A A A A A
×

Alkitab Suci

1 Samuel 8

1
Sanggeus beuki sepuh Samuel ngangkat putra-putrana jadi hakim di Israil.
2
Putra nu pangsepuhna jenenganana Yoel, ari raina Abia, duanana jaradi hakim di Bersyeba.
3
Tapi lampahna henteu cara ramana, moro-moro duit bae, nepi ka daraek nampa pangruruba ari mutus perkara tara jujur.
4
Pamingpin Israil kabeh baradami, geus kitu ngadareuheus ka Samuel di Ramah.
5
Pok arunjukan, ”Bapa parantos sepuh, dupi putra benten deui ti rama. Ku margi kitu kedah aya raja anu pingatureun. Jadi abdi-abdi hayang gaduh raja cara nagara-nagara sanes.”
6
Samuel teu raos manahna ngadangu nu marenta raja, tuluy neneda ka PANGERAN.
7
Ari timbalan PANGERAN, ”Gugu sapamentana. Anu ditolak lain maneh, tapi Kami, raja maranehna.
8
Ingkarna ti Kami geus ti bareto. Ti barang dibudalkeun ti Mesir ge geus mimiti nyarembah ka allah-allah sejen. Peta kalakuanana ka maneh ayeuna, nya kalakuanana ka Kami sapapanjangna.
9
Mana keun bae turutkeun. Tapi omat-omatkeun kumaha kituh balukarna engke ari geus baroga raja.”
10
Tuluy nu marenta raja teh ku Samuel dicariosan sakumaha timbalan PANGERAN, saurna,
11
”Kieu engke raja maraneh metakeun maraneh teh,” Samuel nerangkeun. ”Anak maraneh bakal disina arasup tentara, sawarehna disina mawa kareta perang, sawarehna dijieun tentara pasukan kuda, sawarehna deui dijieun purah lumpat hareupeun kareta perang,
12
sawareh disina jaradi kapala balad sarebu, sawarehna deui jadi kapala balad lima puluh. Aya oge anu disina ngawaruluku di lahan-lahan raja jeung mibuatanana, jeung aya anu disina nyarieunan pakarang jeung nyarieunan pakakas kareta perang.
13
Anu awewe disina nyarieunan seuseungitan pikeun raja, disina jaradi koki, disina jaradi tukang nyieun kueh tuangeun raja.
14
Lahan-lahan maraneh anu pangalusna, kebon-kebon anggur, kebon-kebon jetun, ku raja bakal dicokot dibikeun ka para gegedenna.
15
Gandum jeung buah anggur maraneh bakal dicokot saperpuluhna, pikeun para pangawal karaton jeung para gegeden lianna.
16
Gandek-gandek, sapi-sapi nu pangalusna kitu deui kalde-kalde maraneh, aya anu dicokot sina dipake digawe pikeun raja.
17
Ingon-ingon maraneh saperpuluhna dicokot, sarta maraneh sorangan kudu jaradi badegana.
18
Jadi lamun geus baroga raja, maraneh bakal rumahuh ka raja beunang hayang maraneh. Tapi rumahuh ge ku PANGERAN moal didangu.”
19
Kasauran Samuel teu dipirosea, pokna ge, ”Sawios da hayang gaduh raja,
20
hayang cara nagara-nagara batur gaduh raja sorangan, anu bakal ngatur sareng mingpin jurit di pangperangan.”
21
Samuel mungkur ti maranehna. Sagala omongan jalma-jalma tea diunjukkeun ka PANGERAN.
22
Ari timbalan PANGERAN, ”Ayunkeun naon kahayangna, pek bere raja.” Ti dinya eta jelema-jelema urang Israil teh ku Samuel dititah baralik.
1 Samuel 8:1
1 Samuel 8:2
1 Samuel 8:3
1 Samuel 8:4
1 Samuel 8:5
1 Samuel 8:6
1 Samuel 8:7
1 Samuel 8:8
1 Samuel 8:9
1 Samuel 8:10
1 Samuel 8:11
1 Samuel 8:12
1 Samuel 8:13
1 Samuel 8:14
1 Samuel 8:15
1 Samuel 8:16
1 Samuel 8:17
1 Samuel 8:18
1 Samuel 8:19
1 Samuel 8:20
1 Samuel 8:21
1 Samuel 8:22
1 Samuel 1 / 1Sam 1
1 Samuel 2 / 1Sam 2
1 Samuel 3 / 1Sam 3
1 Samuel 4 / 1Sam 4
1 Samuel 5 / 1Sam 5
1 Samuel 6 / 1Sam 6
1 Samuel 7 / 1Sam 7
1 Samuel 8 / 1Sam 8
1 Samuel 9 / 1Sam 9
1 Samuel 10 / 1Sam 10
1 Samuel 11 / 1Sam 11
1 Samuel 12 / 1Sam 12
1 Samuel 13 / 1Sam 13
1 Samuel 14 / 1Sam 14
1 Samuel 15 / 1Sam 15
1 Samuel 16 / 1Sam 16
1 Samuel 17 / 1Sam 17
1 Samuel 18 / 1Sam 18
1 Samuel 19 / 1Sam 19
1 Samuel 20 / 1Sam 20
1 Samuel 21 / 1Sam 21
1 Samuel 22 / 1Sam 22
1 Samuel 23 / 1Sam 23
1 Samuel 24 / 1Sam 24
1 Samuel 25 / 1Sam 25
1 Samuel 26 / 1Sam 26
1 Samuel 27 / 1Sam 27
1 Samuel 28 / 1Sam 28
1 Samuel 29 / 1Sam 29
1 Samuel 30 / 1Sam 30
1 Samuel 31 / 1Sam 31