A A A A A
×

Alkitab Suci

Roma 2

1
Ari dulur-dulur osok nyalahkeun kalakuan batur? Inget, bisi aranjeun teu bisa hojah. Sabab lamun ka batur nyalahkeun tapi kalakuan sorangan saruana, eta sarua jeung nyalahkeun ka diri sorangan.
2
Urang terang, lamun Allah ngahukum ka jelema anu kalakuanana kitu, ngahukumna teh kalawan bener, adil.
3
Tapi aranjeun mah, dulur-dulur, ka batur nyalahkeun, ari pek kalakuan sorangan ge saruana! Ceuk pangira aranjeun naha bisa aranjeun luput tina hukuman Allah?
4
Atawa sugan aranjeun ngamumurah kasaean manah-Na, sipat hampura-Na, jeung kasabarana-Na? Puguh, aranjeun terang yen Allah teh sae manah, da geuning kersaeun ngageuing sangkan aranjeun tarobat.
5
Tapi aranjeun hareuras hate, barasangkal. Ku sabab kitu nya aranjeun keneh anu nambah beuratna hukuman sorangan dina Poean Allah nganyatakeun wera jeung nerapkeun hukum adil.
6
Sabab Allah bakal ngabales ka saban jelema saimbang jeung kalakuanana.
7
Jelema anu temen wekel dina kahadean malar bisa mulya, kaajen sarta hirup abadi, ku Allah bakal diganjar hirup langgeng.
8
Anu sarakah jeung embung narima anu bener da resep ngalakonan anu salah, bakal narima angetna bebendon Allah.
9
Nu resep migawe kajahatan bakal nandangan kanyeri jeung sangsara, pangheulana urang Yahudi, tuluy bangsa sejenna.
10
Ari ka anu hade lampah, boh ka urang Yahudi, boh ka bangsa sejenna, Allah bakal ngaganjar kamulyaan, kahormatan jeung kanugrahaan.
11
Unggal jelema ge dasar hukumna ku Allah disaruakeun.
12
Nu lain bangsa Yahudi henteu barogaeun Hukum Musa, hukuman dosana di luareun eta. Urang Yahudi barogaeun Hukum Musa, hukuman dosana saluyu jeung eta.
13
Sabab jelema anu dibenerkeun ku Allah teh lain ku sabab nyaho kana eta Hukum, tapi ku sabab ngalakonan sakur anu diparentahkeun ku Hukum tea.
14
Nu lain urang Yahudi henteu barogaeun Hukum Musa, tapi lamun ku pangajak panalarna ngalakonan anu diparentahkeun ku eta hukum, nu jadi hukumna teh sakumaha panalar hatena tea, sanajan maranehanana henteu barogaeun Hukum Musa.
15
Tina kalakuanana bisa tembong yen sakur anu diparentahkeun ku eta hukum teh katulis di jero hatena. Sora hatena oge netelakeun kitu, sabab maranehanana sakapeung sok dibenerkeun, sakapeung sok disalahkeun ku pikiranana.
16
Nurutkeun Injil Kasalametan anu ku sim kuring diwawarkeun, nya kitu pijadieunana engke teh, dina Poe Hukuman. Poe eta Allah ku jalan Yesus Kristus bakal nerapkeun hukum adil kana sagala hal anu aya di jero hate manusa.
17
Kumaha ari aranjeun? Aranjeun ngakukeun urang Yahudi; aranjeun gumantung kana Hukum Musa, aragul baroga Allah;
18
baroga pituduh, jadi tarerang kana pangersa Allah, geus mareunang pangajaran tina Hukum Musa, tarerang kumaha ari nu bener;
19
ngarasa jadi panungtun pikeun nu lolong, jadi cahaya pikeun nu araya di nu poek,
20
jadi purah ngajar anu barodo, jadi guruna jelema-jelema anu barelet. Geus sarugema pedah ngarasa geus barisa metik kanyaho jeung perkara-perkara anu bener tina Hukum Musa.
21
Aranjeun ngajar ka batur, tapi ku naon henteu ngajar ka diri sorangan? Aranjeun ngawurukan ”Ulah maling” — ari aranjeun sok maling, tara?
22
Ngawurukan ”Ulah jinah” — ari aranjeun sok jinah, tara? Aranjeun mikageuleuh ka brahala — tapi osok ngarampogan imah brahala, tara?
23
Aranjeun aragul baroga Hukum Allah — tapi sok ngerakeun Allah atawa tara, ku jalan ngarempak hukum-Na?
24
Dina Kitab Suci kaungel, ”Gara-gara maraneh, urang Yahudi, bangsa-bangsa sejen jadi ngagogoreng Allah.”
25
Lamun aranjeun tigin kana Hukum Musa, sunat aranjeun aya paedahna; sabalikna lamun henteu tigin, sarua bae jeung henteu disunat.
26
Lamun anu lain urang Yahudi, anu henteu disunat anut kana Hukum Musa, naha ku Allah moal disaruakeun jeung anu disunat?
27
Aranjeun urang Yahudi tangtu bakal disalahkeun ku jelema-jelema anu henteu disunat tapi narurut kana Hukum Musa, lantaran aranjeun mah boga Hukum Musa jeung disarunat oge ari lampah mah ngalanggar aturan eta hukum.
28
Cik saha anu disebut urang Yahudi sajati, anu disunat ku sunat sajati? Urang Yahudi sajati mah lain sakadar ngaranna bae Yahudi; sunat sajati lain sakadar sunat lahirna.
29
Yahudi sajati mah nya eta anu Yahudi jiwana, sunat sajati nya eta sunat hate, disunatna ku Roh Allah, lain ku aturan anu aya dina Hukum Musa. Jelema anu disunat hatena meunang pujian ti Allah, lain ti papada jelema.
Roma 2:1
Roma 2:2
Roma 2:3
Roma 2:4
Roma 2:5
Roma 2:6
Roma 2:7
Roma 2:8
Roma 2:9
Roma 2:10
Roma 2:11
Roma 2:12
Roma 2:13
Roma 2:14
Roma 2:15
Roma 2:16
Roma 2:17
Roma 2:18
Roma 2:19
Roma 2:20
Roma 2:21
Roma 2:22
Roma 2:23
Roma 2:24
Roma 2:25
Roma 2:26
Roma 2:27
Roma 2:28
Roma 2:29
Roma 1 / Rom 1
Roma 2 / Rom 2
Roma 3 / Rom 3
Roma 4 / Rom 4
Roma 5 / Rom 5
Roma 6 / Rom 6
Roma 7 / Rom 7
Roma 8 / Rom 8
Roma 9 / Rom 9
Roma 10 / Rom 10
Roma 11 / Rom 11
Roma 12 / Rom 12
Roma 13 / Rom 13
Roma 14 / Rom 14
Roma 15 / Rom 15
Roma 16 / Rom 16