A A A A A
Facebook Instagram Twitter
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เลวีนิติ ๒๑พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงกล่าวแก่บรรดาปุโรหิต คือบุตรหลานของอาโรน และสั่งเขาว่า อย่าให้ผู้ใดกระทำตัวให้มลทินด้วยเรื่องศพในหมู่ประชาชน
เว้นแต่ญาติที่สนิทที่สุด คือ มารดา บิดา บุตรชายหญิง พี่ชายน้องชาย
หรือพี่สาวน้องสาวพรหมจารี (ผู้ที่ยังสนิทกับเขา เพราะเธอยังไม่มีสามี เขาจึงยอมตัวเป็นมลทินเพราะเธอได้)
อย่าให้เขามีมลทินเพราะเป็นสวามีในหมู่ชนชาติของเขา และกระทำให้ตนเป็นมลทิน
อย่าโกนศีรษะหรือกันเครา หรือเชือดเนื้อตัวเอง
พวกปุโรหิตต้องเป็นคนบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าของตน และไม่กระทำให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่เหยียดหยาม เพราะเขาทั้งหลายถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระเจ้า เป็นพระกระยาหารแห่งพระเจ้าของเขาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงต้องบริสุทธิ์
ปุโรหิตจะแต่งงานกับหญิงโสเภณีหรือหญิงที่มีมลทินไม่ได้ หรือจะแต่งงานกับหญิงที่หย่าจากสามีก็ไม่ได้ เพราะปุโรหิตจะต้องบริสุทธิ์แด่พระเจ้าของเขา
เจ้าจงชำระเขาให้บริสุทธิ์ เพราะเขาถวายพระกระยาหารแห่งพระเจ้าของเจ้า เขาจะต้องบริสุทธิ์สำหรับเจ้า เพราะเราคือพระเจ้าผู้ชำระเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์ เราบริสุทธิ์
บุตรสาวของปุโรหิตคนใด ถ้าเธอกระทำตัวให้มลทิน โดยไปเป็นหญิงโสเภณีก็กระทำให้บิดาเป็นมลทิน จะต้องเผาเธอเสียด้วยไฟ
๑๐
“ปุโรหิตที่เป็นผู้ใหญ่ในหมู่พวกพี่น้อง ผู้ถูกเจิมที่ศีรษะด้วยน้ำมัน และผู้ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ที่จะสวมเสื้อยศ อย่าปล่อยผมหรือฉีกเสื้อผ้าของตน
๑๑
อย่าเข้าไปถูกต้องศพหรือกระทำตัวให้มลทิน แม้ว่าศพนั้นเป็นบิดาหรือมารดา
๑๒
อย่าออกไปจากสถานนมัสการ หรือกระทำสถานนมัสการของพระเจ้าให้เป็นมลทิน เพราะว่าการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยน้ำมันเจิมของ พระเจ้าอยู่บนตัวเขา เราคือพระเจ้า
๑๓
เขาจะต้องมีภรรยาเป็นหญิงพรหมจารี
๑๔
อย่าให้เขาแต่งงานกับหญิงม่าย แม่ร้าง หญิงที่มีมลทิน หรือหญิงโสเภณี เขาจะต้องหาหญิงพรหมจารีในชนชาติของเขามาเป็นภรรยา
๑๕
เพื่อเขาจะมิได้กระทำให้ลูกหลานของเขา ในหมู่ชนชาติของเขาเป็นมลทิน เพราะเราคือพระเจ้าผู้ตั้งเขาไว้ให้บริสุทธิ์”
๑๖
พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า
๑๗
“จงกล่าวแก่อาโรนว่า ในบรรดาพงศ์พันธุ์ของเจ้า ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ของเขาทั้งหลาย อย่าให้ผู้มีตำหนิพิการเข้าไปถวายพระกระยาหารแห่ง พระเจ้าของเขา
๑๘
เพราะว่าผู้ใดที่มีตำหนิจะเข้าใกล้ไม่ได้ ไม่ว่าเป็นคนตาบอดหรือเป็นคนเขยก หรือที่หน้ามีแผลเป็นหรือแขนขายาวเกิน
๑๙
หรือมีเท้าพิการหรือมือพิการ
๒๐
คนหลังค่อม คนแคระ คนเสียตา คนเป็นขี้กลากหรือหิด หรือคนมีลูกอัณฑะฝ่อ
๒๑
ผู้ใดในพงศ์พันธุ์ของอาโรนที่มีตำหนิ อย่าให้เข้ามาถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระเจ้า เพราะว่าเขาเป็นคนมีตำหนิ อย่าให้เขามาถวายพระกระยาหารแห่งพระเจ้าของเขา
๒๒
เขาจะรับประทานพระกระยาหารแห่งพระเจ้าของเขาได้ ทั้งของที่บริสุทธิ์ที่สุดและของบริสุทธิ์
๒๓
แต่อย่าให้เขาเข้ามาใกล้ม่านหรือใกล้แท่น เพราะเขามีตำหนิ เพื่อเขาจะไม่กระทำให้สถานนมัสการของเราเป็นมลทิน เพราะเราคือพระเจ้า ผู้ตั้งเขาไว้ให้บริสุทธิ์”
๒๔
โมเสสจึงบอกอาโรนและบุตรหลานของอาโรน และคนอิสราเอลดังนั้นเลวีนิติ ๒๑:1

เลวีนิติ ๒๑:2

เลวีนิติ ๒๑:3

เลวีนิติ ๒๑:4

เลวีนิติ ๒๑:5

เลวีนิติ ๒๑:6

เลวีนิติ ๒๑:7

เลวีนิติ ๒๑:8

เลวีนิติ ๒๑:9

เลวีนิติ ๒๑:10

เลวีนิติ ๒๑:11

เลวีนิติ ๒๑:12

เลวีนิติ ๒๑:13

เลวีนิติ ๒๑:14

เลวีนิติ ๒๑:15

เลวีนิติ ๒๑:16

เลวีนิติ ๒๑:17

เลวีนิติ ๒๑:18

เลวีนิติ ๒๑:19

เลวีนิติ ๒๑:20

เลวีนิติ ๒๑:21

เลวีนิติ ๒๑:22

เลวีนิติ ๒๑:23

เลวีนิติ ๒๑:24เลวีนิติ 1 / เลวีนิ 1

เลวีนิติ 2 / เลวีนิ 2

เลวีนิติ 3 / เลวีนิ 3

เลวีนิติ 4 / เลวีนิ 4

เลวีนิติ 5 / เลวีนิ 5

เลวีนิติ 6 / เลวีนิ 6

เลวีนิติ 7 / เลวีนิ 7

เลวีนิติ 8 / เลวีนิ 8

เลวีนิติ 9 / เลวีนิ 9

เลวีนิติ 10 / เลวีนิ 10

เลวีนิติ 11 / เลวีนิ 11

เลวีนิติ 12 / เลวีนิ 12

เลวีนิติ 13 / เลวีนิ 13

เลวีนิติ 14 / เลวีนิ 14

เลวีนิติ 15 / เลวีนิ 15

เลวีนิติ 16 / เลวีนิ 16

เลวีนิติ 17 / เลวีนิ 17

เลวีนิติ 18 / เลวีนิ 18

เลวีนิติ 19 / เลวีนิ 19

เลวีนิติ 20 / เลวีนิ 20

เลวีนิติ 21 / เลวีนิ 21

เลวีนิติ 22 / เลวีนิ 22

เลวีนิติ 23 / เลวีนิ 23

เลวีนิติ 24 / เลวีนิ 24

เลวีนิติ 25 / เลวีนิ 25

เลวีนิติ 26 / เลวีนิ 26

เลวีนิติ 27 / เลวีนิ 27