A A A A A
×

Alkitab Suci

1 Samuel 5

1
Peti Perjangjian anu geus karampas ku urang Pelisti dibawa ti Eben Haeser ka Asdod, kota maranehna,
2
diteundeun di kuil Dewa Dagon di gigireun eta brahala.
3
Barang bray isuk kasampak arca Dagon teh nyuksruk kana taneuh, nyuuh hareupeun Peti Perjangjian. Seug eta arca teh ditangtungkeun deui dina tempatna.
4
Isukna deui eta arca teh kasampak geus nyuksruk deui hareupeun Peti Perjangjian, malah huluna jeung leungeunna duanana geus marisah, ngagaloler dina bangbarung, ngan kari awakna. (
5
Mana nepi ka ayeuna ge imam-imam Dagon, kitu deui sakur anu rek maruja ka kuil di Asdod tara aya anu nincak kana eta bangbarung, ngan ngalengkahan wungkul.)
6
Urang Asdod ku PANGERAN dihukum jeung diguyurkeun. Urang dinya jeung sakurilingeunana digebug ku kasakit bungkul.
7
Meunang balahi kitu urang Pelisti nyararita kieu, ”Urang, kitu deui batara Dagon, disiksa ku Allahna urang Israil. Eta Peti Perjangjian ulah aya di dieu.”
8
Ti dinya maranehna nitah ngalulungsur raja-raja Pelisti anu kabehna limaan, dipentaan nasehat, ”Kedah dikumahakeun Peti Perjangjian Allahna urang Israil teh?” Jawabna, ”Pindahkeun ka Gat!” Tuluy dipindahkeun ka Gat, kota sejen di Pelisti.
9
Ari nepi ka Gat, urang dinya ge ku PANGERAN diguyurkeun, digebug ku kasakit bungkul, kolot budak taya nu kari.
10
Seug Peti Perjangjian teh dipindahkeun ka Ekron, di Pelisti keneh. Barang nepi, urang Ekron tingjerewet, pokna, ”Make dipindahkeun ka dieu eta Peti Perjangjian Allahna urang Israil teh, ngarah urang pararaeh!”
11
Ti dinya ngalulungsur deui raja-raja Pelisti anu limaan tea. Ceuk maranehna, ”Pulangkeun eta Peti Perjangjian urang Israil teh ka asalna, ulah nepi ka meakkeun bangsa urang!” Sakuliah kota eta jadi kacida guyurna nandangan panyiksa ti PANGERAN sakitu bangetna.
12
Anu tacan paraeh, keuna ku eta bungkul, nepi ka jalma-jalma teh tingjarerit marenta tulung ka batarana.
1 Samuel 5:1
1 Samuel 5:2
1 Samuel 5:3
1 Samuel 5:4
1 Samuel 5:5
1 Samuel 5:6
1 Samuel 5:7
1 Samuel 5:8
1 Samuel 5:9
1 Samuel 5:10
1 Samuel 5:11
1 Samuel 5:12
1 Samuel 1 / 1Sam 1
1 Samuel 2 / 1Sam 2
1 Samuel 3 / 1Sam 3
1 Samuel 4 / 1Sam 4
1 Samuel 5 / 1Sam 5
1 Samuel 6 / 1Sam 6
1 Samuel 7 / 1Sam 7
1 Samuel 8 / 1Sam 8
1 Samuel 9 / 1Sam 9
1 Samuel 10 / 1Sam 10
1 Samuel 11 / 1Sam 11
1 Samuel 12 / 1Sam 12
1 Samuel 13 / 1Sam 13
1 Samuel 14 / 1Sam 14
1 Samuel 15 / 1Sam 15
1 Samuel 16 / 1Sam 16
1 Samuel 17 / 1Sam 17
1 Samuel 18 / 1Sam 18
1 Samuel 19 / 1Sam 19
1 Samuel 20 / 1Sam 20
1 Samuel 21 / 1Sam 21
1 Samuel 22 / 1Sam 22
1 Samuel 23 / 1Sam 23
1 Samuel 24 / 1Sam 24
1 Samuel 25 / 1Sam 25
1 Samuel 26 / 1Sam 26
1 Samuel 27 / 1Sam 27
1 Samuel 28 / 1Sam 28
1 Samuel 29 / 1Sam 29
1 Samuel 30 / 1Sam 30
1 Samuel 31 / 1Sam 31