุดี 88 / สดุดี 88
สดุดี 89 / สดุดี 89
สดุดี 90 / สดุดี 90
สดุดี 91 / สดุดี 91
สดุดี 92 / สดุดี 92
สดุดี 93 / สดุดี 93
สดุดี 94 / สดุดี 94
สดุดี 95 / สดุดี 95
สดุดี 96 / สดุดี 96
สดุดี 97 / สดุดี 97
สดุดี 98 / สดุดี 98
สดุดี 99 / สดุดี 99
สดุดี 100 / สดุดี 100
สดุดี 101 / สดุดี 101
สดุดี 102 / สดุดี 102
สดุดี 103 / สดุดี 103
สดุดี 104 / สดุดี 104
สดุดี 105 / สดุดี 105
สดุดี 106 / สดุดี 106
สดุดี 107 / สดุดี 107
สดุดี 108 / สดุดี 108
สดุดี 109 / สดุดี 109
สดุดี 110 / สดุดี 110
สดุดี 111 / สดุดี 111
สดุดี 112 / สดุดี 112
สดุดี 113 / สดุดี 113
สดุดี 114 / สดุดี 114
สดุดี 115 / สดุดี 115
สดุดี 116 / สดุดี 116
สดุดี 117 / สดุดี 117
สดุดี 118 / สดุดี 118
สดุดี 119 / สดุดี 119
สดุดี 120 / สดุดี 120
สดุดี 121 / สดุดี 121
สดุดี 122 / สดุดี 122
สดุดี 123 / สดุดี 123
สดุดี 124 / สดุดี 124
สดุดี 125 / สดุดี 125
สดุดี 126 / สดุดี 126
สดุดี 127 / สดุดี 127
สดุดี 128 / สดุดี 128
สดุดี 129 / สดุดี 129
สดุดี 130 / สดุดี 130
สดุดี 131 / สดุดี 131
สดุดี 132 / สดุดี 132
สดุดี 133 / สดุดี 133
สดุดี 134 / สดุดี 134
สดุดี 135 / สดุดี 135
สดุดี 136 / สดุดี 136
สดุดี 137 / สดุดี 137
สดุดี 138 / สดุดี 138
สดุดี 139 / สดุดี 139
สดุดี 140 / สดุดี 140
สดุดี 141 / สดุดี 141
สดุดี 142 / สดุดี 142
สดุดี 143 / สดุดี 143
สดุดี 144 / สดุดี 144
สดุดี 145 / สดุดี 145
สดุดี 146 / สดุดี 146
สดุดี 147 / สดุดี 147
สดุดี 148 / สดุดี 148
สดุดี 149 / สดุดี 149
สดุดี 150 / สดุดี 150