A A A A A
×

พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

สุภาษิต ๘

ปัญญาไม่ได้ร้องเรียกหรือ? ความเข้าใจไม่ได้เปล่งเสียงหรือ?
บนยอดสูง ที่ข้างทาง และตามถนน ปัญญายืนอยู่
ข้างประตูหน้าเมือง คือที่ทางเข้า ปัญญาร้องเสียงดังว่า
“โอ ทุกๆ คน ข้าพเจ้าเรียกเจ้า และเสียงเรียกของข้าพเจ้าไปถึงมนุษย์ทั้งหลาย
โอ คนรู้น้อย จงเข้าถึงความสุขุม โอ คนโง่ จงเข้าใจ
จงฟัง เพราะข้าพเจ้าจะพูดสิ่งที่มีเกียรติ เพราะสิ่งที่ถูกต้องจะมาจากปากของข้าพเจ้า
เพราะปากของข้าพเจ้าจะพูดความจริง ความชั่วเป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชังต่อริมฝีปากของข้าพเจ้า
ทุกคำจากปากของข้าพเจ้านั้นชอบธรรม ไม่บิดผันหรือตลบตะแลง
คำเหล่านั้นก็ตรงหมดสำหรับผู้ที่เข้าใจ และถูกต้องสำหรับผู้พบความรู้
๑๐
จงรับคำสั่งสอนของข้าพเจ้าแทนเงิน และจงรับความรู้แทนทองคำเนื้อดี
๑๑
เพราะปัญญาดีกว่าทับทิม และทุกสิ่งที่เจ้าปรารถนาเปรียบกับปัญญาไม่ได้เลย
๑๒
ข้าพเจ้าคือปัญญา อยู่กับความสุขุม และข้าพเจ้าพบความรู้และความเฉลียวฉลาด
๑๓
ความยำเกรงพระยาห์เวห์คือการเกลียดชังความชั่วร้าย ข้าพเจ้าเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหอง และทางของความชั่วร้ายกับวาจาตลบตะแลง
๑๔
ข้าพเจ้ามีคำแนะนำและสติปัญญา ข้าพเจ้าเองเป็นความรอบรู้ ข้าพเจ้ามีพลัง
๑๕
โดยข้าพเจ้า กษัตริย์จึงครองราชย์ และผู้ครอบครองจึงตรากฎหมายที่ยุติธรรม
๑๖
โดยข้าพเจ้า เจ้านายจึงครอบครอง รวมทั้งขุนนาง คือทุกคนที่วินิจฉัย อย่างยุติธรรม
๑๗
ข้าพเจ้ารักคนที่รักข้าพเจ้า และคนที่เสาะหาข้าพเจ้าอย่างตั้งใจก็จะพบข้าพเจ้า
๑๘
ความมั่งคั่งและเกียรติอยู่กับข้าพเจ้า ทั้งทรัพย์สินที่ทนทานและความชอบธรรม
๑๙
ผลของข้าพเจ้าดีกว่าทองคำ ดีกว่าทองบริสุทธิ์ และผลผลิตของข้าพเจ้าดีกว่าเงินเนื้อดี
๒๐
ข้าพเจ้าดำเนินในทางแห่งความชอบธรรม ในท่ามกลางวิถีแห่งความยุติธรรม
๒๑
ข้าพเจ้าจะให้คนที่รักข้าพเจ้าได้ครอบครองทรัพย์สิน ข้าพเจ้าจะบรรจุคลังทรัพย์ของเขาให้เต็ม
๒๒
“พระยาห์เวห์ทรงให้กำเนิดข้าพเจ้าแล้ว เมื่อทรงเริ่มงานของพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นสิ่งแรกในพระราชกิจโบราณของพระองค์
๒๓
ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาแล้ว ข้าพเจ้าถูกสถาปนาไว้ ตั้งแต่แรก ก่อนการเริ่มต้นของแผ่นดินโลก
๒๔
เมื่อยังไม่มีมหาสมุทร ข้าพเจ้าถือกำเนิดมาแล้ว เมื่อไม่มีน้ำพุที่มีน้ำมากมาย
๒๕
ก่อนภูเขาถูกวางราก ก่อนเนินเขา ข้าพเจ้าก็ถือกำเนิดมาแล้ว
๒๖
ก่อนทรงสร้างแผ่นดินและไร่นา ทั้งก่อนผงคลีแรกของพิภพ
๒๗
เมื่อทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์ ข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นแล้ว เมื่อทรงลากเส้นรอบวงบนพื้นมหาสมุทร
๒๘
เมื่อทรงทำให้ฟ้าเบื้องบนมั่นคง เมื่อทรงสถาปนาน้ำพุของที่ลึก
๒๙
เมื่อทรงกำหนดขอบเขตให้ทะเล เพื่อว่าน้ำจะไม่ละเมิดพระบัญชาของพระองค์ เมื่อทรงปักรากฐานของแผ่นดินโลก
๓๐
ข้าพเจ้าก็อยู่ข้างพระองค์แล้วเหมือนอย่างนายช่าง ข้าพเจ้าเป็นความปีติยินดีประจำวันของพระองค์ เปรมปรีดิ์อยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ทุกเวลา
๓๑
เปรมปรีดิ์ในพิภพของพระองค์ และปีติยินดีในมนุษย์ทั้งหลาย
๓๒
“ลูกทั้งหลายเอ๋ย บัดนี้จงฟังข้าพเจ้า คนทั้งหลายที่รักษาทางของข้าพเจ้าก็เป็นสุข
๓๓
จงฟังคำสั่งสอน และจงมีปัญญา และอย่าเพิกเฉยเสีย
๓๔
คนที่ฟังข้าพเจ้า ก็เป็นสุข คือคนที่เฝ้าอยู่ที่ประตูรั้วของข้าพเจ้าทุกวัน และคอยอยู่ข้างประตูบ้านของข้าพเจ้า
๓๕
เพราะคนที่พบข้าพเจ้า ก็พบชีวิต และได้ความโปรดปรานจากพระยาห์เวห์
๓๖
แต่คนที่ไม่พบข้าพเจ้าก็ทำให้ตัวเองเจ็บ ทุกคนที่เกลียดข้าพเจ้าก็รักความมรณา”
สุภาษิต ๘:1
สุภาษิต ๘:2
สุภาษิต ๘:3
สุภาษิต ๘:4
สุภาษิต ๘:5
สุภาษิต ๘:6
สุภาษิต ๘:7
สุภาษิต ๘:8
สุภาษิต ๘:9
สุภาษิต ๘:10
สุภาษิต ๘:11
สุภาษิต ๘:12
สุภาษิต ๘:13
สุภาษิต ๘:14
สุภาษิต ๘:15
สุภาษิต ๘:16
สุภาษิต ๘:17
สุภาษิต ๘:18
สุภาษิต ๘:19
สุภาษิต ๘:20
สุภาษิต ๘:21
สุภาษิต ๘:22
สุภาษิต ๘:23
สุภาษิต ๘:24
สุภาษิต ๘:25
สุภาษิต ๘:26
สุภาษิต ๘:27
สุภาษิต ๘:28
สุภาษิต ๘:29
สุภาษิต ๘:30
สุภาษิต ๘:31
สุภาษิต ๘:32
สุภาษิต ๘:33
สุภาษิต ๘:34
สุภาษิต ๘:35
สุภาษิต ๘:36
สุภาษิต 1 / สุภาษิ 1
สุภาษิต 2 / สุภาษิ 2
สุภาษิต 3 / สุภาษิ 3
สุภาษิต 4 / สุภาษิ 4
สุภาษิต 5 / สุภาษิ 5
สุภาษิต 6 / สุภาษิ 6
สุภาษิต 7 / สุภาษิ 7
สุภาษิต 8 / สุภาษิ 8
สุภาษิต 9 / สุภาษิ 9
สุภาษิต 10 / สุภาษิ 10
สุภาษิต 11 / สุภาษิ 11
สุภาษิต 12 / สุภาษิ 12
สุภาษิต 13 / สุภาษิ 13
สุภาษิต 14 / สุภาษิ 14
สุภาษิต 15 / สุภาษิ 15
สุภาษิต 16 / สุภาษิ 16
สุภาษิต 17 / สุภาษิ 17
สุภาษิต 18 / สุภาษิ 18
สุภาษิต 19 / สุภาษิ 19
สุภาษิต 20 / สุภาษิ 20
สุภาษิต 21 / สุภาษิ 21
สุภาษิต 22 / สุภาษิ 22
สุภาษิต 23 / สุภาษิ 23
สุภาษิต 24 / สุภาษิ 24
สุภาษิต 25 / สุภาษิ 25
สุภาษิต 26 / สุภาษิ 26
สุภาษิต 27 / สุภาษิ 27
สุภาษิต 28 / สุภาษิ 28
สุภาษิต 29 / สุภาษิ 29
สุภาษิต 30 / สุภาษิ 30
สุภาษิต 31 / สุภาษิ 31