A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Alkitab Suci

Roma 61
Ari geus kitu urang rek kumaha? Arek terus hirup dina dosa supaya sih kurnia Allah tambah-tambah?
2
Tangtu bae moal kitu! Kapan urang teh geus maot tina dosa, piraku bisa keneh hirup dina dosa.
3
Aranjeun ge terang, yen waktu urang dibaptis supaya ngahiji jeung Kristus Yesus, eta urang dibaptis teh supaya maot jeung Anjeunna.
4
Jadi ku eta baptisan teh urang geus dikubur jeung Anjeunna, milu maot jeung Anjeunna, supaya sakumaha Kristus geus digugahkeun ku kakawasaan Rama anu mulya, urang oge bisa nyorang hirup anu anyar.
5
Ku sabab urang geus ngahiji jeung Kristus sarta maot bareng jeung Anjeunna, nya kitu keneh urang bakal dihudangkeun tina maot saperti Anjeunna, bakal hirup ngahiji jeung Anjeunna.
6
Sarta urang terang yen hirup urang anu heubeul geus paeh bareng jeung Kristus dina salib-Na, eta hirup anu pinuh ku dosa teh dilebur supaya henteu kajajah deui ku dosa.
7
Kapan ari geus maot mah jelema teh leupas tina pangaruh dosa.
8
Ku sabab geus maot jeung Kristus, urang percaya yen hirup oge bakal bareng jeung Kristus.
9
Sabab urang terang Kristus geus digugahkeun tina maot, moal pupus deui, maot moal kawasa deui ka Anjeunna.
10
Maot anu disorang ku Kristus teh nya eta maot tina dosa, dosa moal kawasa deui ka Anjeunna; ayeuna Anjeunna hirup, jumeneng jeung Allah.
11
Aranjeun oge nya kitu, kudu ngarasa yen diri geus maot tina dosa, tapi geus hirup deui jeung Allah ku jalan Kristus Yesus.
12
Hirup aranjeun di ieu dunya ulah nepi ka kajajah deui ku dosa, anu temahna matak eleh ku hawa napsu sorangan.
13
Jeung ulah mikeun babagian diri jadi pakakasna dosa pikeun migawe kajahatan. Diri urang anu ku Allah geus dipindahkeun tina maot kana hirup teh anggur pasrahkeun ka Allah, sangkan dianggo pikeun ngalaksanakeun tujuan anu mulya.
14
Ulah ngadunungan kana dosa, sabab hirup aranjeun lain dibawah ku Hukum Agama Yahudi, tapi dibawah ku kurnia Allah.
15
Saterusna kudu kumaha? Naha meunang urang nyieun dosa deui pedah geus diereh ku sih kurnia Allah, lain diereh ku Hukum Agama deui? Ulah!
16
Urang terang, jelema anu kumawula kudu ngawula kana parentah nu dikawulaan, boh ngawula kana dosa anu temahna maot, boh ngawula ka Allah anu ngalantarankeun bisa diangken deui ku Mantenna.
17
Puji sukur ka Allah! Aranjeun anu bareto ngawula kana dosa, ayeuna geus narima sarta ngajaralankeun eusi pangajaran anu bener.
18
Aranjeun geus dileupaskeun tina dosa, geus jaradi kawula perkara nu bener. (
19
Ku sabab pangarti aranjeun kurang, nu matak sim kuring make conto nu kumawula, supaya kaharti.) Bareto aranjeun sagemblengna jaradi kawula perkara-perkara anu kotor jeung jahat. Ayeuna oge kitu kudu gembleng jadi kawula, tapi ayeuna mah jadi kawula perkara-perkara nu bener, anu tujuanana mulya.
20
Keur waktu jadi kawula dosa, aranjeun henteu ngawula kana pangersa Allah.
21
Naon kauntungan aranjeun tina eta kalakuan, anu ayeuna mah aranjeun era lamun ngalampahkeun? Balukarna taya lian ti maot!
22
Ayeuna aranjeun geus leupas tina dosa, geus ngawula ka Allah. Kauntunganana nya eta ayeuna mah hirup aranjeun diabdikeunana ngan ka Mantenna, anu bakal mawa kana hirup anu langgeng.
23
Upahna dosa teh maot, sabalikna ari kurnia Allah mah nya eta hirup langgeng sarta ngahiji jeung Kristus Yesus Gusti urang.Roma 6:1
Roma 6:2
Roma 6:3
Roma 6:4
Roma 6:5
Roma 6:6
Roma 6:7
Roma 6:8
Roma 6:9
Roma 6:10
Roma 6:11
Roma 6:12
Roma 6:13
Roma 6:14
Roma 6:15
Roma 6:16
Roma 6:17
Roma 6:18
Roma 6:19
Roma 6:20
Roma 6:21
Roma 6:22
Roma 6:23


Roma 1 / Rom 1
Roma 2 / Rom 2
Roma 3 / Rom 3
Roma 4 / Rom 4
Roma 5 / Rom 5
Roma 6 / Rom 6
Roma 7 / Rom 7
Roma 8 / Rom 8
Roma 9 / Rom 9
Roma 10 / Rom 10
Roma 11 / Rom 11
Roma 12 / Rom 12
Roma 13 / Rom 13
Roma 14 / Rom 14
Roma 15 / Rom 15
Roma 16 / Rom 16