A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Svensk Bibel (RFBNT) 2019

Matteus 11
Detta är boken om Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.
2
Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Juda och hans bröder.
3
Juda födde Peres och Sera med Tamar, Peres födde Hesron, Hesron födde Ram.
4
Ram födde Amminadab, Amminadab födde Naheson, Naheson födde Salmon.
5
Salmon födde Boas med Rahab, Boas födde Obed med Rut, Obed födde Isai.
6
Isai födde kung David, kung David födde Salomo med Urias hustru.
7
Salomo födde Rehabeam, Rehabeam födde Abia, Abia födde Asa.
8
Asa födde Josafat, Josafat födde Joram, Joram födde Ussia.
9
Ussia födde Jotam, Jotam födde Ahas, Ahas födde Hiskia.
10
Hiskia födde Manasse, Manasse födde Amon, Amon födde Josia.
11
Josia födde Jekonja och hans bröder, vid tiden för den babyloniska fångenskapen.
12
Och efter den babyloniska fångenskapen födde Jekonja Sealtiel, Sealtiel födde Serubbabel.
13
Serubbabel födde Abihud, Abihud födde Eljakim, Eljakim födde Assur.
14
Assur födde Sadok, Sadok födde Jakim, Jakim födde Eliud.
15
Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattan, Mattan födde Jakob.
16
Jakob födde Josef, Marias man, och av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.
17
Så är alla släktled från Abraham intill David fjorton led och från David till den babyloniska fångenskapen fjorton led och från den babyloniska fångenskapen intill Kristus fjorton led.
18
Med Jesu Kristi födelse gick det till så: När Maria, hans mor, var trolovad med Josef, visade det sig innan de hade kommit tillsammans, att hon var havande genom den Helige Ande.
19
Men Josef, hennes man, som var rättfärdig och inte ville utsätta henne för vanära, tänkte i hemlighet skilja sig från henne.
20
Men när han funderade över detta, se, då uppenbarade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, frukta inte att ta Maria, din hustru, till dig, för barnet i henne har blivit till genom den Helige Ande.
21
Och hon ska föda en Son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.
22
Och allt detta hände för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten, som sa:
23
Se, jungfrun ska bli havande och föda en Son, och de ska ge honom namnet Emmanuel, vilket betyder: Gud med oss.
24
När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt honom, och tog sin hustru till sig,
25
men rörde henne inte, förrän hon hade fött sin Son, den förstfödde, och han gav honom namnet Jesus.Matteus 1:1

Matteus 1:2

Matteus 1:3

Matteus 1:4

Matteus 1:5

Matteus 1:6

Matteus 1:7

Matteus 1:8

Matteus 1:9

Matteus 1:10

Matteus 1:11

Matteus 1:12

Matteus 1:13

Matteus 1:14

Matteus 1:15

Matteus 1:16

Matteus 1:17

Matteus 1:18

Matteus 1:19

Matteus 1:20

Matteus 1:21

Matteus 1:22

Matteus 1:23

Matteus 1:24

Matteus 1:25Matteus 1 / Matt 1

Matteus 2 / Matt 2

Matteus 3 / Matt 3

Matteus 4 / Matt 4

Matteus 5 / Matt 5

Matteus 6 / Matt 6

Matteus 7 / Matt 7

Matteus 8 / Matt 8

Matteus 9 / Matt 9

Matteus 10 / Matt 10

Matteus 11 / Matt 11

Matteus 12 / Matt 12

Matteus 13 / Matt 13

Matteus 14 / Matt 14

Matteus 15 / Matt 15

Matteus 16 / Matt 16

Matteus 17 / Matt 17

Matteus 18 / Matt 18

Matteus 19 / Matt 19

Matteus 20 / Matt 20

Matteus 21 / Matt 21

Matteus 22 / Matt 22

Matteus 23 / Matt 23

Matteus 24 / Matt 24

Matteus 25 / Matt 25

Matteus 26 / Matt 26

Matteus 27 / Matt 27

Matteus 28 / Matt 28