A A A A A
×

Kiswahili Biblia 1997

Matthayo 1

1
Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu.
2
Ibrahimu alimzaa Isaka; Isaka akamzaa Yakobo; Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake;
3
Yuda akamzaa Peresi na Zera kwa Tamari; Peresi akamzaa Esromu; Esromu akamzaa Aramu;
4
Aramu akamzaa Aminadabu; Aminadabu akamzaa Nashoni; Nashoni akamzaa Salmoni;
5
Salmoni akamzaa Boazi kwa Rahabu; Boazi akamzaa Obedi kwa Ruthu; Obedi akamzaa Yese;
6
Yese akamzaa mfalme Daudi.
7
Sulemani akamzaa Rehoboamu; Rehoboamu akamzaa Abiya; Abiya akamzaa Asa;
8
Asa akamzaa Yehoshafati; Yehoshafati akamzaa Yoramu; Yoramu akamzaa Uzia;
9
Uzia akamzaa Yothamu; Yothamu akamzaa Ahazi; Ahazi akamzaa Hezekia;
10
Hezekia akamzaa Manase; Manase akamzaa Amoni; Amoni akamzaa Yosia;
11
Yosia akamzaa Yekonia na ndugu zake, wakati wa ule uhamisho wa Babeli.
12
Na baada ya ule uhamisho wa Babeli, Yekonia akamzaa Shealtieli; Shealtieli akamzaa Zerubabeli;
13
Zerubabeli akamzaa Abihudi; Abihudi akamzaa Eliakimu; Eliakimu akamzaa Azori;
14
Azori akamzaa Sadoki; Sadoki akamzaa Akimu; Akimu akamzaa Eliudi;
15
Eliudi akamzaa Eleazari; Eleazari akamzaa Matani; Matani akamzaa Yakobo;
16
Yakobo akamzaa Yusufu mumewe Mariamu aliyemzaa YESU aitwaye Kristo.
17
Basi vizazi vyote tangu Ibrahimu hata Daudi ni vizazi kumi na vinne; na tangu Daudi hata ule uhamisho wa Babeli ni vizazi kumi na vinne; na tangu ule uhamisho wa Babeli hata Kristo ni vizazi kumi na vinne.
18
Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu.
19
Naye Yusufu, mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri.
20
Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto, akisema, Yusufu, mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu.
21
Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana, yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao.
22
Hayo yote yamekuwa, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema,
23
Tazama, bikira atachukua mimba, Naye atazaa mwana; Nao watamwita jina lake Imanueli; Yaani, Mungu pamoja nasi.
24
Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza; akamchukua mkewe;
25
asimjue kamwe hata alipomzaa mwanawe; akamwita jina lake YESU.
Matthayo 1:1
Matthayo 1:2
Matthayo 1:3
Matthayo 1:4
Matthayo 1:5
Matthayo 1:6
Matthayo 1:7
Matthayo 1:8
Matthayo 1:9
Matthayo 1:10
Matthayo 1:11
Matthayo 1:12
Matthayo 1:13
Matthayo 1:14
Matthayo 1:15
Matthayo 1:16
Matthayo 1:17
Matthayo 1:18
Matthayo 1:19
Matthayo 1:20
Matthayo 1:21
Matthayo 1:22
Matthayo 1:23
Matthayo 1:24
Matthayo 1:25
Matthayo 1 / Mat 1
Matthayo 2 / Mat 2
Matthayo 3 / Mat 3
Matthayo 4 / Mat 4
Matthayo 5 / Mat 5
Matthayo 6 / Mat 6
Matthayo 7 / Mat 7
Matthayo 8 / Mat 8
Matthayo 9 / Mat 9
Matthayo 10 / Mat 10
Matthayo 11 / Mat 11
Matthayo 12 / Mat 12
Matthayo 13 / Mat 13
Matthayo 14 / Mat 14
Matthayo 15 / Mat 15
Matthayo 16 / Mat 16
Matthayo 17 / Mat 17
Matthayo 18 / Mat 18
Matthayo 19 / Mat 19
Matthayo 20 / Mat 20
Matthayo 21 / Mat 21
Matthayo 22 / Mat 22
Matthayo 23 / Mat 23
Matthayo 24 / Mat 24
Matthayo 25 / Mat 25
Matthayo 26 / Mat 26
Matthayo 27 / Mat 27
Matthayo 28 / Mat 28