A A A A A
Facebook Instagram Twitter
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

วิวรณ์ ๒๒และท่านสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิต ใสเหมือนอย่างแก้วผลึก ไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมษโปดก
ไปที่กลางถนนของนครนั้น และริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งมีต้นไม้แห่งชีวิต ที่ออกผลสิบสองชนิด มันออกผลทุกเดือน และใบของต้นไม้นั้นใช้สำหรับรักษาโรคของบรรดาประชาชาติ
ทุกสิ่งที่ถูกสาปแช่งจะไม่มีอีกต่อไป พระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมษโปดกจะตั้งอยู่ที่นั่น และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะนมัสการพระองค์
พวกเขาจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์ และพระนามของพระองค์จะอยู่บนหน้าผากของเขาทั้งหลาย
กลางคืนจะไม่มีอีกต่อไป เขาไม่จำเป็นต้องมีแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์ เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าจะทรงเป็นแสงสว่างของเขาทั้งหลาย และเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์
และทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่า “ถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำที่เชื่อถือได้และสัตย์จริง และองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าแห่งหัวใจของการเผยพระวจนะ ทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาสำแดงถึงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้าแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์”
“นี่แน่ะ เราจะมาในเร็วๆ นี้ ความสุขมีแก่คนที่ถือรักษาคำพยากรณ์ในหนังสือนี้”
ข้าพเจ้าคือยอห์น เป็นผู้ที่ได้ยินและได้เห็นเหตุการณ์เหล่านี้ และเมื่อข้าพเจ้าได้ยินและได้เห็นแล้ว ข้าพเจ้าก็ทรุดตัวลงนมัสการแทบเท้าทูตสวรรค์ที่สำแดงสิ่งเหล่านี้แก่ข้าพเจ้า
แต่ท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่า “อย่าทำแบบนี้ เราเป็นผู้ร่วมรับใช้เช่นเดียวกับท่านและพวกพี่น้องของท่าน ซึ่งเป็นพวกผู้เผยพระวจนะ และพวกที่ถือรักษาถ้อยคำในหนังสือนี้ จงนมัสการพระเจ้าเถิด”
๑๐
และท่านบอกข้าพเจ้าว่า “อย่าผนึกตราปิดคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ เพราะว่าใกล้จะถึงเวลานั้นแล้ว
๑๑
จงให้คนอธรรมประพฤติการอธรรมต่อไป จงให้คนโสมมประพฤติการโสมมต่อไป จงให้คนชอบธรรมทำการชอบธรรมต่อไปและจงให้คนบริสุทธิ์เป็นคนบริสุทธิ์ต่อไป ”
๑๒
“นี่แน่ะ เราจะมาในเร็วๆ นี้ และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วย เพื่อตอบแทนตามการกระทำของแต่ละคน
๑๓
เราคืออัลฟา และโอเมกา เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย เป็นปฐมและอวสาน”
๑๔
คนทั้งหลายที่ชำระล้างเสื้อผ้าของตนก็เป็นสุข เพื่อว่าพวกเขาจะมีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิต และเข้าไปในนครนั้นโดยทางประตูได้
๑๕
ภายนอกเป็นที่ของพวกสุนัข พวกใช้เวทมนตร์ พวกล่วงประเวณี พวกฆาตกร พวกบูชารูปเคารพ และพวกที่รักและประพฤติการหลอกลวงทุกคน
๑๖
“เราคือเยซูผู้ใช้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ต่อท่านเพื่อคริสตจักรทั้งหลาย เราเป็นรากเหง้าและเชื้อสายของดาวิด และเป็นดาวประจำรุ่งอันสุกใส”
๑๗
พระวิญญาณและเจ้าสาวกล่าวว่า “เชิญเสด็จมาเถิด” และให้คนที่ได้ยินกล่าวด้วยว่า “เชิญเสด็จมาเถิด” “คนที่กระหายเชิญเข้ามา ใครที่มีใจปรารถนา จงมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย”
๑๘
ข้าพเจ้าเตือนทุกคนที่ได้ยินคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ว่า ถ้าใครเพิ่มเติมสิ่งใดเข้าไปในหนังสือนี้ พระเจ้าก็จะทรงเพิ่มเติมภัยพิบัติที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้แก่คนนั้น
๑๙
และถ้าใครตัดถ้อยคำอะไรออกจากหนังสือพยากรณ์นี้ พระเจ้าก็จะทรงตัดส่วนแบ่งของเขาที่มีอยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตและในนครบริสุทธิ์ ตามที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ไปเสีย
๒๐
พระองค์ผู้ทรงเป็นพยานในเหตุการณ์เหล่านี้ตรัสว่า “เราจะมาในเร็วๆ นี้แน่นอน” อาเมน พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด
๒๑
ขอพระคุณของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า จงอยู่กับทุกคน เถิด อาเมนวิวรณ์ ๒๒:1
วิวรณ์ ๒๒:2
วิวรณ์ ๒๒:3
วิวรณ์ ๒๒:4
วิวรณ์ ๒๒:5
วิวรณ์ ๒๒:6
วิวรณ์ ๒๒:7
วิวรณ์ ๒๒:8
วิวรณ์ ๒๒:9
วิวรณ์ ๒๒:10
วิวรณ์ ๒๒:11
วิวรณ์ ๒๒:12
วิวรณ์ ๒๒:13
วิวรณ์ ๒๒:14
วิวรณ์ ๒๒:15
วิวรณ์ ๒๒:16
วิวรณ์ ๒๒:17
วิวรณ์ ๒๒:18
วิวรณ์ ๒๒:19
วิวรณ์ ๒๒:20
วิวรณ์ ๒๒:21


วิวรณ์ 1 / วิวรณ์ 1
วิวรณ์ 2 / วิวรณ์ 2
วิวรณ์ 3 / วิวรณ์ 3
วิวรณ์ 4 / วิวรณ์ 4
วิวรณ์ 5 / วิวรณ์ 5
วิวรณ์ 6 / วิวรณ์ 6
วิวรณ์ 7 / วิวรณ์ 7
วิวรณ์ 8 / วิวรณ์ 8
วิวรณ์ 9 / วิวรณ์ 9
วิวรณ์ 10 / วิวรณ์ 10
วิวรณ์ 11 / วิวรณ์ 11
วิวรณ์ 12 / วิวรณ์ 12
วิวรณ์ 13 / วิวรณ์ 13
วิวรณ์ 14 / วิวรณ์ 14
วิวรณ์ 15 / วิวรณ์ 15
วิวรณ์ 16 / วิวรณ์ 16
วิวรณ์ 17 / วิวรณ์ 17
วิวรณ์ 18 / วิวรณ์ 18
วิวรณ์ 19 / วิวรณ์ 19
วิวรณ์ 20 / วิวรณ์ 20
วิวรณ์ 21 / วิวรณ์ 21
วิวรณ์ 22 / วิวรณ์ 22