A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Svensk Bibel 2000

Matteus 11
Släkttavla för Jesus Kristus, son av David, som var son av Abraham.
2
Abraham var far till Isak, Isak till Jakob, Jakob till Juda och hans bröder,
3
Juda till Peres och Serach, vilkas mor var Tamar, Peres till Hesron, Hesron till Ram,
4
Ram till Amminadav, Amminadav till Nachshon, Nachshon till Salma,
5
Salma till Boas, vars mor var Rachav, Boas till Oved, vars mor var Rut, Oved till Jishaj
6
och Jishaj till David, konungen. David var far till Salomo, vars mor var Urias hustru,
7
Salomo till Rehabeam, Rehabeam till Avia, Avia till Asa,
8
Asa till Joshafat, Joshafat till Joram, Joram till Ussia,
9
Ussia till Jotam, Jotam till Achas, Achas till Hiskia,
10
Hiskia till Manasse, Manasse till Amon, Amon till Josia
11
och Josia till Jojakin och hans bröder, vid den tid då folket fördes bort till Babylon.
12
Efter bortförandet till Babylon blev Jojakin far till Shealtiel, Shealtiel till Serubbabel,
13
Serubbabel till Avihud, Avihud till Eljakim, Eljakim till Asor,
14
Asor till Sadok, Sadok till Akim, Akim till Elihud,
15
Elihud till Elasar, Elasar till Mattan, Mattan till Jakob
16
och Jakob till Josef, Marias man; av henne föddes Jesus som kallas Kristus.
17
Antalet släktled är alltså: från Abraham till David fjorton led, från David till fångenskapen i Babylon fjorton led och från fångenskapen i Babylon till Kristus fjorton led.
18
Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande.
19
Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet.
20
Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: »Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande.
21
Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.«
22
Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas:
23
Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss).
24
När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade.
25
Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus.Matteus 1:1
Matteus 1:2
Matteus 1:3
Matteus 1:4
Matteus 1:5
Matteus 1:6
Matteus 1:7
Matteus 1:8
Matteus 1:9
Matteus 1:10
Matteus 1:11
Matteus 1:12
Matteus 1:13
Matteus 1:14
Matteus 1:15
Matteus 1:16
Matteus 1:17
Matteus 1:18
Matteus 1:19
Matteus 1:20
Matteus 1:21
Matteus 1:22
Matteus 1:23
Matteus 1:24
Matteus 1:25


Matteus 1 / Matt 1
Matteus 2 / Matt 2
Matteus 3 / Matt 3
Matteus 4 / Matt 4
Matteus 5 / Matt 5
Matteus 6 / Matt 6
Matteus 7 / Matt 7
Matteus 8 / Matt 8
Matteus 9 / Matt 9
Matteus 10 / Matt 10
Matteus 11 / Matt 11
Matteus 12 / Matt 12
Matteus 13 / Matt 13
Matteus 14 / Matt 14
Matteus 15 / Matt 15
Matteus 16 / Matt 16
Matteus 17 / Matt 17
Matteus 18 / Matt 18
Matteus 19 / Matt 19
Matteus 20 / Matt 20
Matteus 21 / Matt 21
Matteus 22 / Matt 22
Matteus 23 / Matt 23
Matteus 24 / Matt 24
Matteus 25 / Matt 25
Matteus 26 / Matt 26
Matteus 27 / Matt 27
Matteus 28 / Matt 28