A A A A A
×

Alkitab Suci

1 Samuel 6

1
Peti Perjangjian PANGERAN ayana di urang Pelisti geus tujuh bulan.
2
Geus kitu urang dinya ngala imam-imam jeung tukang-tukang nujum. ”Kudu kumaha urang teh ka eta Peti Perjangjian PANGERAN? Mun dipulangkeun kudu bari mere naon?”
3
Jawabna, ”Enya, mun eta Peti Perjangjian Allahna urang Israil dipulangkeun, kudu make kikiriman keur nebus dosa maraneh. Ulah pulang kosong kitu bae. Malak mandar maraneh calalageur, jeung nyaraho, naon sababna nu matak disiksa.”
4
”Kudu ngahaturanan naon atuh?” ceuk jalma-jalma. Jawabna, ”Bubungkulan tina emas jeung beubeuritan tina emas, lima-lima siki nurutkeun bilangan lima raja-raja Pelisti, sabab ieu balahi teh teurakna ka maraneh jeung ka raja-raja anu lima.
5
Mana kudu dijieun tironanana, bungkul jeung beurit anu geus ngaruksak di tanah maraneh. Jeung maraneh kudu nembongkeun hormat ka Allahna urang Israil, malak mandar kersaeun nyabut siksaana-Na ti maraneh, ti batara jeung tanah maraneh.
6
Naon gunana nurutan bedegongna raja Mesir sarahayatna teh? Piraku geus paroho maranehna ku Allah dikumahakeun, nepi ka kapaksa ngidinan urang Israil budal ti Mesir.
7
Ayeuna sadiakeun padati anyar, pasangkeun ka dinya dua sapi nu keur anakan jeung tacan kungsi dipake narik nanaon, anakna kandangkeun.
8
Peti Perjangjian PANGERAN puatkeun. Bubungkulan emas jeung beubeuritan emasna petian, teundeun gigireunana keur pangbakti ka Anjeunna, pikeun nebus dosa maraneh. Sina ditarik padatina ku sapi, ingkeun sina leumpang karepna sorangan.
9
Awaskeun ka mana majuna. Lamun ka Bet Semes tetela balahi teh enya ti Allahna urang Israil. Lamun lain ka dinya, balahi teh lain ti Anjeunna, keur kapareng bae.”
10
Prak dipetakeun, sapi dipasang kana padati, anakna dikandangkeun.
11
Peti Perjangjian diunggahkeun kana padati, kitu deui peti bubungkulan jeung beubeuritan emasna.
12
Tuluy sapi teh maju meneran jalan anu ka Bet Semes, tonggoy henteu pungkal-pengkol bari disarada emoh-emohan, dituturkeun ku lima raja tea nepi ka wates Bet Semes.
13
Urang Bet Semes keur di taregal dibaruat. Barang narenjoeun teh kacida aratoheunana.
14
Srog padati nepi ka lahan Yosua urang Bet Semes, reg eureun deukeut hiji cadas lempar. Padatina ku urang dinya tuluy dibeulahan, sapina dipareuncit dikurbankeun ka PANGERAN.
15
Peti Perjangjian jeung peti bubungkulan jeung beubeuritan emasna diangkat ku urang Lewi, diteundeun dina cadas lempar tea. Prak urang Bet Semes ngahaturkeun kurban beuleuman jeung kurban lianna deui ka PANGERAN.
16
Sapeta-petana diarawaskeun ku raja-raja Pelisti anu limaan, geus kitu eta raja-raja teh baralik ka Ekron poe eta keneh.
17
Bubungkulan emas pangbakti urang Pelisti ka PANGERAN teh pikeun panebus dosa maranehna ti lima nagara Pelisti: Ti Asdod hiji, ti Gasa hiji, ti Askelon hiji, ti Gat hiji, ti Ekron hiji.
18
Beubeuritan emasna oge ti tiap nagara anu lima keneh, nya eta ti nagara-nagara cangkingan raja nu limaan, ngurung kota-kota anu make kuta jeung desa-desa pasisianana. Batu cadas lempar di lahan Yosua urang Bet Semes urut neundeun Peti Perjangjian PANGERAN tea aya nepi ka kiwari, jadi saksi tina kajadian harita.
19
Tapi urang Bet Semes ahirna jadi prihatin, sabab aya anu tiwas ku PANGERAN nepi ka tujuh puluh jelema, lantaran narempo kana Peti Perjangjian.
20
Ceuk urang Bet Semes, ”Ari kieu mah saha nu kuat cicing di payuneun PANGERAN, Allah anu suci? Kudu ka mana dipindahkeunana supaya jauh ti urang?”
21
Tuluy nitahan jelema ka urang Kiryat Yarim, talatahna, ”Peti Perjangjian PANGERAN parantos dipulangkeun ku urang Pelisti. Geura candak.”
1 Samuel 6:1
1 Samuel 6:2
1 Samuel 6:3
1 Samuel 6:4
1 Samuel 6:5
1 Samuel 6:6
1 Samuel 6:7
1 Samuel 6:8
1 Samuel 6:9
1 Samuel 6:10
1 Samuel 6:11
1 Samuel 6:12
1 Samuel 6:13
1 Samuel 6:14
1 Samuel 6:15
1 Samuel 6:16
1 Samuel 6:17
1 Samuel 6:18
1 Samuel 6:19
1 Samuel 6:20
1 Samuel 6:21
1 Samuel 1 / 1Sam 1
1 Samuel 2 / 1Sam 2
1 Samuel 3 / 1Sam 3
1 Samuel 4 / 1Sam 4
1 Samuel 5 / 1Sam 5
1 Samuel 6 / 1Sam 6
1 Samuel 7 / 1Sam 7
1 Samuel 8 / 1Sam 8
1 Samuel 9 / 1Sam 9
1 Samuel 10 / 1Sam 10
1 Samuel 11 / 1Sam 11
1 Samuel 12 / 1Sam 12
1 Samuel 13 / 1Sam 13
1 Samuel 14 / 1Sam 14
1 Samuel 15 / 1Sam 15
1 Samuel 16 / 1Sam 16
1 Samuel 17 / 1Sam 17
1 Samuel 18 / 1Sam 18
1 Samuel 19 / 1Sam 19
1 Samuel 20 / 1Sam 20
1 Samuel 21 / 1Sam 21
1 Samuel 22 / 1Sam 22
1 Samuel 23 / 1Sam 23
1 Samuel 24 / 1Sam 24
1 Samuel 25 / 1Sam 25
1 Samuel 26 / 1Sam 26
1 Samuel 27 / 1Sam 27
1 Samuel 28 / 1Sam 28
1 Samuel 29 / 1Sam 29
1 Samuel 30 / 1Sam 30
1 Samuel 31 / 1Sam 31