A A A A A
Facebook Instagram Twitter
தமிழ் பைபிள் Romanised 2017

மத்தேயு ௧aabirahaamin kumaaranaagiya thaaveethin kumaaranaana iyeasuki'risthuvinudaiya vamsa varalaa'ru:
aabirahaam eesaakkaip pet'raan; eesaakku yaakkoabaip pet'raan; yaakkoabu yoothaavaiyum avan sagoathararaiyum pet'raan;
yoothaa paareasaiyum saaraavaiyum thaamaarinidaththil pet'raan; paareas esroamaip pet'raan; esroam aaraamaip pet'raan;
aaraam amminathaabaip pet'raan; amminathaab nagasoanaip pet'raan; nagasoan salmoanaip pet'raan;
salmoan boavaasai raakaabinidaththil pet'raan; boavaas oabeathai rooththinidaththil pet'raan; oabeath eesaayaip pet'raan;
eesaay thaaveethu raajaavaip pet'raan; thaaveethu raajaa uriyaavin manaiviyaayirunthava'lidaththil saalomoanaip pet'raan;
saalomoan regobeyaamaip pet'raan; regobeyaam abiyaavaip pet'raan; abiyaa aasaavaip pet'raan;
aasaa yoasapaaththaip pet'raan; yoasapaath yoaraamaip pet'raan; yoaraam usiyaavaip pet'raan;
usiyaa yoathaamaip pet'raan; yoathaam aakaasaip pet'raan; aakaas eseakkiyaavaip pet'raan;
௧௦
eseakkiyaa manaaseayaip pet'raan; manaasea aamoanaip pet'raan; aamoan yoasiyaavaip pet'raan;
௧௧
baabiloanukkuch si'raippattup poagungkaalaththil, yoasiyaa ekoniyaavaiyum avanudaiya sagoathararaiyum pet'raan.
௧௨
baabiloanukkuch si'raippattup poanapinbu, ekoniyaa salaaththiyealaip pet'raan; salaaththiyeal sorobaabealaip pet'raan;
௧௩
sorobaabeal abiyoothaip pet'raan; abiyooth eliyaakkeemaip pet'raan; eliyaakkeem aasoaraip pet'raan;
௧௪
aasoar saathoakkaip pet'raan; saathoakku aakeemaip pet'raan; aakeem eliyoothaip pet'raan;
௧௫
eliyooth eleyaasaaraip pet'raan; eleyaasaar maaththaanaip pet'raan; maaththaan yaakkoabaip pet'raan;
௧௬
yaakkoabu mariyaa'ludaiya purushanaagiya yoaseappaip pet'raan; ava'lidaththil ki'risthu ennappadugi'ra iyeasu pi'ranthaar.
௧௭
ivvithamaay u'ndaana thalaimu'raiga'lellaam aabirahaammuthal thaaveethuvaraikkum pathinaalu thalaimu'raiga'lum; thaaveethumuthal baabiloanukkuch si'raippattuppoana kaalamvaraikkum pathinaalu thalaimu'raiga'lum; baabiloanukkuch si'raippattuppoana kaalamuthal ki'risthuvaraikkum pathinaalu thalaimu'raiga'lumaam.
௧௮
iyeasuki'risthuvinudaiya jenanaththin vivaramaavathu: avarudaiya thaayaagiya mariyaa'l yoaseappukku niyamikkappattirukkaiyil, avarga'l koodivarumunnea, ava'l parisuththa aaviyinaalea karppavathiyaanaa'l en'ru kaa'nappattathu.
௧௯
ava'l purushanaagiya yoaseappu neethimaanaayirunthu, ava'lai avamaanappaduththa manathillaamal, iragasiyamaay ava'laith tha'l'livida yoasanaiyaayirunthaan.
௨௦
avan ippadich sinthiththukko'ndirukkaiyil, karththarudaiya thoothan soppanaththil avanukkuk kaa'nappattu: thaaveethin kumaaranaagiya yoaseappea, un manaiviyaagiya mariyaa'laich searththukko'l'la aiyappadaathea; ava'lidaththil u'rpaththiyaayirukki'rathu parisuththa aaviyinaal u'ndaanathu.
௨௧
ava'l oru kumaaranaip pe'ruvaa'l, avarukku iyeasu en'ru peariduvaayaaga; eanenil avar thamathu janangga'lin paavangga'lai neekki avarga'lai iradchippaar en'raan.
௨௨
theerkkatharisiyin moolamaayk karththaraalea uraikkappattathu ni'raivea'rumpadi ithellaam nadanthathu.
௨௩
avan: ithoa, oru kannigai karppavathiyaagi oru kumaaranaip pe'ruvaa'l; avarukku immaanuveal en'ru peariduvaarga'l en'ru sonnaan. immaanuveal enbatha'rkuth theavan nammoadirukki'raar en'ru arththamaam.
௨௪
yoaseappu niththirai the'linthu ezhunthu, karththarudaiya thoothan thanakkuk katta'laiyittapadiyea than manaiviyaich searththukko'ndu;
௨௫
ava'l than mutha'rpea'raana kumaaranaip pe'ruma'lavum ava'lai a'riyaathirunthu, avarukku iyeasu en'ru pearittaan.மத்தேயு ௧:1

மத்தேயு ௧:2

மத்தேயு ௧:3

மத்தேயு ௧:4

மத்தேயு ௧:5

மத்தேயு ௧:6

மத்தேயு ௧:7

மத்தேயு ௧:8

மத்தேயு ௧:9

மத்தேயு ௧:10

மத்தேயு ௧:11

மத்தேயு ௧:12

மத்தேயு ௧:13

மத்தேயு ௧:14

மத்தேயு ௧:15

மத்தேயு ௧:16

மத்தேயு ௧:17

மத்தேயு ௧:18

மத்தேயு ௧:19

மத்தேயு ௧:20

மத்தேயு ௧:21

மத்தேயு ௧:22

மத்தேயு ௧:23

மத்தேயு ௧:24

மத்தேயு ௧:25மத்தேயு 1 / மத்தே 1

மத்தேயு 2 / மத்தே 2

மத்தேயு 3 / மத்தே 3

மத்தேயு 4 / மத்தே 4

மத்தேயு 5 / மத்தே 5

மத்தேயு 6 / மத்தே 6

மத்தேயு 7 / மத்தே 7

மத்தேயு 8 / மத்தே 8

மத்தேயு 9 / மத்தே 9

மத்தேயு 10 / மத்தே 10

மத்தேயு 11 / மத்தே 11

மத்தேயு 12 / மத்தே 12

மத்தேயு 13 / மத்தே 13

மத்தேயு 14 / மத்தே 14

மத்தேயு 15 / மத்தே 15

மத்தேயு 16 / மத்தே 16

மத்தேயு 17 / மத்தே 17

மத்தேயு 18 / மத்தே 18

மத்தேயு 19 / மத்தே 19

மத்தேயு 20 / மத்தே 20

மத்தேயு 21 / மத்தே 21

மத்தேயு 22 / மத்தே 22

மத்தேயு 23 / மத்தே 23

மத்தேயு 24 / மத்தே 24

மத்தேயு 25 / மத்தே 25

மத்தேயு 26 / மத்தே 26

மத்தேயு 27 / மத்தே 27

மத்தேயு 28 / மத்தே 28