A A A A A
Facebook Instagram Twitter
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

สดุดี ๒๗ของดาวิด พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร
เมื่อคนทำชั่วเข้ามาหาข้าพเจ้า เพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้า คือปฏิปักษ์และคู่อริของข้าพเจ้า เขาจะสะดุดและล้มลง
แม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าจะไม่กลัว แม้ข้าพเจ้าจะได้รับภัยสงคราม ข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่
ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ คือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า ตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อจะดูความงามของพระเจ้า และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์
เพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้าในที่กำบังของพระองค์ ในยามยากลำบาก พระองค์จะปิดข้าพเจ้าไว้ภายใต้ร่มพลับพลาของพระองค์ พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลา
และบัดนี้ศีรษะของข้าพเจ้าจะเชิดขึ้น เหนือศัตรูของข้าพเจ้าที่อยู่รอบข้าง และข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสัตวบูชาในพลับพลาของพระองค์ด้วยการโห่ร้อง ข้าพเจ้าจะร้องเพลงและถวายสดุดีแด่พระเจ้า
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงฟัง เมื่อข้าพระองค์ร้องทูล ขอทรงกรุณาและตรัสตอบข้าพระองค์
พระองค์ตรัสแล้วว่า “จงหาหน้าของเรา” จิตใจของข้าพระองค์ทูลพระองค์ว่า “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์แสวงพระพักตร์ของพระองค์”
ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จากข้าพระองค์ อย่าผลักไสผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปเสียด้วยความกริ้ว พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ ขออย่าทรงทิ้งข้าพระองค์หรือสละข้าพระองค์เสีย
๑๐
แม้บิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์ แต่พระเจ้าจะทรงยกข้าพระองค์ขึ้น
๑๑
ข้าแต่พระเจ้า ขอสอนมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์ และทรงนำข้าพระองค์ไปบนวิถีราบ เหตุด้วยศัตรูของข้าพระองค์
๑๒
ขออย่าทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับ ปฏิปักษ์ให้เขาทำตามใจชอบ เพราะพยานเท็จได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์ และเขาหายใจออกมาเป็นความทารุณ
๑๓
ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า ข้าพเจ้าจะเห็นพระคุณของพระเจ้า ที่ในแผ่นดินของคนเป็น
๑๔
จงรอคอยพระเจ้า จงเข้มแข็ง และให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิด เออ จงรอคอยพระเจ้าสดุดี ๒๗:1

สดุดี ๒๗:2

สดุดี ๒๗:3

สดุดี ๒๗:4

สดุดี ๒๗:5

สดุดี ๒๗:6

สดุดี ๒๗:7

สดุดี ๒๗:8

สดุดี ๒๗:9

สดุดี ๒๗:10

สดุดี ๒๗:11

สดุดี ๒๗:12

สดุดี ๒๗:13

สดุดี ๒๗:14สดุดี 1 / สดุดี 1

สดุดี 2 / สดุดี 2

สดุดี 3 / สดุดี 3

สดุดี 4 / สดุดี 4

สดุดี 5 / สดุดี 5

สดุดี 6 / สดุดี 6

สดุดี 7 / สดุดี 7

สดุดี 8 / สดุดี 8

สดุดี 9 / สดุดี 9

สดุดี 10 / สดุดี 10

สดุดี 11 / สดุดี 11

สดุดี 12 / สดุดี 12

สดุดี 13 / สดุดี 13

สดุดี 14 / สดุดี 14

สดุดี 15 / สดุดี 15

สดุดี 16 / สดุดี 16

สดุดี 17 / สดุดี 17

สดุดี 18 / สดุดี 18

สดุดี 19 / สดุดี 19

สดุดี 20 / สดุดี 20

สดุดี 21 / สดุดี 21

สดุดี 22 / สดุดี 22

สดุดี 23 / สดุดี 23

สดุดี 24 / สดุดี 24

สดุดี 25 / สดุดี 25

สดุดี 26 / สดุดี 26

สดุดี 27 / สดุดี 27

สดุดี 28 / สดุดี 28

สดุดี 29 / สดุดี 29

สดุดี 30 / สดุดี 30

สดุดี 31 / สดุดี 31

สดุดี 32 / สดุดี 32

สดุดี 33 / สดุดี 33

สดุดี 34 / สดุดี 34

สดุดี 35 / สดุดี 35

สดุดี 36 / สดุดี 36

สดุดี 37 / สดุดี 37

สดุดี 38 / สดุดี 38

สดุดี 39 / สดุดี 39

สดุดี 40 / สดุดี 40

สดุดี 41 / สดุดี 41

สดุดี 42 / สดุดี 42

สดุดี 43 / สดุดี 43

สดุดี 44 / สดุดี 44

สดุดี 45 / สดุดี 45

สดุดี 46 / สดุดี 46

สดุดี 47 / สดุดี 47

สดุดี 48 / สดุดี 48

สดุดี 49 / สดุดี 49

สดุดี 50 / สดุดี 50

สดุดี 51 / สดุดี 51

สดุดี 52 / สดุดี 52

สดุดี 53 / สดุดี 53

สดุดี 54 / สดุดี 54

สดุดี 55 / สดุดี 55

สดุดี 56 / สดุดี 56

สดุดี 57 / สดุดี 57

สดุดี 58 / สดุดี 58

สดุดี 59 / สดุดี 59

สดุดี 60 / สดุดี 60

สดุดี 61 / สดุดี 61

สดุดี 62 / สดุดี 62

สดุดี 63 / สดุดี 63

สดุดี 64 / สดุดี 64

สดุดี 65 / สดุดี 65

สดุดี 66 / สดุดี 66

สดุดี 67 / สดุดี 67

สดุดี 68 / สดุดี 68

สดุดี 69 / สดุดี 69

สดุดี 70 / สดุดี 70

สดุดี 71 / สดุดี 71

สดุดี 72 / สดุดี 72

สดุดี 73 / สดุดี 73

สดุดี 74 / สดุดี 74

สดุดี 75 / สดุดี 75

สดุดี 76 / สดุดี 76

สดุดี 77 / สดุดี 77

สดุดี 78 / สดุดี 78

สดุดี 79 / สดุดี 79

สดุดี 80 / สดุดี 80

สดุดี 81 / สดุดี 81

สดุดี 82 / สดุดี 82

สดุดี 83 / สดุดี 83

สดุดี 84 / สดุดี 84

สดุดี 85 / สดุดี 85

สดุดี 86 / สดุดี 86

สดุดี 87 / สดุดี 87

สดุดี 88 / สดุดี 88

สดุดี 89 / สดุดี 89

สดุดี 90 / สดุดี 90

สดุดี 91 / สดุดี 91

สดุดี 92 / สดุดี 92

สดุดี 93 / สดุดี 93

สดุดี 94 / สดุดี 94

สดุดี 95 / สดุดี 95

สดุดี 96 / สดุดี 96

สดุดี 97 / สดุดี 97

สดุดี 98 / สดุดี 98

สดุดี 99 / สดุดี 99

สดุดี 100 / สดุดี 100

สดุดี 101 / สดุดี 101

สดุดี 102 / สดุดี 102

สดุดี 103 / สดุดี 103

สดุดี 104 / สดุดี 104

สดุดี 105 / สดุดี 105

สดุดี 106 / สดุดี 106

สดุดี 107 / สดุดี 107

สดุดี 108 / สดุดี 108

สดุดี 109 / สดุดี 109

สดุดี 110 / สดุดี 110

สดุดี 111 / สดุดี 111

สดุดี 112 / สดุดี 112

สดุดี 113 / สดุดี 113

สดุดี 114 / สดุดี 114

สดุดี 115 / สดุดี 115

สดุดี 116 / สดุดี 116

สดุดี 117 / สดุดี 117

สดุดี 118 / สดุดี 118

สดุดี 119 / สดุดี 119

สดุดี 120 / สดุดี 120

สดุดี 121 / สดุดี 121

สดุดี 122 / สดุดี 122

สดุดี 123 / สดุดี 123

สดุดี 124 / สดุดี 124

สดุดี 125 / สดุดี 125

สดุดี 126 / สดุดี 126

สดุดี 127 / สดุดี 127

สดุดี 128 / สดุดี 128

สดุดี 129 / สดุดี 129

สดุดี 130 / สดุดี 130

สดุดี 131 / สดุดี 131

สดุดี 132 / สดุดี 132

สดุดี 133 / สดุดี 133

สดุดี 134 / สดุดี 134

สดุดี 135 / สดุดี 135

สดุดี 136 / สดุดี 136

สดุดี 137 / สดุดี 137

สดุดี 138 / สดุดี 138

สดุดี 139 / สดุดี 139

สดุดี 140 / สดุดี 140

สดุดี 141 / สดุดี 141

สดุดี 142 / สดุดี 142

สดุดี 143 / สดุดี 143

สดุดี 144 / สดุดี 144

สดุดี 145 / สดุดี 145

สดุดี 146 / สดุดี 146

สดุดี 147 / สดุดี 147

สดุดี 148 / สดุดี 148

สดุดี 149 / สดุดี 149

สดุดี 150 / สดุดี 150