A A A A A
Facebook Instagram Twitter
தமிழ் பைபிள் Romanised 2017

எண்ணிக்கை ௩seenaay malaiyil karththar moaseayoadea peasina naa'lilea, aaroan moasea enbavarga'ludaiya vamsavaralaa'raavathu:
aaroanudaiya kumaarar, muthal pi'ranthavanaagiya naathaab, abiyoo, eleyaasaar, iththaamaar enbavarga'lea.
aasaariya oozhiyamseygi'ratha'rku avanaal pirathishdai seyyappattu abisheagampet'ra aasaariyaraana aaroanudaiya kumaararin naamangga'l ivaiga'lea.
naathaabum abiyoovum seenaay vanaantharaththil anniya akkiniyaik karththarudaiya sannithiyil ko'nduvanthapoathu, karththarudaiya sannithiyil mariththuppoanaarga'l; avarga'lukkup pi'l'laiga'l illai; eleyaasaarum iththaamaarumea thangga'l thagappanaagiya aaroanukku munbaaga aasaariya oozhiyam seythaarga'l.
karththar moaseayai noakki:
nee leavikoaththiraththaaraich searththu, avarga'l aasaariyanaagiya aaroanukkup pa'nividai seyyumpadi avarga'lai ni'ruththu.
avarga'l aasarippuk koodaaraththukku munbaaga avanudaiya kaavalaiyum ellaach sabaiyin kaavalaiyum kaaththu, vaasasthalaththin pa'nividai vealaiga'laich seyyakkadavarga'l.
avarga'l aasarippuk koodaaraththin thattumuttu muthalaanavaiga'laiyum, israveal puththirarin kaavalaiyum kaaththu, vaasasthalaththin pa'nividaiga'laich seyyakkadavarga'l.
aagaiyaal leaviyarai aaroanidaththilum avan kumaararidaththilum oppukkoduppaayaaga; israveal puththiraril ivarga'l mut'rilum avanukku oppukkodukkappattirukki'raarga'l.
௧௦
aaroanaiyum avan kumaararaiyumoa, thangga'l aasaariya oozhiyaththaich seyvatha'rkaaga niyamikkakkadavaay, antha oozhiyaththaich seyyumpadi searugi'ra anniyan kolaiseyyappadakkadavan en'raar.
௧௧
pinnum karththar moaseayai noakki:
௧௨
israveal puththiraril karppanthi'ranthu pi'rakki'ra mutha'rpea'raana yaavukkum bathilaaga, naan leaviyarai israveal puththirarilirunthu eduththukko'ndean; avarga'l ennudaiyavarga'laayirukki'raarga'l.
௧௩
mutha'rpea'raanavaiyellaam ennudaiyavai; naan egipthutheasaththil mutha'rpea'raana yaavaiyum sanggariththa naa'lil, isravealil manitharmuthal mirugajeevanmattumu'l'la mutha'rpea'raana yaavaiyum enakken'ru parisuththappaduththinathinaalea, avaiga'l ennudaiyavaiga'laayirukkum; naan karththar en'raar.
௧௪
pinnum karththar seenaay vanaantharaththil moaseayai noakki:
௧௫
leavipuththirarai avarga'l pithaakka'lin vamsangga'linpadiyea e'n'nuvaayaaga; avarga'lil oru maathammuthal atha'rku mea'rpatta vayathu'l'la aa'npi'l'laiga'laiyellaam e'n'nuvaayaaga en'raar.
௧௬
appozhuthu karththarudaiya vaakkinpadi, moasea thanakkuk ka'rpikkappattapiragaaram avarga'lai e'n'ninaan.
௧௭
leaviyin kumaarar thangga'l naamangga'linpadiyea, kersoan, koagaath, meraari enbavarga'l.
௧௮
thangga'l vamsaththinpadiyea kersoanudaiya kumaararin naamangga'l, libnee, seemeayi enbavaiga'l.
௧௯
thangga'l vamsangga'linpadiyea koagaaththudaiya kumaarar, amraam, ithseayaar, ebroan, oosiyeal enbavarga'l.
௨௦
thangga'l vamsangga'linpadiyea meraariyinudaiya kumaarar, mageali, moosi enbavarga'l; ivarga'lea leaviyarudaiya pithaakka'lin vamsaththaar.
௨௧
kersoanin vazhiyaay libneeyarin vamsamum seemeayiyar vamsamum thoan'rina; ivaiga'lea kersoaniyarin vamsangga'l.
௨௨
avarga'lil oru maathammuthal atha'rku mea'rpatta vayathu'l'la aa'npi'l'laiga'lellaam e'n'nappattapoathu, e'n'nappattavarga'l eazhaayiraththu ainnoo'rupearaayirunthaarga'l.
௨௩
kersoaniyarin vamsangga'l vaasasthalaththin pinpu'raththil mea'rkea paa'layami'ranggavea'ndum.
௨௪
kersoaniyarudaiya thagappan vamsaththukkuth thalaivan laayealin kumaaranaagiya eliyaasaap enbavan.
௨௫
aasarippuk koodaaraththilea kersoan puththirarin kaavalaavathu: vaasasthalamum, koodaaramum, athin moodiyum, aasarippuk koodaaravaasal ma'raivum,
௨௬
vaasasthalaththa'ndaiyilum balipeedaththa'ndaiyilum sut'rilum irukki'ra piraagaaraththin thongguthiraiga'lum, piraagaaravaasal mooduthiraiyum, avaiga'lin vealaiga'lukkellaam uriya avaiga'lin kayi'ruga'lumea.
௨௭
koagaaththin vazhiyaay amraamiyarin vamsamum ithseayaarin vamsamum ebroaniyarin vamsamum oosiyealarin vamsamum thoan'rina; ivaiga'lea koagaaththiyarin vamsangga'l.
௨௮
oru maathammuthal atha'rku mea'rpatta vayathu'l'la aa'npi'l'laiga'lellaam e'n'nappattapoathu, parisuththa sthalaththukkuriyavaiga'laik kaappavarga'l, e'n'naayiraththu a'runoo'rupearaayirunthaarga'l.
௨௯
koagaath puththirarin vamsangga'l vaasasthalaththin thenpu'ramaana pakkaththilea paa'layami'ranggavea'ndum.
௩௦
avarga'lin thalaivan, oosiyealin kumaaranaagiya elsaapaan.
௩௧
avarga'ludaiya kaavalaavathu: pettiyum, meajaiyum, kuththuvi'lakkum, peedangga'lum, aaraathanaikkeat'ra parisuththa sthalaththin pa'nimuttuga'lum, thongguthiraiyum, athinudaiya ellaa vealaiga'lukkum eat'ravaiga'lumea.
௩௨
aasaariyanaagiya aaroanin kumaaran eleyaasaar enbavan leaviyarudaiya thalaivarga'lukkuth thalaivanaayp parisuththa sthalaththaik kaavalkaakki'ravarga'lukku visaarippukkaaranaayirukkavea'ndum.
௩௩
meraariyin vazhiyaay magealiyarin vamsamum moosiyarin vamsamum thoan'rina; ivaiga'lea meraariyin vamsangga'l.
௩௪
avarga'lil oru maathammuthal atha'rku mea'rpatta vayathu'l'la aa'npi'l'laiga'lellaam e'n'nappattapoathu, e'n'nappattavarga'l aa'raayiraththu irunoo'rupearaayirunthaarga'l.
௩௫
abiyaayealin kumaaranaagiya sooriyeal enbavan avarga'lukkuth thalaivanaayirunthaan; ivarga'l vaasasthalaththin vadapu'ramaana pakkaththil paa'layami'ranggavea'ndum.
௩௬
avarga'ludaiya kaaval visaarippaavathu: vaasasthalaththin palagaiga'lum, thaazhppaa'lga'lum, thoo'nga'lum, paathangga'lum, athinudaiya ellaap pa'nimuttuga'lum, atha'rkaduththavaiga'l anaiththum,
௩௭
sut'ruppiraagaaraththin thoo'nga'lum, avaiga'lin paathangga'lum, mu'laiga'lum, kayi'ruga'lumea.
௩௮
aasarippuk koodaaramaagiya vaasasthalaththukku munbaaga, sooriyan uthikkum keezhppu'raththilea moaseayum aaroanum avan kumaararum koodaarangga'laip poattu i'ranggi, israveal puththirarin kaavalukkup bathilaagap parisuththa sthalaththaik kaaval kaakkavea'ndum. vaasasthalaththil searugi'ra anniyan kolaiseyyappadakkadavan.
௩௯
moaseayum aaroanum, karththarudaiya vaakkinpadi, leaviyaril oru maathammuthal atha'rku mea'rpatta vayathu'l'la aa'npi'l'laiga'laiyellaam avarga'ludaiya vamsangga'linpadiyea e'n'ninaarga'l; avarga'l irubaththeeraayirampearaayirunthaarga'l.
௪௦
athanpinbu karththar moaseayai noakki: nee israveal puththiraril oru maathammuthal atha'rku mea'rpatta vayathu'l'la mutha'rpea'raana aa'npi'l'laiga'laiyellaam e'n'ni, avarga'l naamangga'laith thogaiyeat'ri,
௪௧
israveal puththirarilu'l'la mutha'rpea'raana yaavukkum bathilaaga leaviyaraiyum, israveal puththirarin mirugajeevanga'lilu'l'la thalaiyeet'raana yaavukkum bathilaaga leaviyarin mirugajeevanga'laiyum enakken'ru piriththedu; naan karththar en'raar.
௪௨
appozhuthu moasea, karththar thanakkuk katta'laiyittapadiyea, israveal puththirarilu'l'la mutha'rpea'raana yaavaraiyum e'n'ninaan.
௪௩
oru maathammuthal atha'rku mea'rpatta vayathu'l'la mutha'rpea'raana aa'npi'l'laiga'lellaarum pearpearaaga e'n'nappattapoathu, irubaththeeraayiraththu irunoot'ru ezhubaththumoon'rupearaayirunthaarga'l.
௪௪
appozhuthu karththar moaseayai noakki:
௪௫
nee israveal puththirarilu'l'la mutha'rpea'raana yaavarukkum bathilaaga leaviyaraiyum, avarga'ludaiya mirugajeevanga'lukkup bathilaaga leaviyarin mirugajeevanga'laiyum piriththedu; leaviyar ennudaiyavarga'laayiruppaarga'l; naan karththar.
௪௬
israveal puththirarudaiya mutha'rpea'ruga'lil leaviyarin thogaikku athigamaayirunthu, meedkappadavea'ndiya irunoot'ru ezhubaththumoon'rupearidaththilum,
௪௭
nee thalaikku ainthu seakkal veethamaagap parisuththa seakkal ka'nakkinpadi vaangguvaayaaga; anthach seakkalaanathu irubathu kearaa.
௪௮
leaviyarudaiya thogaikku athigamaanavarga'l meedkappadum thiraviyaththai aaroanukkum avan kumaararukkum koduppaayaaga en'raar.
௪௯
appadiyea leaviyaraal meedkappattavarga'lin thogaikku athigamaayirunthu, innum meedkappadavea'ndiyavarga'lukku eedaaga moasea israveal puththirarudaiya mutha'rpea'raanavarga'lidaththil,
௫௦
aayiraththu munnoot'ru a'rubaththainthu seakkalaagiya thiraviyaththai, parisuththa sthalaththuch seakkal ka'nakkinpadi vaanggi,
௫௧
karththarudaiya vaakkinpadiyea meedkappattavarga'lin kirayaththai aaroanukkum avan kumaararukkum, karththar thanakkuk katta'laiyittapadiyea koduththaan.எண்ணிக்கை ௩:1

எண்ணிக்கை ௩:2

எண்ணிக்கை ௩:3

எண்ணிக்கை ௩:4

எண்ணிக்கை ௩:5

எண்ணிக்கை ௩:6

எண்ணிக்கை ௩:7

எண்ணிக்கை ௩:8

எண்ணிக்கை ௩:9

எண்ணிக்கை ௩:10

எண்ணிக்கை ௩:11

எண்ணிக்கை ௩:12

எண்ணிக்கை ௩:13

எண்ணிக்கை ௩:14

எண்ணிக்கை ௩:15

எண்ணிக்கை ௩:16

எண்ணிக்கை ௩:17

எண்ணிக்கை ௩:18

எண்ணிக்கை ௩:19

எண்ணிக்கை ௩:20

எண்ணிக்கை ௩:21

எண்ணிக்கை ௩:22

எண்ணிக்கை ௩:23

எண்ணிக்கை ௩:24

எண்ணிக்கை ௩:25

எண்ணிக்கை ௩:26

எண்ணிக்கை ௩:27

எண்ணிக்கை ௩:28

எண்ணிக்கை ௩:29

எண்ணிக்கை ௩:30

எண்ணிக்கை ௩:31

எண்ணிக்கை ௩:32

எண்ணிக்கை ௩:33

எண்ணிக்கை ௩:34

எண்ணிக்கை ௩:35

எண்ணிக்கை ௩:36

எண்ணிக்கை ௩:37

எண்ணிக்கை ௩:38

எண்ணிக்கை ௩:39

எண்ணிக்கை ௩:40

எண்ணிக்கை ௩:41

எண்ணிக்கை ௩:42

எண்ணிக்கை ௩:43

எண்ணிக்கை ௩:44

எண்ணிக்கை ௩:45

எண்ணிக்கை ௩:46

எண்ணிக்கை ௩:47

எண்ணிக்கை ௩:48

எண்ணிக்கை ௩:49

எண்ணிக்கை ௩:50

எண்ணிக்கை ௩:51எண்ணிக்கை 1 / எண் 1

எண்ணிக்கை 2 / எண் 2

எண்ணிக்கை 3 / எண் 3

எண்ணிக்கை 4 / எண் 4

எண்ணிக்கை 5 / எண் 5

எண்ணிக்கை 6 / எண் 6

எண்ணிக்கை 7 / எண் 7

எண்ணிக்கை 8 / எண் 8

எண்ணிக்கை 9 / எண் 9

எண்ணிக்கை 10 / எண் 10

எண்ணிக்கை 11 / எண் 11

எண்ணிக்கை 12 / எண் 12

எண்ணிக்கை 13 / எண் 13

எண்ணிக்கை 14 / எண் 14

எண்ணிக்கை 15 / எண் 15

எண்ணிக்கை 16 / எண் 16

எண்ணிக்கை 17 / எண் 17

எண்ணிக்கை 18 / எண் 18

எண்ணிக்கை 19 / எண் 19

எண்ணிக்கை 20 / எண் 20

எண்ணிக்கை 21 / எண் 21

எண்ணிக்கை 22 / எண் 22

எண்ணிக்கை 23 / எண் 23

எண்ணிக்கை 24 / எண் 24

எண்ணிக்கை 25 / எண் 25

எண்ணிக்கை 26 / எண் 26

எண்ணிக்கை 27 / எண் 27

எண்ணிக்கை 28 / எண் 28

எண்ணிக்கை 29 / எண் 29

எண்ணிக்கை 30 / எண் 30

எண்ணிக்கை 31 / எண் 31

எண்ணிக்கை 32 / எண் 32

எண்ணிக்கை 33 / எண் 33

எண்ணிக்கை 34 / எண் 34

எண்ணிக்கை 35 / எண் 35

எண்ணிக்கை 36 / எண் 36